Պարգեւատրում՝ Քսանթիի Թաղային Խորհուրդի

­Շա­բաթ՝ 27 ­Յու­նո­ւար 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 9ին, Ք­սան­թիի «Գ­սէ­նիա» պան­դո­կի ճա­շաս­րա­հին մէջ, յու­նա­կան-ա­մե­րի­կեան «AHEPA-HELLAS» կազ­մա­կեր­պու­թեան Ք­սան­թիի վար­չու­թիւ­նը իր տա­րե­կան ճաշ­կե­րոյ­թը կազ­մա­կեր­պեց։ ­Միու­թիւ­նը հիմ­նո­ւած է...

«Հայերէն կ’ուզե՞ս սորվիլ»

­«Հա­մազ­գա­յի­ն»ի Յու­նաս­տա­նի ­ Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը հա­յե­րէն լե­զո­ւի դա­սըն­թաց­ներ կը կազ­մա­կեր­պէ՝ ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէն լե­զո­ւի պաշտ­պա­նու­թեան ու հա­յա­խօ­սու­թեան զար­գաց­ման նպա­տա­կով։ Ա­ռա­ջին հեր­թին վեց ա­միս­նե­րու վրայ եր­կա­րող ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի ու­սուց­ման...

Համազգայինի ճաշկերոյթ եւ գաթայի բաշխում

­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­մազ­գա­յին ­Հայ Մ­շա­կու­թա­յին եւ Կր­թա­կան ­Միու­թեան Ա­տի­կէի «­Սօս-­Վա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղը եւ «­Յա­կոբ ­Փա­փա­զեան» երգ­չա­խում­բի յանձ­նա­խում­բը ճաշ­կե­րոյթ ու գա­թա­յի բաշ­խու­մի ե­րե­կոյ կազ­մա­կեր­պե­ցին, ­Շա­բաթ՝ 20 ­Յու­նո­ւար...

«Մալաքեան-Գասպարեան Ծաղկոց»

Հ.Գ.Խ.ի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թիւ­նը վա­յե­լող ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան ­Ծաղ­կոց» շա­բա­թօ­րեայ դպրո­ցը այժմ կը յա­ճա­խեն մօ­տա­ւո­րա­պէս 120 ա­շա­կերտ-ա­շա­կեր­տու­հի­ներ, ո­րոնք կը ստա­նան հա­յե­ցի դաս­տիա­րա­կու­թիւն,...

«­Սի­րոյ ­Սե­ղան»

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 24 ­Յու­նո­ւար 2018ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 3ին, հիւ­րըն­կա­լու­թեամբ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տուա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Տիկ­նանց ­Միու­թեան, ե­կե­ղեց­ւոյս կից գտնո­ւող «­Հա­յաս­տան» սրա­հէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ «­Սի­րոյ ­Սե­ղան»...

Երեսփոխան Ֆորցաքիս այցելեց Սրբազանին

Ե­րեք­շաբ­թի՝ 23 ­Յու­նո­ւար 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան, Ա­թէն­քի ­Քա­փո­տիսթ­րիա­քօ հա­մալ­սա­րա­նի նախ­կին նա­խա­գահ եւ ներ­կա­յիս հա­մայն ­Յու­նաս­տա­նի «­Նէա ­Տի­մոք­րա­թիա» կու­սակ­ցու­թեան ե­րես­փո­խան ­Թէո­տո­րոս ­Ֆոր­ցա­քիս այ­ցե­լու­թիւն տո­ւաւ ­Յու­Նաս­տա­նի հա­յոց...

Հանդիպում՝ Յունաստանի Հ.Յ.Դ.ի եւ Ռ.Ա.Կ.ի մարմիններուն միջեւ

Եր­կու­շաբ­թի 22 ­Յու­նուար 2018ին, նա­խօ­րօք ճշդո­ւած ժա­մադ­րու­թեամբ, Ռ.Ա.Կ.ի ­Յու­նաս­տա­նի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը այ­ցե­լեց Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէին, իր Ա­թէն­քի գրա­սե­նեա­կին մէջ։ Ն­կա­տի ու­նե­նա­լով վեր­ջերս ընտրո­ւած Ռ.Ա.Կ.ի...

Ս. Յովհաննու Կարապետի տօնը՝ Ալեքսանտրուպոլսոյ մէջ

­Կի­րա­կի՝ 21 ­Յու­նո­ւար 2018ին, Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դը մեծ շու­քով կազ­մա­կեր­պեց ե­կե­ղեց­ւոյ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան տօ­նը։ Ըն­դա­ռա­ջե­լով ­Խոր­հուր­դի հրա­ւէ­րին, Ուր­բաթ՝ 19 ­Յու­նո­ւա­րի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 2։30ին, Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ օ­դա­կա­յա­նը...

«Օլիմփոս լեռնէն մինչեւ Արարատ»

­Մօ­տա­ւո­րա­պէս 2 ա­միս­ներ ա­ռաջ, յու­նա­հա­յու­թեան պատ­մու­թեան մէջ ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով ծնունդ ա­ռած «Օ­լիմ­փոս լեռ­նէն մին­չեւ Ա­րա­րատ» խո­րագ­րով ­Թե­սա­ղո­նի­կէի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի ձայ­նաս­փիւ­ռի կա­յա­նէն (FM 100.6) հայ­կա­կան...

Առաջնորդ Սրբազան Հօր հանդիպումները՝ Ալեքսանտրուպոլիսի մէջ

­Շա­բաթ՝ 20 ­Յու­նո­ւար 2018ին, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11ին, յու­նա­հա­յոց ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Պա­րէտ Քհնյ. ­Խա­չե­րեա­նի եւ Ս. ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­յին...
- Advertisement -