­Հա­յաս­տա­նի եւ ­Յու­նաս­տա­նի Ա.Գ. նա­խա­րար­նե­րու հան­դի­պու­մը

Ինչ­պէս հա­ղոր­դած էինք նա­խորդ օ­րե­րուն, 22 ­Սեպ­տեմ­բե­րին ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ա­րա­րատ ­Միր­զո­յեան Մ.Ա.Կ.-ի Ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վի լու­սանց­քին, հան­դի­պում ու­նե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց ­նախարար Նի­քոս ­Տեն­տիա­սի...

­Յունաստանի երեսփոխանական ընտրութիւններու արդիւնքները

Ե­րէկ՝ ­Կի­րա­կի, 21 ­Մա­յի­սին, ­Յու­նաս­տա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցան ե­րես­փո­խա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­ներ։ Ար­դիւնք­նե­րը ցոյց կու տան, թէ հինգ կու­սակ­ցու­թիւն­ներ մուտք կը գոր­ծեն յա­ջորդ խորհր­դա­րա­նէն ներս։ Ն­կա­տի...

­Կը նա­խա­տե­սո­ւի ­Մի­ցո­թա­քիս – Էր­տո­ղան հան­դի­պում ­Պոլ­սոյ մէջ

Յու­նաս­տա­նի վար­չա­պետ ­Քի­րիա­քոս ­Մի­ցո­թա­քիս հան­դի­պում պի­տի ու­նե­նայ ­Թուր­քիոյ նա­խա­գահ ­Ռե­ճեփ ­Թա­յիփ Էր­տո­ղա­նին հետ, որ պի­տի ի­րա­գոր­ծո­ւի ­Կի­րա­կի, 13 ­Մար­տին, ­Պոլ­սոյ մէջ։ ­Հան­դի­պու­մին ա­ռի­թով, յոյն...

Ատր­պէյ­ճա­նի դես­պա­նը կը մեկ­նի Յու­նաս­տա­նէն

Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան «­Թո­ւի­թըր»-ի պաշ­տօ­նա­կան է­ջին վրայ լոյս տե­սաւ նկար եւ լուր մը, ո­րու հա­մա­ձայն ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Նի­քոս Տեն­տիաս բա­րի եր­թի հան­դի­պում...

Երկրաշարժ Կրետէի մէջ. հայկական համայնքը չէ վնասուած

Ե­րէկ ա­ռա­ւօտ 5,8 Ռիխ­թըր աս­տի­ճա­նի ուժգ­նու­թեամբ երկ­րա­շարժ մը ցնցեց Կ­րե­տէ կղզիի Ի­րաք­լիո­յի շրջա­նը: ­Նախ­նա­կան տո­ւեալ­նե­րուն հա­մա­ձայն, ար­ձա­նագ­րո­ւած է 1 զոհ եւ 11 վի­րա­ւոր, իսկ կարգ...

Հայ յունական միջխորհրդարանական հանդիպում Աթէնքի մէջ

­Հինգ­շաբ­թի՝ 23 ­Սեպ­տեմ­բե­րին, Ա­թէն­քի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած է հա­յեւ­յու­նա­կան միջ­խորհր­դա­րա­նա­կան հան­դի­պում մը, գլխա­ւոր նիւթ ու­նե­նա­լով Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան հետ ­Հա­յաս­տա­նի կա­պե­րու եւ գոր­ծակ­ցու­թեան ո­լոր­տը։ ­Ծա­նօթ...

Իր աչքերը փակեց աշխարհահռչակ երաժիշտ Միքիս Թէոտորաքիս

97 տա­րե­կա­նին, այսօր կեան­քէն հե­ռա­ցաւ հա­մաշ­խար­հա­յին համ­բա­ւի տէր, ե­րա­ժիշտ, յօ­րի­նող եւ խմբա­վար ­Մի­քիս ­Թէո­տո­րա­քիս։ ­Յու­նաս­տա­նի ար­դի պատ­մու­թիւ­նը ու յատ­կա­պէս ա­նոր մշա­կու­թա­յին գան­ձա­րա­նը հարս­տա­ցած է...

­Հա­յաս­տան եւ ­Յու­նաս­տան ռազ­մա­կան գոր­ծակ­ցու­թեան նոր ծրա­գիր ստո­րագ­րած են

­Հա­յաս­տա­նի եւ ­Յու­նաս­տա­նի մի­ջեւ ռազ­մա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան նոր ծրա­գիր ստո­րագ­րո­ւած է, յայտ­նած է ­Յու­նաս­տա­նի մէջ ­Հա­յաս­տա­նի դես­պա­նու­թիւ­նը, հա­ղոր­դեց «Ար­մենփ­րես»։ ­Մար­տի 28-ին, ­Յու­նաս­տա­նի զի­նո­ւած ու­ժե­րու դաշ­նա­կից...

Ժորժ Քեփենեկեան` Լիոնի նոր քաղաքապետ

Ժորժ ­Քե­փե­նե­կեան Ֆ­րան­սա­յի ­Լիոն քա­ղա­քի նոր քա­ղա­քա­պետն է: ­Լիո­նի քա­ղա­քա­յին խոր­հուր­դը քիչ ա­ռաջ այդ պաշ­տօ­նին հա­մար ընտ­րեց հայ թեկ­նա­ծուն: ­Խոր­հուր­դի 72 ան­դա­մէն ա­նոր թեկ­նա­ծու­թեան...

Ստորագրուեցան Հայաստան-Յունաստան- Կիպրոս պաշտպանութեան ոլորտի համագործակցութեան ծրագիրներ

­Հա­յաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան պաշտ­պա­նա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան վար­չու­թեան պետ ­Լե­ւոն Այ­վա­զեա­նի գլխա­ւո­րած պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը, 28 ­Փետ­րո­ւա­րին Ա­թէն­քի մէջ մաս­նակ­ցե­ցաւ պաշտ­պա­նու­թեան բնա­գա­ւա­ռէն ներս հայ-յու­նա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ծրա­գիր­նե­րու...
- Advertisement -