­Հ.Կ.Խաչի միջվարչական ժողով

Չո­րեք­շաբ­թի, 29 ­Նո­յեմ­բե­րին տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Կ.­Խա­չի Շրջա­նա­յին վար­չու­թեան հրա­ւի­րած տա­րեշր­ջա­նի ա­ռա­ջին միջ­վար­չա­կան ժո­ղո­վը։ ­Բա­ցու­մը կա­տա­րեց Շրջ. ­Վար­չու­թեան փոխ ա­տե­նա­պե­տու­հի ընկ.հի Նորա Քիւրտօղլեան, մաղ­թե­լով յա­ջող տա­րեշր­ջան...

Թեսաղոնիկէի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ 120-ամեակի փառաշուք տօնակատարութիւնը (Նկարներ)

Սր­բա­զան հայ­րը այ­ցե­լեց ­Քա­լա­մա­րիա­յի մետ­րո­պո­լի­տին ­Հինգ­շաբ­թի, 23 ­Նո­յեմ­բեր 2023-ին ժա­մը 11:00-ին թե­միս բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ ­Գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Ս. Արք. ­Խա­չե­րեա­նը ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր...

Գեղեցիկ ու խանդավառ հայկական ճաշկերոյթ

­Կի­րա­կի, 26 ­Նո­յեմ­բեր 2023-ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 2-ին, ­Ֆիքսի ա­կում­բի «Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հէն ներս, տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի ­Ֆիք­սի «­Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պած ճաշ­կե­րոյ­թը։ Գ­նա­հա­տե­լի թի­ւով...

Կլոր սեղանի զրոյց Աթէնքի մէջ

«Թուրքիոյ կործանարար քաղաքականութիւնը Պալքաններու, Միջին Արեւելքի, Միջագետքի եւ Հայաստանի հանդէպ» Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի, «Ար­մե­նի­քա» պար­բե­րա­թեր­թի, ­Սուր­մե­նա­յի ­Պոն­տա­կան միու­թեան եւ Ա­սո­րի­նե­րու հա­մա­հել­լէ­նա­կան միու­թեան հա­մա­կազ­մա­կեր­պու­թեամբ,...

Արցախին նուիրուած երգահանդէս

­Շա­բաթ, 11 ­Նո­յեմ­բեր 2023-ին, ­Նէա Զ­միռ­նիի ­Լէոն­տիօ վար­ժա­րա­նա­յին հա­մա­լի­րի թա­տե­րաս­րա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ իւ­րա­յա­տուկ եր­գա­հան­դէս մը, նո­ւի­րո­ւած Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դին, ո­ր թուր­քե­ւատր­պէյ­ճա­նա­կան յար­ձա­կո­ղա­կա­նու­թեան ու ցե­ղաս­պա­նա­կան...

Արամ Խաչատուրեանին եւ Թեսաղոնիկէի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ նուիրուած ելոյթ

Աշ­խար­հահռ­չակ եւ հայ դա­սա­կան ե­րաժշ­տու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ա­րամ ­Խա­չա­տու­րեա­նի ծննդեան 120-ա­մեա­կին, ինչ­պէս նաեւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ հիմ­նադ­րու­թեան եւ օծ­ման 120-ա­մեա­կին ա­ռի­թով, գոր­ծակ­ցու­թեամբ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հա­մեր­գասրա­հին...

Հ­րա­ւէր — Πρόσκληση

Համաժո­ղով՝ «­­­Թուր­քիոյ մշտա­կան կոր­ծա­նա­րար քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը Փոքր Ա­սիոյ, ­­­Միջա­գետ­քի, ­­­Հա­յաս­տա­նի եւ ­­­Պալ­քան­նե­րու մէջ» նիւ­թով 19 ­­­Նո­յեմ­բեր 2023, ժա­մը 18։00 Ա­թէն­քի ­­­Հին ­­­Խորհր­դա­րա­նի դահ­լի­ճէն ներս (Ս­թա­տիու 13) ­­­Զե­կոյց­նե­րով հան­դէս...

­Խաչ­քա­րի օ­ծում ­Գո­մո­թի­նիի մէջ

­Կի­րա­կի, 5 ­Նո­յեմ­բեր 2023-ին, ­Գո­մո­թի­նիի Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւած սուրբ պա­տա­րա­գին հան­դի­սա­պե­տեց ­Յու­նաս­տա­նի թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­Գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Ս. արք. ­Խա­չե­րեան։ Ս....

­Խաչ­քա­րի բա­ցում ­Գո­մո­թի­նիի մէջ ­Խորհր­դա­նիշ հայ եւ յոյն դա­րա­ւոր բա­րե­կա­մու­թեան...

­Շա­բաթ, 21 եւ ­Կի­րա­կի, 22 ­Հոկ­տեմ­բեր 2023-ը մաս­նա­յա­տուկ օ­րեր ե­ղան ­Գո­մո­թի­նիի հայ հա­մայ­քին հա­մար։ Այդ շա­բա­թա­վեր­ջին, Թ­րա­կիոյ հա­յու­թեան ու­շադ­րու­թիւ­նը սե­ւե­ռած էր հայ-յոյն բա­րե­կա­մու­թիւ­նը խորհր­դան­շող...

«Ար­շա­լոյ­սի լու­սա­բա­ցը» շար­ժան­կա­րի (animation) ա­ռա­ջին ցու­ցադ­րու­թիւն ­Յու­նաս­տա­նի մէջ

Ե­րե­խա­նե­րու բայց նաեւ մե­ծա­հա­սակ­նե­րու ուղ­ղո­ւած «Ար­շա­լոյ­սի լու­սա­բա­ցը»՝ Օ­րօ­րա ­Մար­տի­կա­նեա­նի կեան­քին նո­ւի­րո­ւած շար­ժան­կա­րի ա­ռա­ջին ցու­ցադ­րու­թիւ­նը ­Յու­նաս­տա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Շա­բաթ, 21 ­Հոկ­տեմ­բե­րին ­Պե­նա­քի թան­գա­րա­նի (­Փի­րէոս...
- Advertisement -