Հայոց ցեղասպանութեան նուիրուած յուշարձան պիտի կանգնի Փիրէայի մէջ

Հ.Յ.Դ. Գոքինիոյ «Վարանդեան» կոմիտէի ջանքերով եւ Հայ դատի յանձնախումբի օժանդակութեամբ, Փիրէայի քաղաքապետական խորհուրդը որոշեց յատուկ յուշակոթող մը կանգնեցնել Փիրէայի կեդրոնին մէջ, յարգելու համար յիշատակը...

Հայաստանի վարչապետը պաշտօնական այցելութիւն կատարեց ­Յունաստան (նկարներ)

­Մի­ցո­թա­քիս. «­Յու­նաս­տա­նը միշտ կանգ­նած է ­Հա­յաս­տա­նի կող­քին։ ­Յու­նաս­տա­նի հայ­կա­կան հա­մայն­քը կա­րե­ւոր օ­ղակ մըն է, որ կ­՚ամ­րապն­դէ բա­րե­կա­մու­թիւնն ու գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը՝ ա­ւե­լի մօ­տեց­նե­լով եր­կու եր­կիր­նե­րու ժո­ղո­վուրդ­նե­րը» ­Հա­յաս­տա­նի...

Յունաստանի նորընտիր խորհրդարանին մէջ կազմուեցաւ Յունաստան-Հայաստան բարեկամական խումբը

­Յու­նաս­տա­նի նո­րըն­տիր խորհր­դա­րա­նին մէջ կազ­մո­ւե­ցաւ ­Յու­նաս­տան-­Հա­յաս­տան բա­րե­կա­մա­կան խում­բը` իշ­խող կու­սակ­ցու­թեան «­Նէա ­Տի­մոք­րա­թիա» խմբակ­ցու­թեան գլխա­ւոր քար­տու­ղար Ս­թաւ­րոս ­Քա­լա­ֆա­թի­սի նա­խա­գա­հու­թեամբ: ­Բա­րե­կա­մա­կան խում­բին փոխ­նա­խա­գահն է՝ «Ա­զա­տու­թեան ու­ղի» կու­սակ­ցու­թեան...

Հայաստանի պաշտպանութեան նախարարի պաշտօնական այցելութիւնը ­Յունաստան

­Հինգ­շաբ­թի, 14 ­Դեկ­տեմ­բե­րին ­Յու­նաս­տան այ­ցե­լեց ­Հա­յաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար ­Սու­րէն ­Պա­պի­կեան եւ հան­դի­պում ու­նե­ցաւ իր յոյն պաշ­տօ­նա­կից ­Նի­քոս ­Տեն­տիա­սին հետ։ Ն­շենք, որ ­Յու­նաս­տան ժա­մա­նե­լէն ա­ռաջ,...

­Յունաստանի երեսփոխանական ընտրութիւններու արդիւնքները

Ե­րէկ՝ ­Կի­րա­կի, 21 ­Մա­յի­սին, ­Յու­նաս­տա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցան ե­րես­փո­խա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­ներ։ Ար­դիւնք­նե­րը ցոյց կու տան, թէ հինգ կու­սակ­ցու­թիւն­ներ մուտք կը գոր­ծեն յա­ջորդ խորհր­դա­րա­նէն ներս։ Ն­կա­տի...

Ատր­պէյ­ճա­նի դես­պա­նը կը մեկ­նի Յու­նաս­տա­նէն

Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան «­Թո­ւի­թըր»-ի պաշ­տօ­նա­կան է­ջին վրայ լոյս տե­սաւ նկար եւ լուր մը, ո­րու հա­մա­ձայն ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Նի­քոս Տեն­տիաս բա­րի եր­թի հան­դի­պում...

­Հա­յաս­տան եւ ­Յու­նաս­տան ռազ­մա­կան գոր­ծակ­ցու­թեան նոր ծրա­գիր ստո­րագ­րած են

­Հա­յաս­տա­նի եւ ­Յու­նաս­տա­նի մի­ջեւ ռազ­մա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան նոր ծրա­գիր ստո­րագ­րո­ւած է, յայտ­նած է ­Յու­նաս­տա­նի մէջ ­Հա­յաս­տա­նի դես­պա­նու­թիւ­նը, հա­ղոր­դեց «Ար­մենփ­րես»։ ­Մար­տի 28-ին, ­Յու­նաս­տա­նի զի­նո­ւած ու­ժե­րու դաշ­նա­կից...

Աննկարագրելի ողբերգութիւն

Աննկարագրելի ողբերգութիւն մը կը ցնցէ Յունաստանը. երկու գնացքներ բախեցան Թեմպիի մէջ. ցարդ կայ 29 մեռեալ եւ 85 վիրաւոր Երէկ գիշեր, Լարիսայէն քիչ մը անդին, Թեմպիի...

1922ի ­Փոքր Ա­սիոյ ճա­կա­տին վրայ ծա­ռա­յող՝ յոյն լրագ­րող-զի­նո­ւոր­նե­րու թեր­թե­րու հա­ւա­քա­ծոյ մը

Ըն­թա­ցիկ տա­րո­ւայ ա­մէ­նէն յատ­կան­շա­կան յո­բե­լե­նա­կան թո­ւա­կա­նը հան­դի­սա­ցաւ ­Փոքր Ա­սիոյ ա­ղէ­տի 100-ա­մեա­կի նշու­մը ­Յու­նաս­տա­նի տա­րած­քին։ ­Տար­բեր տե­սա­կի ու բազ­մա­մա­կար­դակ ե­լոյթ­նե­րով, հրա­տա­րա­կու­թիւն­նե­րով, ձեռ­նարկ­նե­րով նշո­ւե­ցաւ պատ­մա­կան այս...

­Մա­հա­ցած է հա­յա­սէր փրոֆ. Խ­րիս­թո­տու­լոս Եա­լու­րի­տիս

­Հայ ժո­ղո­վուր­դի ան­կեղծ բա­րե­կամ, ­Հայ դա­տի ու հա­յու­թեան ի­րա­ւունք­նե­րու ջերմ պաշտ­պան, փրո­ֆէ­սոր Խ­րիս­թո­տու­լոս Եա­լու­րի­տիս իր աչ­քե­րը փա­կեց 73 տա­րե­կա­նին, ա­նո­ղոք հի­ւան­դու­թեան դէմ պայ­քա­րե­լէ ետք։ Փ­րոֆ....
- Advertisement -