«Ե­կէ՛ք հան­դի­պինք»՝ Հ.Կ.­Խա­չի ըն­կե­րա­յին ե­րե­կոն

Եր­կու­շաբ­թի, 29 Մա­յիս 2023-ին տե­ղի ու­նե­ցաւ ըն­կե­րա­յին ե­րե­կոյ մը՝ «Ե­կէ՛ք հան­դի­պինք» նշա­նա­բա­նով: Ձեռ­նար­կը կազ­մա­կեր­պած էր Հ.Կ.Խ.ի Ե­րի­տա­սարդ ան­դամ­նե­րու յանձ­նա­խում­բը: Վե­րոն­շեալ յանձ­նա­խում­բը նշա­նա­կո­ւած է Հ.Կ.Խ.ի Շր­ջա­նա­յին...

Արցախի կողքին զօրակցական հաւաք

Արցախի կողքին Զօրակցական հաւաք Չորեքշաբթի, 7 Յունիս 2023, ժամը 18:00-ին Յունաստանի մէջ Հ.Հ. դեսպանութեան շէնքին առջեւ Բուլման ինքնաշարժներ ճամբայ պիտի ելլեն ժամը 5-ին Գոքինիոյ «Զաւարեան» կեդրոնի առջեւէն եւ...

Հայաստանի Հանրապետութեան անկախութեան 105-ամեակ

Հայաստանի Հանրապետութեան անկախութեան 105-ամեակ՝ Թեսաղոնիկէի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ Կի­րա­կի, 28 Մա­յիս 2023-ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:30-ին, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան Ան­կա­խու­թեան 105-ա­մեա­կին ա­ռի­թով, Թե­սա­ղո­նի­կէի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ...

­Յունաստանի երկաթուղայինների երգչախումբը Հայաստանում

Օ­րերս հիւ­րա­խա­ղե­րով Հա­յաս­տա­նում էր Յու­նաս­տա­նի եր­կա­թու­ղա­յին­նե­րի երգ­չա­խում­բը, ո­րը հան­դէս ե­կան եր­կու հա­մեր­գա­յին ծրագ­րե­րով` Ե­րե­ւա­նում եւ Գիւմ­րիում: Երգ­չախմ­բի հա­յաս­տա­նեան հիւ­րա­խա­ղե­րը ի­րա­կա­նա­ցան Հա­մազ­գա­յի­նի Յու­նաս­տա­նի եւ Ե­րե­ւա­նի...

Հայաստանի Հանրապետութեան հռչակման 105-ամեակին (նկարներ)

Հայ-յունական բարեկամութեան նուիրուած հոյակապ յուշարձանի բացում Նէա Զմիռնիի մէջ Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան յու­շա­կո­թո­ղէն՝ ծա­նօթ իբ­րեւ «­Զան­գակ» իր ա­նո­ւա­նու­մով, կարճ հե­ռա­ւո­րու­թեան վրայ, Նէա Զ­միռ­նիի կեդրո­նա­կան ըն­դար­ձակ հրա­պա­րա­կին...

Մայիս 28-ի տօնը նշուեցաւ Յունաստանի մէջ

Շա­բաթ, 27 Մա­յի­սի ե­րե­կո­յեան, Ֆիք­սի «Ա. Մա­նու­կեան» ա­կում­բին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ խրախ­ճանք, նո­ւի­րո­ւած Ան­կախ Հա­յաս­տա­նի հռչակ­ման 105-րդ տա­րե­դար­ձին։ Ե­լոյ­թը կազ­մա­կեր­պո­ւած էր Հ.Յ.Դ. Ե­րիտ. Միու­թեան...

Գարնան մռայլ երեկոն զարդարուեցաւ «Ճերմակաշուշան անուրջներ»-ով

22 Մա­յի­սին, Ֆիք­սի «Ա­րամ Մա­նու­կեան» ա­կում­բին մէջ, Հա­մազ­գա­յի­նի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, տե­ղի ու­նե­ցաւ Մար­գա­րի­տա Մ­նա­ցա­կա­նեա­նի «­Ճեր­մա­կա­շու­շան ա­նուրջ­ներ» գիր­քի ներ­կա­յա­ցու­մը, նաեւ իր յու­նա­կան տար­բե­րա­կով` «Όνειρα...

Ատիկէի մարզպետ Եորղոս Փաթուլիս Հ.Կ.Խաչի ազգային վարժարանները այցելեց

­Հայ­կա­կան կրթա­րան­նե­րու աշ­խա­տան­քին ծա­նօ­թա­նա­լու նպա­տա­կով՝ Ա­տի­կէի մարզ­պետ Եոր­ղոս Փա­թու­լիս Հ.Կ.­Խա­չի ազ­գա­յին վար­ժա­րան­նե­րը այ­ցե­լեց Նա­խա­պէս դա­սա­ւո­րո­ւած ժա­մադ­րու­թեամբ, Չո­րեք­շաբ­թի, 24 Մա­յի­սին, Յու­նաս­տա­նի Հ. Կ. Խա­չի ազ­գա­յին «­Լե­ւոն...

Յայտարարութիւն Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Կեդրոնական Կոմիտէի

Վերջին շրջանին Հայաստան-Ատրպէյճան իրերայաջորդ քաղաքական հանդիպումներու լոյսին տակ կատարուող զարգացումները՝ միայն զայրոյթ եւ կտրուկ մերժում կը յառաջացնեն իւրաքանչիւր հայ անհատի մօտ, որ խորապէս մտահոգուած...

­Յունահայկական բարեկամութեան նուիրուած ­Յուշակոթողի պաշտօնական բացում

­­Փոքր Ա­սիոյ ա­ղէ­տի եւ ­­Յու­նաս­տա­նի հայ գա­ղու­թի ստեղծ­ման 100-ա­մեակ­նե­րու զոյգ ա­ռիթ­նե­րով, ­­ Նէա Զ­միռ­նիի ­­քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նը եւ Հ.Յ.Դ. «Ա­րամ ­­Մա­նու­կեան» ­­կո­մի­տէու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պեն Յու­նա­հայ­կա­կան բա­րե­կա­մու­թեան...
- Advertisement -