Ընկ. ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեան նշա­նա­կո­ւած է Ատ­տի­կէի մարզ­պե­տի խորհր­դա­կան

Վեր­ջերս, Ատ­տի­կէի մարզ­պետ Եոր­ղոս ­Փա­թու­լիս հրա­պա­րա­կած է ո­րո­շում մը, ո­րու հա­մա­ձայն ընկ. ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեան նշա­նա­կո­ւած է մարզ­պե­տի յա­տուկ խորհր­դա­կան։ Ինչ­պէս նշո­ւած է ո­րո­շու­մին մէջ,...

Գաթայի հաւաքներ Գոքինիոյ մէջ (նկարներ)

Ըն­դա­ռա­ջե­լով Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ­Գո­քի­նիոյ սկաու­տա­կան մաս­նա­ճիւ­ղի խմբա­պե­տա­կան կազ­մի հրա­ւէ­րին, ­Գո­քի­նիոյ Ս. ­Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. ­Պա­րէտ քհնյ. ­Խա­չե­րեան, ­Շա­բաթ 14 ­Յու­նո­ւար 2023-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը...

­Ֆիք­սի Հ.Կ.­Խա­չի Ա­մա­նո­րի հա­ւա­քոյ­թը

­Չո­րեք­շաբ­թի, 18 ­Յու­նո­ւա­րին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5:30-ին, Հ.Կ.­Խա­չի ­Ֆիք­սի «­Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղի ըն­կե­րու­հի­նե­րը հան­դի­պում ու­նե­ցան քոյր մաս­նա­ճիւ­ղե­րու եւ բո­լոր ըն­կե­րու­հի­նե­րուն հետ, մաս­նա­ճիւ­ղի կազ­մա­կեր­պած այս տա­րո­ւան ա­ռա­ջին...

Գոքինիոյ «Զաւարեան» կեդրոնի մարզադաշտի անուանատուչութիւն

Ի պա­տիւ՝ բա­րե­րար­ներ ­ Վա­հան եւ ­Տի­րու­հի ­Տէր ­Յով­սէ­փեան­նե­րու: ­Տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ­ Շա­բաթ, 28 ­Յու­նո­ւար 2023, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 9-ին, ­Հա­մազ­գա­յի­նի ե­լոյ­թի մեկ­նար­կին։ ­Խօսք՝ Հ.Կ.­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան կող­մէ։ Հ.Կ.Խ....

­Տօ­նա­կան ձեռ­նարկ մը

Ե­րեք­շաբ­թի, 20 ­Դեկ­տեմ­բեր 2022-ի ե­րե­կո­յեան, ­Սուրբ Ծ­նուն­դի ա­ռի­թով, մենք` միջ­նա­կար­գի ա­շա­կերտ­ներս, ներ­կա­յա­ցու­ցինք ձեռ­նարկ մը մեր ­վար­ժա­րա­նի լեփ լե­ցուն սրա­հին մէջ: ­Յայ­տա­գի­րը կը բո­վան­դա­կէր թա­տե­րա­կան մը,...

Փոքր Ա­սիոյ ա­ղէ­տին նո­ւի­րո­ւած գիր­քի ներ­կա­յա­ցում (Նկարներ)

Հ.Յ.Դ. ՀԱՅ ԴԱՏԻ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՄԲ Փոքր Ա­սիոյ ա­ղէ­տին նո­ւի­րո­ւած գիր­քի ներ­կա­յա­ցում ­Փոքր Ա­սիոյ եւ Զ­միւռ­նիոյ ա­ղէ­տի 100-ա­մեա­կին ա­ռի­թով կազ­մա­կեր­պո­ւած ե­լոյթ­նե­րու շար­քին, ու­շագրաւ տեղ կը պա­հէ Հ.Յ.Դ....

Ս. եւ անմահ պատարագ եւ գաթայի հատում Թեսաղոնիկէի մէջ

​Ս. Ծնն­դեան եւ Աս­տո­ւա­ծա­յայտ­նու­թեան տօ­նե­րուն ա­ռի­թով, ­Կի­րա­կի, 15 ­Յու­նո­ւար 2023-ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:30-ին, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեա­նին բարձր տնօ­րի­նու­մով եւ...

Հ.Մ.Ը.Մ.-ը կը յարգէ Փոքր Ասիոյ աղէտի զոհերու յիշատակը (Նկարներ)

­Յի­շա­տա­կի բա­ցա­ռիկ ե­լոյ­թով մը ­Յու­նաս­տա­նի Հ.Մ.Ը.Մ.-ը, ­Փոքր Ա­սիոյ ա­ղէ­տի 100-ա­մեա­կին ա­ռի­թով, յար­գեց յի­շա­տա­կը հայ եւ յոյն զո­հե­րուն, ո­րոնք ի­րենց ա­րեամբ սուղ գին վճա­րե­ցին ­Փոքր...

Տ­նօրհ­նէք եւ գա­թա­յի հա­տում՝ ­Սե­րրե­սի մէջ

Ս. Ծնն­դեան եւ Աս­տո­ւա­ծա­յայտ­նու­թեան զոյգ տօ­նե­րուն ու­րախ ա­ռի­թով՝ ­Շա­բաթ, 14 ­Յու­նո­ւար 2023-ի, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5:00-ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հո­գե­ւոր հո­վիւ Ե­ղիա աբղ. ­Մալ­խա­սեան մեկ­նե­ցաւ ­Սերր­ես, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ՝...

Առաջնորդ սրբազանը այցելեց Յունաստանի Հայ Աւետարանական եկեղեցւոյ համայնքապետին

Երկուշաբթի, 9 Յունուար 2023–ին, Յունաստանի Թեմի առաջնորդ Գերշ. Տ. Գեղամ Ս. արք. Խաչերեան, տօնական օրերուն առիթով, շնորհաւորական այցելութիւն տուաւ Յունաստանի Հայ Աւետարանական եկեղեցւոյ համայնքապետ`...
- Advertisement -