Հ.Կ.Խաչի «Ա. եւ Ժ. Ճէնազեան» վարժարանի աւարտականները Հայաստան կ՚այցելեն

Ե­րեք տա­րո­ւան ընդ­մի­ջու­մէն ետք, որ հա­մա­վա­րա­կի տա­րա­ծու­մը ստի­պո­ղա­բար պատ­ճա­ռեց, Հ.Կ.­Խա­չի «­Ճէ­նա­զեան» միջ­նա­կարգ ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի այս տա­րուան շրջա­նա­ւարտ­նե­րը կը կա­տա­րեն ի­րենց ա­ւան­դա­կան պտոյ­տը դէ­պի Հա­յաս­տան։...

Առաջնորդ Սրբազան հօր այցը Թեսաղոնիկէի եկեղեցի

­Յունաստանի Հայոց թեմի բարեջան Առաջնորդ Սրբազան հօր այցը Թեսաղոնիկէի Ս. Աստուածածին եկեղեցի Կի­րա­կի, 25 Յու­նիս 2023-ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:30-ին, Թե­սա­ղո­նի­կէի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի...

Հ. Կ. Խա­չի 83-րդ Բա­ցա­ռիկ Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղով

Չո­րեք­շաբ­թի, 21 Յու­նիս 2023-ին Ֆիք­սի «Ա­րամ Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հայ Կա­պոյտ Խա­չի Բա­ցա­ռիկ Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղո­վը, քննար­կե­լու հա­մար Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թեան...

Հ.Կ.Խաչի «Լեւոն եւ Սոֆիա Յակոբեան» վարժարա­նը նշեց իր հիմնադրութեան 60-ամեակը (Նկարներ)

Եր­կու­շաբ­թի, 19 ­Յու­նիս 2023-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8-ին, ­Ֆիք­սի «­Լե­ւոն եւ ­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան» վար­ժա­րա­նի 60 տա­րի­նե­րու շրջա­նա­ւարտ­նե­րու մեծ թիւ մը ներ­կայ ե­ղաւ վար­ժա­րա­նի 60-ա­մեա­կին ա­ռի­թով...

Յուշատետր — ալպոմ՝ Հ.Կ.Խա­չի «­Լեւոն եւ Սոֆիա­ Յակոբեան» վարժարանի 60 տարուան...

Հ.Կ.­Խա­չի «­Լե­ւոն եւ ­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան» վար­ժա­րա­նի 60 տա­րո­ւան գոր­ծու­նէու­թեան ա­ռի­թով, վար­ժա­րա­նի Ծ­նո­ղա­կան միու­թիւ­նը յու­շա­տետր-ալ­պոմ մը հրա­տա­րա­կեց: ­Յու­շա­տետ­րին մէջ իր ող­ջոյ­նի խօս­քը ու­նի Հ.Կ.­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին...

Ա­տի­կէի մարզ­պետը այ­ցե­լեց ­Գո­քի­նիոյ հայ­կա­կան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րը

­Յու­նա­հայ գա­ղու­թի հաս­տա­տու­թիւն­նե­րը այ­ցե­լե­լու ծի­րէն ներս, Ա­տի­կէի մարզ­պետ Եոր­ղոս ­Փա­թու­լիս այս ան­գամ գտնո­ւե­ցաւ ­Գո­քի­նիա, ուր ա­ռա­ջին հեր­թին այ­ցե­լու­թիւն տո­ւաւ Հ.Կ.­Խա­չի «­Զա­ւա­րեան» ազ­գա­յին վար­ժա­րան։ Ա­նոր...

Դպրաց եւ կիսասարկաւագաց ձեռնադրութիւնը ­Նէոս Գոզմոս(Ֆիքս)ի Ս. Յովհաննու Կարապետ եկեղեցւոյ մէջ

­Կի­րա­կի 28 ­Մա­յիս 2023-ի ա­ռա­ւօ­տը, ­Նէոս ­Գոզ­մոս (Ֆիքս)ի ­Սուրբ ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ Ե­կե­ղեց­ւոյ հա­ւա­տա­ցեալ ծխա­կան­նե­րուս հա­մար, եւ յատ­կա­պէս ­Սուրբ եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գին ու ա­նոր ըն­թաց­քին...

Միօրեայ պտոյտ դէպի Արղոս Գէֆալարի եւ Նավբլիօ

Շատ գե­ղե­ցիկ ու հա­ճե­լի օր մը ե­ղաւ Կի­րա­կի, 11 Յու­նիս 2023-ը բո­լոր ա­նոնց, ո­րոնք մաս­նա­կից դար­ձան Գո­քի­նիոյ Ս. Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ու Տիկ­նանց...

­Հա­ղոր­դագ­րու­թիւն

Շա­բաթ, 10 եւ Կի­րա­կի, 11 Յու­նիս 2023-ին, Ա­թէն­քի մէջ գու­մա­րո­ւե­ցաւ Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան Յու­նաս­տա­նի 85-րդ Շր­ջա­նա­յին ժո­ղո­վը, ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցան Յու­նաս­տա­նի տա­րած­քի զա­նա­զան շրջան­նե­րու պատ­գա­մա­ւոր­նե­րը եւ Հ.Յ.Դ....

­Հա­ղոր­դագ­րու­թիւն

Ուր­բաթ, 9 Յու­նիս 2023-ի ա­ռա­ւօ­տուն, Յու­նա­հա­յոց հա­մայն­քա­պե­տե­րը՝ Գերշ. Տ. Գե­ղամ Ս. Արք. Խա­չե­րեան՝ Ա­ռաջ­նորդ Յու­նա­տա­նի թե­մին, Գերպ. Հ. Յով­սէփ Ծ. Վրդ. Պէ­զա­զեան՝ Յու­նաս­տա­նի հայ...
- Advertisement -

Վերջին գրառումներ

­Գոյժ

Հրատապ

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΤΣΑΧ