­Յունաստանի երեսփոխանական ընտրութիւններու արդիւնքները

Ե­րէկ՝ ­Կի­րա­կի, 21 ­Մա­յի­սին, ­Յու­նաս­տա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցան ե­րես­փո­խա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­ներ։ Ար­դիւնք­նե­րը ցոյց կու տան, թէ հինգ կու­սակ­ցու­թիւն­ներ մուտք կը գոր­ծեն յա­ջորդ խորհր­դա­րա­նէն ներս։ Ն­կա­տի...

Ատր­պէյ­ճա­նի դես­պա­նը կը մեկ­նի Յու­նաս­տա­նէն

Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան «­Թո­ւի­թըր»-ի պաշ­տօ­նա­կան է­ջին վրայ լոյս տե­սաւ նկար եւ լուր մը, ո­րու հա­մա­ձայն ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Նի­քոս Տեն­տիաս բա­րի եր­թի հան­դի­պում...

­Հա­յաս­տան եւ ­Յու­նաս­տան ռազ­մա­կան գոր­ծակ­ցու­թեան նոր ծրա­գիր ստո­րագ­րած են

­Հա­յաս­տա­նի եւ ­Յու­նաս­տա­նի մի­ջեւ ռազ­մա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան նոր ծրա­գիր ստո­րագ­րո­ւած է, յայտ­նած է ­Յու­նաս­տա­նի մէջ ­Հա­յաս­տա­նի դես­պա­նու­թիւ­նը, հա­ղոր­դեց «Ար­մենփ­րես»։ ­Մար­տի 28-ին, ­Յու­նաս­տա­նի զի­նո­ւած ու­ժե­րու դաշ­նա­կից...

Աննկարագրելի ողբերգութիւն

Աննկարագրելի ողբերգութիւն մը կը ցնցէ Յունաստանը. երկու գնացքներ բախեցան Թեմպիի մէջ. ցարդ կայ 29 մեռեալ եւ 85 վիրաւոր Երէկ գիշեր, Լարիսայէն քիչ մը անդին, Թեմպիի...

1922ի ­Փոքր Ա­սիոյ ճա­կա­տին վրայ ծա­ռա­յող՝ յոյն լրագ­րող-զի­նո­ւոր­նե­րու թեր­թե­րու հա­ւա­քա­ծոյ մը

Ըն­թա­ցիկ տա­րո­ւայ ա­մէ­նէն յատ­կան­շա­կան յո­բե­լե­նա­կան թո­ւա­կա­նը հան­դի­սա­ցաւ ­Փոքր Ա­սիոյ ա­ղէ­տի 100-ա­մեա­կի նշու­մը ­Յու­նաս­տա­նի տա­րած­քին։ ­Տար­բեր տե­սա­կի ու բազ­մա­մա­կար­դակ ե­լոյթ­նե­րով, հրա­տա­րա­կու­թիւն­նե­րով, ձեռ­նարկ­նե­րով նշո­ւե­ցաւ պատ­մա­կան այս...

­Մա­հա­ցած է հա­յա­սէր փրոֆ. Խ­րիս­թո­տու­լոս Եա­լու­րի­տիս

­Հայ ժո­ղո­վուր­դի ան­կեղծ բա­րե­կամ, ­Հայ դա­տի ու հա­յու­թեան ի­րա­ւունք­նե­րու ջերմ պաշտ­պան, փրո­ֆէ­սոր Խ­րիս­թո­տու­լոս Եա­լու­րի­տիս իր աչ­քե­րը փա­կեց 73 տա­րե­կա­նին, ա­նո­ղոք հի­ւան­դու­թեան դէմ պայ­քա­րե­լէ ետք։ Փ­րոֆ....

Յունաստանի կոչը Ատրպէյճանին՝ Բերձորի միջացնքի առնչութեամբ

­Յու­նաս­տա­նը ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւ­նը «­Թո­ւի­թըր»ի իր պաշ­տօ­նա­կան է­ջին վրայ ար­ձա­գան­գած է Ատր­պէյ­ճա­նին կող­մէ ­Բեր­ձո­րի մի­ջացն­քի գրաւ­ման։ Ս­տո­րեւ հրա­պա­րա­կո­ւած յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը։ «­Յու­նաս­տան կոչ կ­՚ուղ­ղէ Ատր­պէյ­ճա­նի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն...

Ատր­պէյ­ճան­ցի­նե­րը հա­յե­րուն դէմ կը փոր­ձեն օգ­տա­գոր­ծել Եւ­րո­պա­յի մէջ ծա­գած գայ­թակ­ղու­թիւ­նը

­Վեր­ջին օ­րե­րուն, Եւ­րո­պա­կան խորհր­դա­րա­նը ին­կած է հսկայ գայ­թակ­ղու­թեան մը յոր­ձա­նու­տին մէջ, ո­րուն դե­րա­կա­տար­ներն են մէկ կող­մէն եւ­րո­պա­ցի եւ­րոե­րես­փո­խան­ներ, իսկ միւս կող­մէն ­Քա­թա­րը։ ­Պել­ճի­քա­կան ոս­տի­կա­նու­թիւ­նը...

­Մի­ցո­թա­քիս-Ա­լիեւ հան­դի­պում ­Սո­ֆիայի մէջ

1 ­Հոկ­տեմ­բե­րին, ­Սո­ֆիա­յի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Յու­նաս­տան-­Պուլ­կա­րիա միջ­հա­մա­կար­գա­յին կա­զա­տար խո­ղո­վա­կա­շա­րը շա­հա­գործ­ման յանձ­նե­լու հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը, ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցան Եւ­րո­պա­կան խոր­հուր­դի նա­խա­գահ Ուր­սու­լա ֆոն տեր ­Լա­յեն, ­Պուլ­կա­րիոյ,...

Երեւանի մէջ Նիքոս Տենտիաս յայտարարեց՝ «Քարտէսները վերանայելու քաղաքականութիւնը պիտի ձախողի»

Ե­րէկ, 27 ­Սեպ­տեմ­բե­րին, Ե­րե­ւան ժա­մա­նեց ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար ­Նի­քոս ­Տեն­տիաս։ ­Յու­նաս­տա­նի դի­ւա­նա­գի­տու­թեան գլխա­ւոր ներ­կա­յա­ցու­ցի­չի այ­ցե­լու­թիւ­նը ­Հա­յաս­տան բազ­մա­կող­մա­նի ու­ղերձ­ներ կը պա­րու­նա­կէր, նախ թո­ւա­կա­նի ընտ­րու­թեան...
- Advertisement -