Խմբագրական — Դէպի ապագան նայող տեսլականով

­Մօտ եր­կու ա­միս ա­ռաջ, մեր ըն­թեր­ցող­նե­րուն ներ­կա­յա­ցու­ցինք «Ա­զատ Օր»-ի հրա­տա­րա­կու­թեան տար­բեր ձե­ւը, ո­րուն հա­մա­ձայն, թեր­թը ա­ռանց ընդ­հա­տե­լու իր օ­րա­կան ներ­կա­յու­թիւ­նը գա­ղու­թէն ներս, պի­տի ու­նե­նայ...

Խմբագրական — Ան­սա­լով Ար­ցա­խէն հա­սած կո­չին

Այս ­Կի­րա­կի, 4 ­Փետ­րո­ւար 2024-ին, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ եւ ­Յու­նաս­տա­նի մէջ գոր­ծող միու­թիւն­նե­րուն օ­ժան­դա­կու­թեամբ, դրա­մա­հա­ւաք-­Ֆո­նե­թոն պի­տի կա­տա­րո­ւի, ի նպաստ ար­ցա­խա­հա­յու­թեան։ ­Նոր...

Որ­պէս­զի կան­գուն պա­հենք մեր ար­ժէք­նե­րը

­Քա­նի մը օ­րէ ի վեր, «Ա­զատ Օր»-ը հրա­տա­րա­կած է յայ­տա­րա­րու­թիւն մը, որ կապ ու­նի թեր­թի ա­պա­գայ ծրագ­րում­նե­րուն հետ, սկիզբ առ­նե­լով 2024-ի ա­ռա­ջին թի­ւէն։ ­Մեր...

Ոտ­քի՝ յա­նուն Ար­ցա­խի հո­ղե­րու կեն­սա­գործ­ման

Շր­ջա­փա­կու­մի ա­հա­ւոր պայ­ման­նե­րուն տակ, երբ ատր­պէյ­ճա­նա­կան լկտիա­ցու­մը հա­սած է իր գա­գաթ­նա­կէ­տին, պատ­ճա­ռե­լով մար­դա­սի­րա­կան ա­ղէտ, ամ­բողջ ժո­ղո­վուրդ մը ցե­ղաս­պա­նու­թեան եզ­րին բե­րած ըլ­լա­լով, Ար­ցա­խի մարտն­չող հա­յը...

Շի­րա­զի եր­գով, հա­յու ձեռ­քով

Հայ ա­զա­տագ­րա­կան պայ­քա­րի նո­րա­նոր շղթա­յա­զեր­ծու­մի ան­կիւ­նա­դար­ձա­յին հանգ­րո­ւան­նե­րէն մէ­կը նկա­տո­ւող ­Լիզ­պո­նի գոր­ծո­ղու­թեան եւ հա­յու­թեան ներ­կայ ի­րա­վի­ճա­կին մի­ջեւ ան­ցած 40 տա­րի­նե­րու ժա­մա­նա­կա­մի­ջո­ցը խորհր­դա­ծու­թեան ա­ռիթ պէտք է...

Ոտ­քի կանգ­նի՛ր, յու­նա­հա­յու­թիւն

Ամ­բողջ հայ ժո­ղո­վուր­դը, Ար­ցա­խէն ու ­Հա­յաս­տա­նէն մին­չեւ Ս­փիւռ­քի ծայ­րա­մա­սե­րը, մտա­հո­գու­թեամբ կը հե­տե­ւի ­Հա­յաս­տա­նի, Ատր­պէյ­ճա­նի ու մեծ ու­ժե­րուն մի­ջեւ շա­րու­նա­կո­ւող բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու զար­գա­ցում­նե­րուն, այս­պէս կո­չուած «խա­ղա­ղու­թեան...

Խմբագրական.- Համազգային համախմբում՝ մայիսեան ոգիով

Հա­յաս­տա­նի Ա­ռա­ջին Հան­րա­պե­տու­թեան հռչակ­ման եւ հա­յոց պե­տա­կա­նու­թեան հաս­տատ­ման 105-ա­մեա­կի սե­մին, Նի­կոլ Փա­շի­նեա­նին կող­մէ Ար­ցա­խը Ատր­պէյ­ճա­նի կազ­մին մէջ ճանչ­նա­լու յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը ուժ­գին հա­րո­ւած մը ե­ղաւ մեր...

Խմբագրական — Հե­տա­գայ սե­րունդ­նե­րու յանձ­նա­ռու­թեան ու­ղին

Ար­ցա­խի 44-օ­րեայ պա­տե­րազ­մի ծանր հե­տե­ւանք­նե­րը լիո­վին փո­փո­խու­թեան են­թար­կե­ցին հա­յու ազ­գա­յին հո­գե­վի­ճա­կը։ Հայ դա­տի պա­հան­ջա­տի­րու­թեան ճամ­բուն վրայ վեր­ջին ա­ւե­լի քան յի­սուն եւ Ար­ցա­խեան ա­ռա­ջին հե­րո­սա­պա­տու­մի...

­Պահ­պա­նել յու­նա­հայ գա­ղու­թի պատ­մա­կան հա­րուստ շտե­մա­րա­նը

­Շա­բաթ, 25 ­Մար­տին, յու­նա­հայ գա­ղու­թի պատ­մու­թեան մէջ ար­ձա­նագրուե­ցաւ կա­րե­ւոր ան­կիւ­նա­դարձ մը։ 100 տա­րի ա­ռաջ, 25 ­Մարտ 1923-ին լոյս տե­սած «­Նոր Օր» օ­րա­թեր­թի ա­ռա­ջին թի­ւին...

Ար­ժե­ւո­րե­լով գա­ղու­թա­յին մա­մու­լի հե­ռան­կար­նե­րը

Ա­ւան­դա­բար, ­Նոր ­Տա­րո­ւան գա­լուս­տը կը նշա­նա­ւո­րէ նոր յոյ­սեր փայ­փա­յե­լու ա­ռի­թը։ ­Մաղ­թանք­նե­րով լե­ցուն այս օ­րե­րը, նաեւ սպա­սում­նե­րու շարք մը կը ստեղ­ծեն՝ հո­գե­կան, զգա­ցա­կան ու մտա­յին,...
- Advertisement -