Աննկարագրելի ողբերգութիւն

Աննկարագրելի ողբերգութիւն մը կը ցնցէ Յունաստանը. երկու գնացքներ բախեցան Թեմպիի մէջ. ցարդ կայ 29 մեռեալ եւ 85 վիրաւոր Երէկ գիշեր, Լարիսայէն քիչ մը անդին, Թեմպիի...

­Հա­մազ­գա­յի­նի ա­մա­նո­րեան ման­կա­կան թատ­րո­նը

­Հայ­կա­կան թատ­րո­նը, հայ­կա­կան մշա­կոյ­թի կա­րե­ւոր մաս է կազ­մում: Այն կրթա­կան մեծ նշա­նա­կու­թիւն ու­նի, նա մա­նա­ւանդ մա­նուկ­նե­րի զար­գաց­ման գոր­ծում: ­Յու­նա­հայ հա­մայն­քը ու­նի այս ո­լոր­տի զար­գաց­ման...

1922ի ­Փոքր Ա­սիոյ ճա­կա­տին վրայ ծա­ռա­յող՝ յոյն լրագ­րող-զի­նո­ւոր­նե­րու թեր­թե­րու հա­ւա­քա­ծոյ մը

Ըն­թա­ցիկ տա­րո­ւայ ա­մէ­նէն յատ­կան­շա­կան յո­բե­լե­նա­կան թո­ւա­կա­նը հան­դի­սա­ցաւ ­Փոքր Ա­սիոյ ա­ղէ­տի 100-ա­մեա­կի նշու­մը ­Յու­նաս­տա­նի տա­րած­քին։ ­Տար­բեր տե­սա­կի ու բազ­մա­մա­կար­դակ ե­լոյթ­նե­րով, հրա­տա­րա­կու­թիւն­նե­րով, ձեռ­նարկ­նե­րով նշո­ւե­ցաւ պատ­մա­կան այս...

­Մա­հա­ցած է հա­յա­սէր փրոֆ. Խ­րիս­թո­տու­լոս Եա­լու­րի­տիս

­Հայ ժո­ղո­վուր­դի ան­կեղծ բա­րե­կամ, ­Հայ դա­տի ու հա­յու­թեան ի­րա­ւունք­նե­րու ջերմ պաշտ­պան, փրո­ֆէ­սոր Խ­րիս­թո­տու­լոս Եա­լու­րի­տիս իր աչ­քե­րը փա­կեց 73 տա­րե­կա­նին, ա­նո­ղոք հի­ւան­դու­թեան դէմ պայ­քա­րե­լէ ետք։ Փ­րոֆ....

Յունաստանի կոչը Ատրպէյճանին՝ Բերձորի միջացնքի առնչութեամբ

­Յու­նաս­տա­նը ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւ­նը «­Թո­ւի­թըր»ի իր պաշ­տօ­նա­կան է­ջին վրայ ար­ձա­գան­գած է Ատր­պէյ­ճա­նին կող­մէ ­Բեր­ձո­րի մի­ջացն­քի գրաւ­ման։ Ս­տո­րեւ հրա­պա­րա­կո­ւած յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը։ «­Յու­նաս­տան կոչ կ­՚ուղ­ղէ Ատր­պէյ­ճա­նի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն...

Ատր­պէյ­ճան­ցի­նե­րը հա­յե­րուն դէմ կը փոր­ձեն օգ­տա­գոր­ծել Եւ­րո­պա­յի մէջ ծա­գած գայ­թակ­ղու­թիւ­նը

­Վեր­ջին օ­րե­րուն, Եւ­րո­պա­կան խորհր­դա­րա­նը ին­կած է հսկայ գայ­թակ­ղու­թեան մը յոր­ձա­նու­տին մէջ, ո­րուն դե­րա­կա­տար­ներն են մէկ կող­մէն եւ­րո­պա­ցի եւ­րոե­րես­փո­խան­ներ, իսկ միւս կող­մէն ­Քա­թա­րը։ ­Պել­ճի­քա­կան ոս­տի­կա­նու­թիւ­նը...

­Մի­ցո­թա­քիս-Ա­լիեւ հան­դի­պում ­Սո­ֆիայի մէջ

1 ­Հոկ­տեմ­բե­րին, ­Սո­ֆիա­յի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Յու­նաս­տան-­Պուլ­կա­րիա միջ­հա­մա­կար­գա­յին կա­զա­տար խո­ղո­վա­կա­շա­րը շա­հա­գործ­ման յանձ­նե­լու հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը, ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցան Եւ­րո­պա­կան խոր­հուր­դի նա­խա­գահ Ուր­սու­լա ֆոն տեր ­Լա­յեն, ­Պուլ­կա­րիոյ,...

Երեւանի մէջ Նիքոս Տենտիաս յայտարարեց՝ «Քարտէսները վերանայելու քաղաքականութիւնը պիտի ձախողի»

Ե­րէկ, 27 ­Սեպ­տեմ­բե­րին, Ե­րե­ւան ժա­մա­նեց ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար ­Նի­քոս ­Տեն­տիաս։ ­Յու­նաս­տա­նի դի­ւա­նա­գի­տու­թեան գլխա­ւոր ներ­կա­յա­ցու­ցի­չի այ­ցե­լու­թիւ­նը ­Հա­յաս­տան բազ­մա­կող­մա­նի ու­ղերձ­ներ կը պա­րու­նա­կէր, նախ թո­ւա­կա­նի ընտ­րու­թեան...

Նիքոս Տենտիաս այսօր կը ժամանէ Երեւան

Յունաստանի արտաքին գործոց նախարար Նիքոս Տենտիաս այսօր կը ժամանէ Երեւան բարձր մակարդակի հանդիպումներու շարք մը ունենանու համար։ Ան պիտի ընդունուի Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Արարատ...

Յոյն եւրոերեսփոխան Էմանուիլ Ֆրակոսի նամակը Ժոզէփ Պորելին

Եւ­րո­պա­կան խորհր­դա­րա­նի յոյն ե­րես­փո­խան Է­մա­նո­ւիլ Ֆ­րա­կոս նա­մակ մը ղրկած է Եւ­րո­պա­կան խոր­հուր­դի բարձր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ­Ժո­զէփ ­Պո­րե­լին, դա­տա­պար­տե­լով ատր­պէյ­ճա­նա­կան յար­ձա­կո­ղա­կա­նու­թիւ­նը եւ պա­հան­ջե­լով Եւ­րո­պա­կան միու­թեան ան­մի­ջա­կան...
- Advertisement -