Յունաստանի պաշտպանութեան նախարարի պաշտօնական այցելութիւնը Հայաստան

­«­Կը բաժ­նենք նոյ­նան­ման ող­բեր­գու­թիւն­ներ, ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­րու եւ տա­րագ­րու­թեանց դառն փոր­ձա­ռու­թիւն­ներ», յայտ­նեց յոյն նա­խա­րա­րը. ­Նի­քոս ­Տեն­տիաս պար­գե­ւատ­րո­ւե­ցաւ Հ.Հ. բա­րե­կա­մու­թեան շքան­շա­նով Վեր­ջին ա­միս­նե­րուն, ­Հա­յաս­տան-­Յու­նաս­տան միջ­պե­տա­կան բազ­մաո­լորտ գոր­ծակ­ցու­թեան զար­գա­ցու­մը...

Հայոց ցեղասպանութեան նուիրուած յուշարձան պիտի կանգնի Փիրէայի մէջ

Հ.Յ.Դ. Գոքինիոյ «Վարանդեան» կոմիտէի ջանքերով եւ Հայ դատի յանձնախումբի օժանդակութեամբ, Փիրէայի քաղաքապետական խորհուրդը որոշեց յատուկ յուշակոթող մը կանգնեցնել Փիրէայի կեդրոնին մէջ, յարգելու համար յիշատակը...

Հայաստանի վարչապետը պաշտօնական այցելութիւն կատարեց ­Յունաստան (նկարներ)

­Մի­ցո­թա­քիս. «­Յու­նաս­տա­նը միշտ կանգ­նած է ­Հա­յաս­տա­նի կող­քին։ ­Յու­նաս­տա­նի հայ­կա­կան հա­մայն­քը կա­րե­ւոր օ­ղակ մըն է, որ կ­՚ամ­րապն­դէ բա­րե­կա­մու­թիւնն ու գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը՝ ա­ւե­լի մօ­տեց­նե­լով եր­կու եր­կիր­նե­րու ժո­ղո­վուրդ­նե­րը» ­Հա­յաս­տա­նի...

Հայագիտութեան ուսումնասիրութիւններու կեդրոնի հիմնադրութիւն ­Յունաստանի մէջ (Նկարներ)

Եր­կու­շաբ­թի, 19 ­Փետ­րո­ւար 2024-ին, ­Յու­նաս­տա­նի մէջ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան դես­պա­նա­տան մէջ ստո­րագ­րո­ւե­ցաւ Թ­րա­կիոյ «­Տի­մոքրի­թիօ» հա­մալ­սա­րա­նի եւ Հ.Հ. դես­պա­նու­թեան մի­ջեւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան պայ­մա­նա­գիր, ո­րու հա­մա­ձայն հա­մալ­սա­րա­նէն ներս...

Յունաստանի նորընտիր խորհրդարանին մէջ կազմուեցաւ Յունաստան-Հայաստան բարեկամական խումբը

­Յու­նաս­տա­նի նո­րըն­տիր խորհր­դա­րա­նին մէջ կազ­մո­ւե­ցաւ ­Յու­նաս­տան-­Հա­յաս­տան բա­րե­կա­մա­կան խում­բը` իշ­խող կու­սակ­ցու­թեան «­Նէա ­Տի­մոք­րա­թիա» խմբակ­ցու­թեան գլխա­ւոր քար­տու­ղար Ս­թաւ­րոս ­Քա­լա­ֆա­թի­սի նա­խա­գա­հու­թեամբ: ­Բա­րե­կա­մա­կան խում­բին փոխ­նա­խա­գահն է՝ «Ա­զա­տու­թեան ու­ղի» կու­սակ­ցու­թեան...

Հայաստանի պաշտպանութեան նախարարի պաշտօնական այցելութիւնը ­Յունաստան

­Հինգ­շաբ­թի, 14 ­Դեկ­տեմ­բե­րին ­Յու­նաս­տան այ­ցե­լեց ­Հա­յաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար ­Սու­րէն ­Պա­պի­կեան եւ հան­դի­պում ու­նե­ցաւ իր յոյն պաշ­տօ­նա­կից ­Նի­քոս ­Տեն­տիա­սին հետ։ Ն­շենք, որ ­Յու­նաս­տան ժա­մա­նե­լէն ա­ռաջ,...

Բազմամարդ բողոքի հաւաք եւ քայլերթ Աթէնքի մէջ

Անց­նող շա­բա­թա­վեր­ջին, Եւ­րո­պա­յի հայ­կա­կան գա­ղութ­նե­րու ամ­բողջ հա­յու­թիւ­նը ոտ­քի կանգ­նե­ցաւ եւ ա­ւե­լի քան 24 մեծ քա­ղաք­նե­րու մէջ միա­հա­մուռ ո­գիով դէմ կե­ցաւ Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ կա­տա­րո­ւած պա­տե­րազ­մա­կան...

Հրատապ

Ատրպէյճանի զինեալ ուժերը կը յարձակին Արցախի վրայ եւ կը փորձեն թափանցել երկրի խորքը Այ­սօր, 19 Սեպ­տեմ­բե­րի ժա­մը 13։00֊ի սահ­ման­նե­րուն, ատր­պէյ­ճա­նա­կան զի­նեալ ու­ժե­րը Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հետ...

Հ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի ­Մար­մին­նե­րու ­Ռա­յո­նա­կան ժո­ղո­վի յայ­տա­րա­րու­թիւն

Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան ­Բիւ­րո­յի հրա­ւէ­րով, 8 եւ 9 ­Յու­լիս 2023-ին, Ա­թէն­քի մէջ գու­մա­րո­ւե­ցաւ Եւ­րո­պա­յի Հ.Յ.Դ. ­Մար­մին­նե­րու ­Ռա­յո­նա­կան ժո­ղո­վը, մաս­նակ­ցու­թեամբ եւ­րո­պա­կան տա­րած­քին վրայ գտնո­ւող հա­յա­գա­ղութ­նե­րուն մէջ գոր­ծող...

­Հա­յաս­տան-­Յու­նաս­տան-­Կիպ­րոս ռազ­մա­կան գոր­ծակ­ցու­թեան ծրա­գիր ստո­րագ­րո­ւած է

5 ­Յու­լի­սին ­Կիպ­րո­սի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած են ­Հա­յաս­տան-­Յու­նաս­տան ­Կիպ­րոս ե­ռա­կողմ պաշտ­պա­նա­կան խորհր­դակ­ցու­թիւն­ներ, հա­ղոր­դե­ցին պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թե­նէն։ ­Հայ­կա­կան կող­մէն խորհր­դակ­ցութիւն­նե­րուն մաս­նակ­ցած է Հ.Հ. Պ.Ն. պաշտ­պա­նա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան...
- Advertisement -