­­Յոյն-թրքա­կան սահ­ման­նե­րու փա­կում

Հե­տե­ւե­լով մեծ թի­ւով եւ­րո­պա­կան եր­կիր­նե­րու մայր ճամ­բա­նե­րու փակ­ման նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րը, Թ­րա­կիոյ հա­յու­թիւ­նը, Եր­կու­շաբ­թի՝ 19 ­­Հոկ­տեմ­բե­րի կա­նուխ ա­ռա­ւօ­տուն, ինք­նա­շար­ժե­րու հսկայ շա­րա­սիւն կազ­մած ուղ­ղո­ւե­ցաւ դէ­պի Էվ­րո­սի յոյն-թրքա­կան...

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Կի­րա­կի՝ 28 ­Հոկ­տեմ­բեր 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան, Ս. ­Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին, ­Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի «Ս. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Նա­րեկ Քհնյ. ­Շա­հի­նեան եւ ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դի ան­դամ պրն. ­Բիէր...

«Ղարաբաղի նուռերը» ժապաւէնի ցուցադրութիւն Ֆիքսի եւ Գոքինիոյ մէջ

Ար­ցա­խի հա­մար դժո­ւար այս օ­րե­րուն, երբ տա­կա­ւին մեր ար­ծո­ւա­բոյ­նը կը շա­րու­նա­կէ ան­ջա­տո­ւած մնալ մայր ­Հա­յաս­տա­նէն, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­մազ­գա­յի­նի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թիւ­նը անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը զգաց հայ հա­սա­րա­կու­թիւ­նը տե­ղե­կաց­նել՝...

Ս. Յովհաննու Կարապետի տօնախմբութիւնը Ալեքսանտրուպոլսոյ մէջ

Այս տա­րի եւս, մեծ շու­քով նշո­ւե­ցաւ Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ «Ս. ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ տօ­նախմ­բու­թիւ­նը։ Ուր­բաթ՝ 17 ­Յու­նո­ւար 2020ին, ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­ղօրհ­նէք ձե­ռամբ Ար­տա­ւազդ վրդ....

Ա­րամ Ա. կա­թո­ղի­կո­սի հան­դի­պում­նե­րը Ա­թէն­քի մէջ (նկարներ)

Հան­դի­պում Յու­նաս­տա­նի վար­չա­պե­տին հետ Հինգ­շաբ­թի, 16 Մարտ 2023-ին, շուրջ մէկ ժամ հան­դի­պում կա­յա­ցաւ Ա­րամ Ա. Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տին եւ Յու­նաս­տա­նի վար­չա­պետ Քի­րիա­քոս Մի­ցո­թա­քի­սին մի­ջեւ: Հի­նէն ծա­նօթ...

Համաժողովրդային բողոքի հաւաք

Համաժողովրդային բողոքի հաւաք Ատրպէյճանի յարձակողականութեան դէմ Չորեքշաբթի՝ 30 Սեպտեմբեր 2020, երեկոյեան ժամը 5-ին, Սինտաղմայի հրապարակին վրայ: Պիտի կիրարկուին առողջապահական եւ հեռաւորութիւն

Մեր նիւ­թա­կան ա­ջակ­ցու­թեամբ նպաս­տենք եր­կու կա­րե­ւոր գա­ղութ­նե­րու գո­յա­տեւ­ման

­Հայ հա­սա­րա­կու­թիւ­նը եր­կար ժա­մա­նա­կէ ի վեր տե­ղեակ է ­Լի­բա­նա­նի ըն­կե­րա­յին-տնտե­սա­կան դժնդակ կա­ցու­թեան մա­սին, որ ծան­րօ­րէն ազ­դած է ­Լի­բա­նա­նա­հայ գա­ղու­թին վրայ։ ­Նոյնն է վի­ճա­կը նաեւ...

Սումկայիթի զոհերու յիշատակին նուիրուած հոգեհանգիստ

Կի­րա­կի՝ 24 ­­Փետ­րո­ւար 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30ին, ­­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ Ս. եւ Ան­մահ ­­Պա­տա­րագ։ Ս. եւ Ան­մահ ­­Պա­տա­րա­գը մա­տու­ցեց եւ յա­ւուր...

Ցեղասպանութեան 104րդ տարելիցին նուիրուած համերգ՝ Քսանթիի մէջ

­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 104րդ ­տա­րե­լի­ցի ձեռ­նարկ­նե­րու ծի­րէն ներս, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 24 Ապ­րի­լի ե­րե­կո­յեան, Ք­սան­թիի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի եւ ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ հա­մերգ՝ ե­կե­ղե­ցա­կան եւ ժո­ղովրդա­կան...

Ար­ցա­խի 22 պա­տա­նի­ներ ­Սի­րո­սի մէջ

Այս տա­րի եւս պահ­պա­նուե­ցաւ Ար­ցա­խեան ­Հե­րո­սա­մար­տին զո­հո­ւած ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րու զա­ւակ­նե­րը, ամ­րան ար­ձա­կուր­դին հա­մար, ­Յու­նաս­տա­նի մէջ հիւ­րա­սի­րե­լու մար­դա­սի­րա­կան գե­ղե­ցիկ ա­ւան­դու­թիւ­նը, որ 20 տա­րիէ ա­ւե­լի կը շա­րու­նա­կո­ւի։ Հ.Յ.Դ....
- Advertisement -