Խմբագրական.- Համազգային համախմբում՝ մայիսեան ոգիով

Հա­յաս­տա­նի Ա­ռա­ջին Հան­րա­պե­տու­թեան հռչակ­ման եւ հա­յոց պե­տա­կա­նու­թեան հաս­տատ­ման 105-ա­մեա­կի սե­մին, Նի­կոլ Փա­շի­նեա­նին կող­մէ Ար­ցա­խը Ատր­պէյ­ճա­նի կազ­մին մէջ ճանչ­նա­լու յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը ուժ­գին հա­րո­ւած մը ե­ղաւ մեր...

Խմբագրական — Հե­տա­գայ սե­րունդ­նե­րու յանձ­նա­ռու­թեան ու­ղին

Ար­ցա­խի 44-օ­րեայ պա­տե­րազ­մի ծանր հե­տե­ւանք­նե­րը լիո­վին փո­փո­խու­թեան են­թար­կե­ցին հա­յու ազ­գա­յին հո­գե­վի­ճա­կը։ Հայ դա­տի պա­հան­ջա­տի­րու­թեան ճամ­բուն վրայ վեր­ջին ա­ւե­լի քան յի­սուն եւ Ար­ցա­խեան ա­ռա­ջին հե­րո­սա­պա­տու­մի...

­Պահ­պա­նել յու­նա­հայ գա­ղու­թի պատ­մա­կան հա­րուստ շտե­մա­րա­նը

­Շա­բաթ, 25 ­Մար­տին, յու­նա­հայ գա­ղու­թի պատ­մու­թեան մէջ ար­ձա­նագրուե­ցաւ կա­րե­ւոր ան­կիւ­նա­դարձ մը։ 100 տա­րի ա­ռաջ, 25 ­Մարտ 1923-ին լոյս տե­սած «­Նոր Օր» օ­րա­թեր­թի ա­ռա­ջին թի­ւին...

Ար­ժե­ւո­րե­լով գա­ղու­թա­յին մա­մու­լի հե­ռան­կար­նե­րը

Ա­ւան­դա­բար, ­Նոր ­Տա­րո­ւան գա­լուս­տը կը նշա­նա­ւո­րէ նոր յոյ­սեր փայ­փա­յե­լու ա­ռի­թը։ ­Մաղ­թանք­նե­րով լե­ցուն այս օ­րե­րը, նաեւ սպա­սում­նե­րու շարք մը կը ստեղ­ծեն՝ հո­գե­կան, զգա­ցա­կան ու մտա­յին,...

­Զու­գա­հեռ­ներ (­Լո­զա­նէն ­Նո­յեմ­բեր 9)

Մ.Ք. ­Մեր ըն­թեր­ցող­նե­րուն տօ­նա­կան տրա­մադ­րու­թիւ­նը պի­տի չու­զէինք ստո­ւե­րել յի­շե­լով եւ յի­շեց­նե­լով, թէ մուտք կը գոր­ծենք 2023 տա­րե­թի­ւին, որ կը զու­գա­դի­պի տխրահռ­չակ դաշ­նագ­րի մը 100-ա­մեա­կին: ­Պի­տի...

ՕՐՈՒԱՆ ՀԵՏՔԵՐՈՒՆ ՀԵՏ — Իրազեկել ու դիմադրել՝ համայնքային կարողականութեան ազդու...

Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ կա­տա­րո­ւած փոր­ձը՝ ­Յու­նաս­տա­նի ­Կորն­թոս քա­ղա­քը ներ­քա­շե­լու իր սադ­րիչ խա­ղե­րուն մէջ, դա­տա­պար­տե­լի է ըստ ա­մե­նայ­նի։ ­Մեր ըն­թեր­ցող­նե­րը ար­դէն տե­ղեակ դար­ձան, թէ ինչ­պէս ­Հա­րա­ւա­յին ­Քո­րէա­յի...

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ

Ար­ցա­խը ցոյց կու տայ վե­րա­կանգ­նու­մի լու­սա­ւոր ու­ղին Անց­նող շա­բա­թա­վեր­ջին, մինչ Ե­րե­ւա­նի մէջ նստած վար­չա­խում­բը կը ճօ­ճո­ւէր այս­պէս կո­չո­ւած «­Հա­մաշ­խար­հա­յին հայ­կա­կան գա­գաթ­նա­ժո­ղով»-ի թա­տե­րա­խա­ղին եւ Ք.Պ. կու­սակ­ցու­թեան...

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ-Ան­կա­խու­թեան ու գո­յա­տեւ­ման խոր­հուր­դը

Ան­կա­խու­թեան ու գո­յա­տեւ­ման խոր­հուր­դը ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան վե­րան­կա­խաց­ման 31-ա­մեա­կը ամ­բողջ հա­յու­թիւ­նը կը գտնէ գեր­լա­րո­ւած վի­ճա­կի մէջ, երբ ատր­պէյ­ճա­նա­կան զի­նեալ ու­ժե­րը սան­ձա­զեր­ծած ըլ­լա­լով լայ­նա­տա­րած ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ, կը...

­Քա­ղա­քա­կան մեր­կու­թիւն՝ վտան­գա­ւոր հե­տե­ւանք­նե­րով

Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ան­դամ ընկ. ­Մու­րատ ­Փա­փա­զեա­նի ­Հա­յաս­տան մուտք գոր­ծե­լու ար­գի­լու­մը, քա­ղա­քա­կան ա­նու­ղեղ ա­րարք մը ըլ­լա­լէն ան­դին, ան­գամ մը եւս ցոյց կու տայ այ­սօ­րո­ւան վար­չա­խում­բի...

Որ­պէս­զի հա­յակր­թու­թեան տես­լա­կա­նը շա­րու­նա­կէ լու­սա­ւո­րել մեր ա­պա­գան

Ե­թէ մեր գա­ղու­թի վեր­ջին հա­րիւր տա­րի­նե­րու հա­շո­ւե­տո­ւու­թիւ­նը փոր­ձէինք կա­տա­րել, ան­կաս­կած պի­տի յայտ­նէինք, թէ մեր հա­յօ­ճա­խի ա­մե­նա­մեծ ու ան­կիւ­նա­դար­ձա­յին նո­ւա­ճու­մը ե­ղած է հա­յակր­թու­թեան տա­րա­ծու­մը ան­հա­մար...
- Advertisement -