Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան հռչակման 106-ամեակ

Թեսաղոնիկէի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ ­Կի­րա­կի, 28 ­Մա­յիս 2024-ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:30-ին, ­Հա­յաս­տա­նի Ա. ­Հան­րա­պե­տու­թեան 106-րդ­ ա­մեա­կին ա­ռի­թով, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ Ս....

­Հ.Կ.Խաչի Գոքինիոյ «Սօսէ» մասնաճիւղի հիմնադրութեան 100-ամեակի եւ «Մայրերու օր»-ուան նշում (Նկարներ)

­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ­­­Գո­քի­նիոյ Հ.Կ. ­­­Խա­չի «­­­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղին, Ե­րեք­շաբ­թի, 14 ­­­Մա­յիս 2024-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6:30-ին, «­­­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի «­­­Զա­քա­րեան-­­­Սա­րա­ճեան» զոյգ սրահ­նե­րէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ  ան­դա­մա­կան ժո­ղով նո­ւի­րո­ւած...

Պոնտական ցեղասպանութեան ոգեկոչում Նիքէայի մէջ

­Պոն­տա­ցի­նե­րու ցե­ղաս­պա­նու­թեան 105-րդ ­տա­րե­լի­ցին ա­ռի­թով, ամ­բողջ ­Յու­նաս­տա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ո­գե­կո­չա­կան ե­լոյթ­նե­րուն շար­քին, ­Կի­րա­կի, 19 ­Մա­յիս 2024-ին, ­Նի­քէա­յի ­Քաթ­րա­քիօ թատ­րո­նին կից գտնո­ւող ցե­ղաս­պա­նու­թեան յու­շա­կո­թո­ղին...

Երկու գիրքերու ներկայացում «Արմենիքա» պարբերաթերթին կողմէ

Հ­րա­տա­րակ­չա­կան գոր­ծու­նէու­թեան ծի­րէն ներս, յու­նա­լե­զու «Ար­մե­նի­քա» պար­բե­րա­թեր­թը լոյս աշ­խարհ ըն­ծա­յեց եր­կու նոր հրա­տա­րա­կու­թիւն­ներ, ո­րոնք առն­չո­ւած են յու­նա­հայ գա­ղու­թի կազ­մու­թեան եւ պատ­մու­թեան հետ։ Ա­ռա­ջին գիր­քը...

«Հայկական ազգագրական պատկերներ՝ տեսիլք, կամք եւ յոյս» գիրքի շնորհահանդէսը Աթէն­քի մէջ

­Հինգ­շաբ­թի, 9 ­Մա­յիս 2024-ի ե­րե­կո­յեան, ­Գո­քի­նիոյ ­Հայ Ա­ւե­տա­րա­նա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ գիր­քի բա­ցա­ռիկ շնոր­հա­հան­դէս մը, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի Ա­ւե­տա­րա­նա­կան հա­մայն­քի հո­վիւ վե­րա­պա­տո­ւե­լի ­Վի­գէն ­Չո­լա­քեա­նի...

Յունահայոց թեմէն ներս ծառայող երկու աբեղաներ ստացան վարդապետական աստիճան

Գլ­խա­ւո­րու­թեամբ ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տին եւ ներ­կա­յու­թեամբ վա­նաբ­նակ միա­բան հայ­րե­րուն, միա­բա­նու­թեան չորս ա­բե­ղա­ներ, ո­րոնց կար­գին ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մէն ներս ծա­ռա­յող՝ Ա­թէն­քի...

Ծնողներուն մասնակցութիւնը կրթական գործընթացքին մէջ (Նկարներ)

Ա­նի Ա­բի­կեան Ե­րե­խա­նե­րուն ո­րա­կեալ կրթու­թիւ­նը ընդ­հա­նուր եւ հա­ւա­քա­կան հարց մըն է, որ բա­ցի դաս­տիա­րա­կէն եւ դաս­տիա­րա­կո­ւող­նե­րէն յատ­կա­պէս նա­խադպ­րո­ցա­կան տա­րիք­նե­րուն ո­րո­շիչ ազ­դե­ցու­թիւն կ­‘ու­նե­նան նաեւ ծնող­նե­րը, քան­զի...

Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեանի այցելութիւնը «Ազատ օր»-ի խմբագրատուն

Ա­թէնք գտնո­ւե­լուն ա­ռի­թով, Ա­րա­բա­կան ­Ծո­ցի Աս­տո­ւա­ծա­շուն­չի ըն­կե­րու­թեան ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար դոկտ. Հ­րայր ­Ճէ­պէ­ճեան, ­Չո­րեք­շաբ­թի, 8 ­Մա­յիս 2024-ին, այ­ցե­լու­թիւն կա­տա­րեց «Ա­զատ Օր»-ի խմբագ­րա­տու­նը եւ շա­հե­կան հան­դի­պում...

Աւագ Շաբաթը Թեսաղոնիկէի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ եւ Սերրեսի Ս. Սարգիս...

­Տա­սը ­կու­սա­նաց ​Ա­ւագ Եր­կու­շաբ­թի, 29 Ապ­րիլ 2024-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6:30-ին, ­Սեր­րե­սի Ս. ­Սար­գիս մատ­րան մէջ եւ Ե­րեք­շաբ­թի, 30 Ապ­րիլ 2024-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7-ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Ս....

Հ. Կ. Խաչի «Սիրոյ Պազար»ը (Նկարներ)

­Տօն՝ նո­ւի­րա­բե­րու­մի եւ ­յանձ­նա­ռու­թեան ­­­Կի­րա­կի, 28 Ապ­րիլ 2024-ին, Ա­թէն­քի ­«Ին­թեր­քոն­թի­նեն­թըլ» հիւ­րա­նո­ցի «Ափ­րո­թի­տէ» շքեղ սրա­հը ու­րիշ փայլ ստա­ցած էր, Հ.Կ.Խ.ի «­Սի­րոյ ­Պա­զար»-ին պար­տա­կա­նու­թեան վրայ գտնո­ւող ­Հայ...
- Advertisement -