Հայկական պարախումբը հմայեց յոյն հասարակութիւնը (նկարներ)

­Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան «­­­Բա­րե­կա­մու­թիւն» պա­րա­խում­բը, Աղ­րի­նիօ քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նէն հրա­ւէր ստա­ցած ըլ­լա­լով՝ մի­ջազ­գա­յին ժո­ղովր­դա­յին պա­րե­րու փա­ռա­տօ­նին մաս­նակ­ցե­լու, 23-27 Օ­գոս­տո­սին ­Յու­նաս­տան գտնո­ւե­ցաւ եւ ներ­կա­յա­ցուց հայ­կա­կան ժո­ղովր­դա­կան պա­րե­րու տպա­ւո­րիչ...

Ս. Աստուածածնի Վերափոխման տօնը Քսանթիի մէջ

­Հա­մայն քրիս­տո­նէու­թիւ­նը Ս. Աս­տո­ւա­ծած­նի ­Վե­րա­փոխ­ման տօ­նը մեծ շու­քով կը տօ­նախմբէ 15 Օ­գոս­տո­սին: Իսկ հայ ե­կե­ղե­ցին` 15 Օ­գոս­տո­սի մօ­տա­ւոր ­Կի­րա­կին, այ­սինքն 12-էն 18 Օ­գոս­տո­սի մի­ջեւ:...

Ս. եւ Անմահ Պատարագ` Թեսաղոնիկէի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ

­Կի­րա­կի, 27 Օ­գոս­տոս 2023-ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ս. եւ ան­մահ պա­տա­րագ, որ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան միա­բան­նե­րէն եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի...

Ս. Աստուածածնայ Վերափոխման տօնը Թեսաղոնիկէի մէջ

­Կի­րա­կի, 13 Օ­գոս­տոս 2023-ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ, մաս­նակ­ցու­թեամբ ե­կե­ղեց­ւոյս սպա­սա­ւոր­նե­րուն եւ ներ­կա­յու­թեամբ շրջա­նիս միու­թե­նա­կան կա­ռոյց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն...

Այցելութիւն «Բարեկամութիւն» պետական պարախումբի Ս. Գր. Լուսաւորիչ մայր եկեղեցի

Ան­ցեալ օ­րե­րուն, Ա­թէն­քի Ա­թո­ռա­նիստ Ս. Գր. ­Լու­սա­ւո­րիչ ­Մայր ե­կե­ղե­ցին այ­ցե­լե­ցին, ­Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան «­Բա­րե­կա­մու­թիւն» պա­րա­խում­բի ան­դամ­նե­րը։ ­Պե­տա­կան պա­րա­խում­բը հրա­ւի­րո­ւած եր, Աղ­րի­նիօ քա­ղա­քի քա­ղա­քա­պե­տէն, մի­ջազ­գա­յին ժո­ղովր­դա­յին պա­րե­րու...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Պատանեկան միութեան տարեկան բանակումը

Այս տա­րի եւս, ­Շա­բաթ, 26 Օ­գոս­տ­ոս 2023-ին, մեկ­նար­կեց Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Պա­տա­նե­կան միու­թեան տա­րե­կան բա­նա­կու­մը։ Ասթ­րոս ­Քի­նու­րիաս ծո­վե­զե­րեայ քա­ղա­քա­պե­տա­կան բա­նա­կա­վայ­րը այս ան­գամ եւս դար­ձած է...

Յունաստանի պետական համալսարաններու մուտքի՝ հայորդիներու յաջողութիւններ

Ստորեւ կը ներկայացնենք 2023-2024 ուսումական տարուան պետական հալամսարաններուն մէջ մուտք գործած հայորդիներու յաջողութիւնները - Բարսեղեան Անայիս - Τµήµα Μαιευτικής, Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, Αιγάλεω - Խանիկեան Մարի -...

Ա. եւ Ժ. ­Ճէ­նա­զեան ազ­գա­յին միջ­նա­կարգ ­վար­ժա­րա­ն

Հ. Կ. Խ.-ի Ա. եւ Ժ. ­Ճէ­նա­զեան ազ­գա­յին միջ­նա­կարգ ­վար­ժա­րա­նի 2022-2023 ու­սում­նա­կան ­տա­րեշր­ջա­նի ­տե­ղե­կա­գիր ­Վե­րա­մուտ 2022-2023 տա­րեշր­ջա­նի պաշ­տօ­նա­կան բա­ցումն ու ջրօրհ­նէ­քի ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ 2022 ­Սեպ­տեմ­բեր...

­Լիզ­պո­նի ող­ջա­կիզ­ման 40-ա­մեա­կի ո­գե­կո­չում Ա­թէն­քի մէջ

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ­Կի­րա­կի, 30 ­Յու­լիս 2023-ի ա­ռա­ւօ­տուն, ­Գո­քի­նոյ Ս. ­Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հո­գե­հան­գիստ-ո­գե­կո­չում 1983-ին ­Լիզ­պո­նի մէջ «­Հայ ­Յե­ղա­փո­խա­կան ­Բա­նակ»-ի...

Յունաստանի Հ.Կ.­Խաչի Շրջ. վարչութիւնը դիմեց յունական Կարմիր Խաչին՝ Արցախի շրջափակման հարցով

Ա­հա­զան­գիչ էր Ար­ցա­խի Մար­դու ի­րա­ւունք­նե­րու պաշտ­պա­նի՝ 13 Յու­լի­սի յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը, ուր ան կ­՚եզ­րա­փա­կէր ը­սե­լով՝ «­Կար­միր Խա­չի մի­ջազ­գա­յին կո­մի­տէից պա­հան­ջում եմ վա­ռել մարդ­կանց ցե­ղաս­պա­նո­ւե­լու վտան­գի ա­հա­զան­գի...
- Advertisement -