Հ.Յ.Դ. 34-րդ Ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վը ա­ւար­տեց իր աշ­խա­տանք­նե­րը

2022 թ. ­Մար­տի 8-ին, ­Հա­յաս­տա­նում գու­մա­րո­ւած Հ.Յ.Դ. 34-րդ Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղովն ա­ւար­տեց իր աշ­խա­տանք­նե­րը։ Այն մեկ­նար­կել էր ­Փետ­րո­ւա­րի 28-ին։ ­Ժո­ղո­վի օ­րա­կար­գը բխում էր հայ­րե­նի­քի եւ հա­յու­թեան...

Ոչ մէկ ար­ձա­գանգ պե­տա­կան մար­մին­նե­րէն. պա­տե­րազ­մի օ­րե­րուն ­Յու­նաս­տա­նէն ե­կած 5 թոն...

­Մէկ շա­բաթ է, որ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի կա­ռոյ­ցը հրա­պա­րա­կած է ­Հայ օգ­նու­թեան միու­թեան (Հ.Օ.Մ.) բո­ղոք նա­մա­կը ուղ­ղո­ւած ­Հա­յաս­տա­նի Ա.Գ.Ն.-ին եւ Ա.Ի.Ն.-ին՝ կա­պո­ւած այն բա­նի հետ,...

Հ.Յ.Դաշնակցութեան փառաշուք տօնակատարութիւն Երեւանի մէջ

Շաբաթ՝ 5 Փետրուար 2022ին, Երեւանի «Դուին հոլ» համալիրէն ներս տեղի ունեցաւ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան 131-ամեակին նուիրուած պաշտօնական հանդիսութիւնը։ Փառաշուք տօնակատարութեան իրենց ներկայութիւնը բերին բազմահարիւր...

Արմէն Սարգսեան որոշած է հրաժարական տալ նախագահի պաշտօնէն

­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Ար­մէն ­Սարգ­սեան յայտ­նեց, որ ո­րո­շած է հրա­ժա­րա­կան տալ իր պաշ­տօ­նէն։ Այս մա­սին յայ­տա­րա­րու­թիւն տա­րա­ծեց նա­խա­գա­հի աշ­խա­տա­կազ­մը։ ­Յայ­տա­րա­րու­թեան մէջ նշո­ւած է. «1990-ա­կան­նե­րի սկզբին...

Արմէն Սարգսեան ցաւակցական հեռագիր յղած է Քարոլոս Փափուլիասի մահուան համար

­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Ար­մէն ­Սարգ­սեան ցա­ւակ­ցա­կան հե­ռա­գիր յղած է ­Յու­նաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ ­Քա­թե­րի­նա ­Սա­քե­լա­րո­փու­լո­ւին՝ երկ­րի նախ­կին նա­խա­գահ ­Քա­րո­լոս ­Փա­փու­լիա­սի մա­հո­ւան առն­չու­թեամբ: ­Նա­խա­գահ ­Սարգ­սեա­նի ցա­ւակ­ցա­կան հե­ռա­գի­րին...

Տենտիաս եւ Միրզոյեան հանդիպեցան Սթոքհոլմի մէջ

Ս­թոք­հոլ­մի մէջ կա­յա­ցած Ե.Ա.Հ.Կ. խոհր­դա­ժո­ղո­վի լու­սանց­քին, ե­րէկ՝ 2 ­­Դեկ­տեմ­բե­րին, ­­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար ­­Նի­քոս ­­Տեն­տիաս հան­դի­պում ու­նե­ցաւ ­­Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ա­րա­րատ ­­Միր­զո­յեա­նի հետ։ «­­Թո­ւի­թըր»ի...

­Նի­քի­թաս Քաք­լա­մա­նի­սի ող­ջոյ­նի խօս­քը ­Հայ դա­տի խորհր­դա­ժո­ղո­վին

­Մեր ե­րէ­կո­ւան թի­ւով հա­ղոր­դած էինք, թէ Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի մէջ կա­յա­ցած Հ.Յ.Դ. ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բե­րու եւ գրա­սե­նեակ­նե­րու խորհր­դա­ժո­ղո­վի բաց­ման հան­դի­սու­թեան, ե­րի­զագ­րո­ւած յա­տուկ տե­սա­նիւ­թով ող­ջոյ­նի...

­Հա­յաս­տա­ն, ­Յու­նաս­տա­ն եւ ­Կիպ­րո­ս զօ­րա­վար­ժու­թիւն­ներ կա­տա­րե­ցին

­Հա­յաս­տա­նի, ­Յու­նաս­տա­նի եւ ­Կիպ­րո­սի յա­տուկ ջո­կա­տա­յին­նե­րը ա­ւար­տե­ցին Close Quarter Battle 2021 միա­ցեալ զօ­րա­վար­ժու­թիւն­նե­րը։ Այս մա­սին գրած է «Կ­րիք ­Սի­թի ­Թայմզ» կայ­քը։ ­Միա­ցեալ զօ­րա­վար­ժու­թիւն­նե­րու նպա­տա­կը...

­Հայ եւ յոյն խորհր­դա­րա­նա­կաններու հան­դի­պում Ե­րե­ւա­նի մէջ

­Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի ­Հա­յաս­տան-­Յու­նաս­տան բա­րե­կա­մա­կան խում­բի ան­դամ­ներ Վ­լա­դի­միր ­Վար­դա­նեան, Ա­րու­սեակ ­Ջուլ­հա­կեան եւ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի Եւ­րո­պա­կան հա­մարկ­ման հար­ցե­րու մնա­յուն յանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ար­ման Ե­ղո­յեան 29 ­Նո­յեմ­բե­րին...

Փ­րոֆ. Իոան­նիս ­Մա­զիս ե­լոյթ ու­նե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մի­ջազ­գա­յին գի­տա­ժո­ղո­վին

Փ­րոֆ. Իոան­նիս ­Մա­զիս ե­լոյթ ու­նե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մի­ջազ­գա­յին գի­տա­ժո­ղո­վին. «ի դէմս յոյն ժո­ղո­վուր­դին` հա­յե­րը ու­նին 12 մի­լիոն եղ­բայր­ներ» Ինչ­պէս ար­դէն նշած էինք մեր նա­խորդ թի­ւե­րով, Ա­թէն­քի հա­մալ­սա­րա­նի քա­ղա­քա­կան...
- Advertisement -