Ու­սուց­չու­հիս…

ՔԵՐՈԲ ԷՔԻԶԵԱՆ Ե­կե­ղեց­ւոյ մէկ ծայ­րը կանգ­նած` ճնշո­ւած վի­ճակ մը կը տի­րէ վրաս։ ­Կը դի­տեմ դի­մա­ցը ե­րեւ­ցող դա­գա­ղը եւ խառ­նաշ­փոթ մտա­ծում­ներ կու գան առ­ջեւս։ Այս­պէ՛ս կանգ­նած...

Կոմիտասեան ոգին՝ «Յակոբ Փափազեան» երգչախումբի ելոյթին — (նկարներ)

­Մա­րիա ­Մար­կո­սեան-­Տա­մա­տեան ­Հայ­կա­կան ե­րաժշ­տու­թիւ­նը աշ­խար­հը ճանչ­ցաւ ­Կո­մի­տա­սով։ ­Կո­մի­տա­սի շնոր­հիւ հա­յը պահ­պա­նեց իր մշա­կոյ­թը, ազ­գա­յին-ա­ւան­դա­կան եր­գամ­տա­ծո­ղու­թեան ա­ռանձ­նա­յատ­կու­թիւն­նե­րը, նկա­րա­գի­րը, ազ­գա­յին ինք­նու­թիւ­նը։ ­Կո­մի­տա՛­սը բա­ցա­յայ­տեց հայ ժո­ղովր­դի ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան ձիրքն ու...

«Համազգային»ի պարախումբներու ելոյթները

Ըն­դա­ռա­ջե­լով հրա­ւէր­նե­րու՝ ­Յու­նաս­տա­նի «­Հա­մազ­գա­յին»ի «­Նա­յի­րի» եւ «­Նա­նոր» պա­րա­խումբ­նե­րը հայ մշա­կոյ­թը ներ­կա­յա­ցու­ցին հա­մայն­քա­յին կեան­քէն, ինչ­պէս նաեւ Ա­թէն­քի եւ յա­րա­կից շրջան­նե­րէ ներս: ­Հայ­կա­կան ու ժո­ղովր­դա­կան, ա­ւան­դա­կան,...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Երիտասարդական միութիւնը նշեց իր «Օր»ը — (նկարներ)

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­միու­թիւ­նը նշեց իր «Օր»ը ­Մեր ե­րի­տա­սարդ­նե­րը եւ պա­տա­նի­նե­րը դաշ­նակ­ցա­կա­նօ­րէն վե­րա­նո­րո­գե­ցին ի­րենց ուխ­տը հայ ժո­ղո­վուր­դի ար­դար Դա­տի հե­տապնդ­ման ու­ղիին վրայ ­Շա­բաթ՝ 8 ­Փետ­րո­ւար 2020ին, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թիւ­նը՝...

Օգնութեան ձեռք երկարել

Յու­նաս­տա­նի Հայ Կա­պոյտ Խա­չի Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թիւնս խոր կսկի­ծով կը հե­տե­ւի Ա­թէն­քի շրջա­կայ­քը տա­րա­ծո­ւած ա­հար­կու հրդե­հին սփռած մահն ու պատ­ճա­ռած ա­ղէ­տը: Վար­չու­թիւնս ան­մի­ջա­պէս ո­րո­շեց մաս­նակ­ցիլ հրդե­հէն...

Շնորհակալական նամակներ

Ան­ցեալ շաբ­թո­ւան ըն­թաց­քին Ատ­տի­կէի մէջ պա­տա­հած ա­հա­ւոր հրդեհ­նե­րու եւ տաս­նեակ ան­մեղ քա­ղա­քա­ցի­նե­րու մա­հո­ւան առիթով՝ յու­նա­հա­յոց առաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան եւ Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը նա­մակ ղրկե­ցին...

Ամանորեայ գաթայի կտրում Գալամաթայի ­մէջ

­Շա­բաթ 1 ­Փետ­րո­ւար 2020ի ե­րե­կո­յեան, ­Գա­լա­մա­թա­յի Ս. ­Նի­կո­ղա­յոս ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ կա­տա­րո­ւե­ցաւ ամ­սա­կան դրու­թեամբ Ս. պա­տա­րա­գը։ Ներ­կայ էին Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ եւ ան­դամ­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ...

Երիտասարդներու զարգացման մրցում Թեսաղոնիկէի մէջ

­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ «­Հա­մազ­գա­յին» հայ կրթա­կան եւ մշա­կու­թա­յին միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան, ­Շա­բաթ՝ 25 ­Յու­նո­ւար 2020ի ե­րե­կո­յեան մին­չեւ ուշ գի­շեր, «­Տէր-­Զա­քա­րեան» սրա­հէն ներս տե­ղի...

Հայրապետական պատգամի ընթերցում Թեսաղոնիկէի մէջ

Ինչ­պէս ծա­նօթ է, Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կոս, ­Հայ­րա­պե­տա­կան պատ­գա­մով մը 2020 տա­րին ձօ­նած է յա­տուկ խնամ­քի կա­րօտ հա­յոր­դի­նե­րու տա­րի։ ­Յու­նա­հա­յոց թե­մի Կ­րօ­նա­կան ժո­ղո­վի գոր­ծադ­րու­թեամբ, ­Կի­րա­կի՝ 26...

Բժշկական, տեղեկատուական կարեւոր ելոյթ մը Հ.Կ. Խաչին կողմէ (նկարներ)

­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չը, հա­ւա­տա­րիմ մնա­լով Հ.Օ.Մ.ի մար­դա­սի­րա­կան եւ խնա­մա­տա­րա­կան ա­ռա­քե­լու­թեան, ա­ռի­թը չի փախց­ներ մեր ժո­ղո­վուր­դը մնա­յուն կեր­պով տե­ղե­կաց­նե­լու բժշկա­կան կա­րե­ւոր հար­ցե­րու շուրջ։ Ա­նոնց­մէ մէ­կը...
- Advertisement -