Հանդիսաւոր արարողութիւն եւ դափնեպսակներու զետեղում Նէա Զմիռնիի յուշակոթողին առջեւ

Նախաձեռնութեամբ՝ Ատտիկէի մարզպետարանի Նախագահութեամբ՝ հայ յարանուանութեանց կրօնական պետերու Հանդիսաւոր արարողութիւն եւ դափնեպսակներու զետեղում Նէա Զմիռնիի յուշակոթողին առջեւ Չորեքշաբթի, 24 Ապրիլ 2024, կէսօրէ ետք ժամը 5-ին Կը նախագահէ ընկ. Արման...

Հոգեւոր համերգ Թեսաղոնիկէի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ

­Չո­րեք­շաբ­թի, 3 Ապ­րիլ 2024-ին, ժա­մը 20:00-ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ ­Քա­լա­մա­րիայի եւ ­Քա­լա­մա­թա­յի քա­ղա­քա­պե­տա­րան­նե­րու եր­կու երգ­չա­խում­բե­րուն, հո­գե­ւոր հա­մերգ մը տե­ղի ու­նե­ցաւ, ներ­կա­յու­թեամբ՝...

Հ.Կ.­Խաչի արիւնատուութեան արշաւը իր աւարտին հասաւ

­­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան 109-ա­մեա­կի ո­գե­կոչ­ման ձեռ­նարկ­նե­րու ծի­րէն ներս Հ.Կ.­­Խա­չի ա­րիւ­նա­տո­ւու­թեան ար­շա­ւը իր ա­ւար­տին հա­սաւ ­­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան 109-ա­մեա­կի ո­գե­կոչ­ման ձեռ­նարկ­նե­րու ծի­րէն ներս Հ.Կ.­­­Խա­չի ա­րիւ­նա­տո­ւու­թեան Բ. փու­լը տե­ղի...

Επίσημο Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Μνήμης για την 109η Επέτειο της Γενοκτονίας των...

Επίσημο Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Μνήμης για την 109η Επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων με τη συνδιοργάνωση των Περιφερειών Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και...

­Խա­ղա­ղա­կան եւ հանգս­տեան ժա­մեր­գու­թիւն­նե­րը ­­Սեր­րե­սի մէջ

­­Շա­բաթ, 30 ­­Մարտ 2024-ին, ժա­մը 18:00-ին, ­­Թե­սա­ղո­նի­կէի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վի­ւը այ­ցե­լեց ­­Սեր­րե­սի հա­մայն­քին։ Ն­կա­տի ու­նե­նա­լով, որ կը գտնո­ւինք ­­Մեծ ­­Պա­հոց ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին մէջ, ­­Հայր...

Վիրոնայի մէջ՝ հայկական մասնակցութիւն Յունաստանի անկախութեան տօնին առիթով

25 ­Մար­տի՝ ­Յու­նաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րուն, ­Գա­րէա­յի շրջա­նի հա­յու­թեան ա­նու­նով, Ա­թէն­քի «Գ. ­Լա­զեան» կո­մի­տէին կող­մէ հան­դի­սու­թեան ներ­կայ ե­ղաւ եւ դափ­նեպ­սակ զե­տե­ղեց ընկ. ­Սեր­գօ ­Գափ­լա­նեան, որ...

Հայոց ցեղասպանութեան 109-ամեակի ոգեկոչման ձեռնարկներու ծիրէն ներս սկսաւ Հ.Կ.Խաչի արիւնա­տուութեան արշաւը

Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան 109-ա­մեա­կի ո­գե­կոչ­ման ձեռ­նարկ­նե­րու ծի­րէն ներս Հ.Կ.­Խա­չի ա­րիւ­նա­տո­ւու­թեան Ա. փու­լը տե­ղի ու­նե­ցաւ ե­րէկ, ­Կի­րա­կի, 31 Մարտ 2024-ին, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:00-էն մին­չեւ կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը...

Հաղորդագրութիւն

Այ­սու ու­րա­խու­թեամբ կը յայտ­նենք ­Յու­նաս­տա­նի թե­մի մեր ժո­ղո­վուր­դին եւ ի մաս­նա­ւո­րի Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ Ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ ­Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ ծխա­կան ժո­ղո­վուր­դին¸ թէ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ...

Ատտիկէի «Սիրօ» միութեան անդամները այցելեցին Գոքինիոյ Ս. Յակոբ եկեղեցին

Շա­բաթ, 23 ­­Մարտ 2024-ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 12:30-ին, Ատ­տի­կէի «­­Սի­րօ» կղզե­ցի­նե­րու միու­թեան ան­դամ­ներ այ­ցե­լե­ցին ­­Գո­քի­նիոյ Ս. ­­Յա­կոբ ե­կե­ղե­ցի, գլխա­ւո­րու­թեամբ տիկ. ­­Գո­ւին ­­Մի­նա­սեա­նի: ­­Միու­թեան նպա­տակն էր...

Մասնակցութիւն «Կրօնական դիւանագիտութիւն» 4-րդ միջազգային համագումարին

ՆԱՐԵԿ ՔՀՆՅ. ՇԱՀԻՆԵԱՆ Ե­րեք­շաբ­թի, 12 եւ ­Չո­րեք­շաբ­թի, 13  ­Մարտ 2024-ին, յա­նուն ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մի Ա­ռաջ­նորդ գերշ. Տ. ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեա­նին, Ա­ռաջ­նոր­դա­կան փո­խա­նորդ գերպ. Տ. ­Յով­հան­նէս Ծ....
- Advertisement -