Բազմամարդ բողոքի հաւաք եւ քայլերթ Աթէնքի մէջ

Անց­նող շա­բա­թա­վեր­ջին, Եւ­րո­պա­յի հայ­կա­կան գա­ղութ­նե­րու ամ­բողջ հա­յու­թիւ­նը ոտ­քի կանգ­նե­ցաւ եւ ա­ւե­լի քան 24 մեծ քա­ղաք­նե­րու մէջ միա­հա­մուռ ո­գիով դէմ կե­ցաւ Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ կա­տա­րո­ւած պա­տե­րազ­մա­կան...

Հրատապ

Ատրպէյճանի զինեալ ուժերը կը յարձակին Արցախի վրայ եւ կը փորձեն թափանցել երկրի խորքը Այ­սօր, 19 Սեպ­տեմ­բե­րի ժա­մը 13։00֊ի սահ­ման­նե­րուն, ատր­պէյ­ճա­նա­կան զի­նեալ ու­ժե­րը Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հետ...

Ժոզէփ Պորելի պատասխանը յոյն եւրոերեսփոխանին

­Ժո­զէփ Պո­րե­լի պա­տաս­խա­նը յոյն եւ­րոե­րես­փո­խա­նին, Ար­ցա­խի վրայ ատր­պէյ­ճա­նա­կան յար­ձա­կո­ղա­կա­նու­թեան առն­չու­թեամբ Ս­տո­րեւ կը ներ­կա­յաց­նենք յոյն եւ­րոե­րեսո­խան Է­մա­նո­ւիլ Ֆ­րա­կո­սի նա­մա­կը ուղ­ղո­ւած Եւ­րո­պա­կան Միու­թեան բարձր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ժո­զեփ Պո­րե­լին, ինչ­պէս...

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդր. կո­մի­տէի տե­սակ­ցու­թիւն­նե­րը Ար­ցա­խի մէջ

Ուր­բաթ, 11 ­Մարտ 2022-ին, Ար­ցա­խի խորհր­դա­րա­նի ղե­կա­վա­րը` Ար­թուր ­Թով­մա­սեան Ս­տե­փա­նա­կեր­տի մէջ ըն­դու­նեց խառն պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն մը բաղ­կա­ցած՝ Հ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի ­Հայ դա­տի գրա­սե­նեա­կի պա­տաս­խա­նա­տու ընկ. ­Գաս­պար...

Հ.Հ. դես­պա­նու­թեան յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը ատր­պէյ­ճա­նա­կան ա­պա­տե­ղե­կա­տո­ւա­կան սանդ­րան­քին մա­սին

Ար­ցա­խը մշտա­պէս հպար­տա­ցել է իր տա­րած­քում գտնո­ւող կրօ­նա­կան եւ մշա­կու­թա­յին յու­շար­ձան­նե­րով` հա­մա­րե­լով դրանք իր պատ­մամ­շա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թեան մա­սը: Ար­ցախ­ցի­նե­րը հո­գա­տար են նաեւ ռու­սա­կան կրօ­նա­կան եւ...

50 դի­ւա­նա­գէ­տներ եւ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ կ­՚այ­ցե­լեն ­Վա­րան­դա եւ ­Շու­շի

Ար­ցա­խի` ներ­կա­յիս Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ բռնագ­րա­ւո­ւած տա­րածք­նե­րուն մէջ, մաս­նա­ւո­րա­բար ­Վա­րան­դա (­Ֆի­զու­լի) եւ ­Շու­շի քա­ղաք­նե­րուն մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ատր­պէյ­ճա­նի մէջ հա­ւա­տար­մագ­րո­ւած դի­ւա­նա­գի­տա­կան անձ­նա­կազ­մի եւ մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու...

Ա­զե­րի դես­պա­նի ջղագր­գիռ «յար­ձա­կու­մը» յոյն եւ­րոե­րես­փո­խա­նին

­Յու­նաս­տա­նի մէջ Ատր­պէյ­ճա­նի դես­պան Ա­նար ­Հիւ­սէյ­նով ըն­կե­րա­յին ցան­ցե­րէն ջղագր­գիռ յար­ձա­կում մը ը­րաւ Եւ­րո­պա­կան խորհր­դա­րա­նի յոյն պատ­գա­մա­ւոր ­Նի­քոս Անտ­րու­լա­քի­սի դէմ, ­Պա­քո­ւի մէջ բա­ցո­ւած՝ զո­հո­ւած հայ...

10 մար­դա­տար ինք­նա­շարժ­ներ ­Յու­նաս­տա­նէն՝ Ար­ցա­խին

Ար­ցա­խեան վեր­ջին պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քին, յու­զիչ ե­ղաւ յու­նա­հա­յու­թեան ար­ձա­գան­գը «­Մենք ենք մեր սահ­ման­նե­րը, բո­լորս Ար­ցա­խին հա­մար» կար­գա­խօ­սով «­Հա­յաս­տան հա­մա­հայ­կա­կան հիմ­նադ­րամ»ի հան­գա­նա­կու­թեան, ո­րուն շնոր­հիւ կա­րե­լի ե­ղաւ...

«Ատրպէյճան տասնեակ տարիներ կը պատրաստուէր պատերազմին համար».- Յունաստանի մէջ Ատրպէյճանի դեսպա­ն

­Յու­նաս­տա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի երկ­կող­մա­նի յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն մէջ ստեղ­ծո­ւած ծանր մթնո­լոր­տին, Ար­ցա­խի վրայ շղթա­յա­զեր­ծո­ւած վեր­ջին պա­տե­րազ­մին եւ ­Թուր­քիոյ դե­րա­կա­տա­րու­թեան մա­սին ար­տա­յայ­տո­ւե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի մէջ ա­զե­րի դես­պան Ա­նար...

Ֆրանսայի Ծերակոյտը ընդունեց Արցախի ճանաչման մասին բանաձեւի նախագիծ

Ֆրանսայի Ծերակոյտը ընդունեց Արցախի Հանրապետութեան ճանաչման անհրաժեշտութեան մասին բանաձեւի նախագիծը  25 Նոյեմբերի երեկոյեան, Ֆրանսայի Հանրապետութեան Ծերակոյտը, իր յատուկ նիստի ընթացքին, ընդունեց «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան ճանաչման...
- Advertisement -