Հ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի ­Մար­մին­նե­րու ­Ռա­յո­նա­կան ժո­ղո­վի յայ­տա­րա­րու­թիւն

Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան ­Բիւ­րո­յի հրա­ւէ­րով, 8 եւ 9 ­Յու­լիս 2023-ին, Ա­թէն­քի մէջ գու­մա­րո­ւե­ցաւ Եւ­րո­պա­յի Հ.Յ.Դ. ­Մար­մին­նե­րու ­Ռա­յո­նա­կան ժո­ղո­վը, մաս­նակ­ցու­թեամբ եւ­րո­պա­կան տա­րած­քին վրայ գտնո­ւող հա­յա­գա­ղութ­նե­րուն մէջ գոր­ծող...

Ալեքսանդրուպոլսոյ մէջ կը ցուցադրուին հայ եւ յոյն երեխաներու 40 լաւագոյն նկարները

­Հա­յաս­տա­նի նկա­րիչ­նե­րու միու­թեան մէջ «­Հին յու­նա­կան դի­ցա­բա­նու­թիւ­նը` ման­կա­կան աչ­քե­րով» խո­րագի­րով ցու­ցա­հան­դէս-մրցոյ­թին ներ­կա­յա­ցո­ւե­ցան հայ եւ յոյն ե­րե­խա­նե­րու 80 նկար­ներ։ ­ Հա­յաս­տա­նի վաս­տա­կա­ւոր նկա­րիչ, մի­ջո­ցառ­ումի կազ­մա­կեր­պիչ Ան­նա...

­Մահ կիպ­րա­ցի հա­յա­սէր ­Վա­սոս ­Լի­սա­րի­տի­սի

26 Ապ­րի­լին, 101 տա­րե­կան հա­սա­կին, կեան­քէն հե­ռա­ցաւ կիպ­րա­ցի հան­րա­ծա­նօթ քա­ղա­քա­կան անձ­նա­ւո­րու­թիւն եւ հա­յե­րու ջերմ բա­րե­կամ ­Վա­սոս ­Լի­սա­րի­տիս։ Ու­սա­նե­ցաւ բժշկու­թեան ճիւ­ղին մէջ, իսկ 1955-59 տա­րի­նե­րուն...

Յայտարարութիւն Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի

­Հիմք ըն­դու­նե­լով թա­գա­վա­րա­կի հետ կա­պո­ւած Ա­մե­րի­կա­յի ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րում սաստ­կա­ցող պայ­ման­նե­րը եւ այդ պատ­ճա­ռով ժո­ղով­ներ գու­մա­րե­լու պե­տա­կան սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րը, Հ.Յ.Դ. ­Կազ­մա­կեր­պա­կան կա­նոն­նե­րի հա­մա­պա­տաս­խան կար­գով 2020 թ....

­Կիպ­րոս կը դա­տա­պար­տէ Ատր­պէյ­ճա­նի յար­ձա­կո­ղա­կա­նու­թիւ­նը

Կիպ­րոս իր զօ­րակ­ցու­թիւ­նը կը յայտ­նէ ­Հա­յաս­տա­նին եւ կը դա­տա­պար­տէ Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ սան­ձա­զեր­ծո­ւած յար­ձա­կում­նե­րը Ար­ցա­խի վրայ։ ­Կիպ­րո­սի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար ­Նի­քոս Խ­րիս­թու­տու­լի­տիս կա­տա­րեց հե­տե­ւեալ յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը։...

Ահաւոր պայթիւն Պէյրութի մէջ

Ա­ւե­լի քան 70 զո­հեր եւ 4000 վի­րա­ւոր­ներ. ­Պէյ­րու­թի կարգ մը թա­ղա­մա­սեր ան­ճա­նա­չե­լի դար­ձած են. հա­յու­թեան վի­ճա­կը ցնցիչ է

«Ազ­դակ»ի առ­ցանց լսա­րան

«Ազ­դակ» օ­րա­թեր­թը, հա­մա­ցան­ցա­յին լսա­րան­նե­րու ծի­րէն ներս, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 20 ­Մա­յիս 2020ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին, կը կազ­մա­կեր­պէ առ­ցանց լսա­րան, նիւթ ու­նե­նա­լով՝ «­Նոր...

Յունահայոց Թեմի Առաջնորդը կը զօրակցի լիբանանահութեան

­Լի­բա­նա­նի դի­մագ­րա­ւած սուր ըն­կե­րա­յին եւ տնտե­սա­կան տագ­նա­պի լոյ­սին տակ, այս դժո­ւար օ­րե­րուն, գա­ղու­թի հա­յու­թեան բա­րո­յա­պէս նե­ցուկ կանգ­նե­լու նպա­տա­կով, ­Լի­բա­նա­նա­հայ գա­ղու­թի պա­տաս­խա­նա­տու մար­մին­նե­րը...

Հայոց ցեղապանութեան ոգեկոչումները կը յարմարին Պսակաձեւ ժահրի ստեղծած իրականութեան

Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան 105րդ ­տա­րե­լի­ցի նշու­մը ­Հա­յաս­տա­նի եւ աշ­խար­հի բո­լոր հա­յա­գա­ղութ­նե­րուն մէջ յար­մա­րած են Պ­սա­կա­ձեւ ժահ­րի հա­մա­վա­րա­կէն պաշտ­պա­նո­ւե­լու նպա­տա­կով որ­դեգ­րո­ւած սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րուն։ Ապ­րի­լեան...

Սուրիոյ խորհրդարանը ճանչցաւ Հայոց ցեղասպանութիւնը

­­Սու­րիոյ խորհր­դա­րա­նը 13 ­­Փետ­րո­ւա­րին միա­ձայ­նու­թեամբ ըն­դու­նեց ­­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ճանչ­ցող եւ դա­տա­պար­տող բա­նա­ձե­ւը: ­­Հա­լէ­պի «­­Գան­ձա­սար»ը ա­ւե­լի կա­նուխ տե­ղե­կա­ցու­ցած էր, որ խորհր­դա­րա­նի նիս­տի օ­րա­կար­գը պի­տի նե­րառէ...
- Advertisement -