Եղիշէ Չարենց (Սողոմոնեան, 1897-1937)

­Մարտ 13ին հայ ժո­ղո­վուր­դը աշ­խար­հի չորս ծա­գե­րուն կը նշէ ծննդեան տա­րե­դար­ձը «Ա­նոյշ ­Հա­յաս­տա­նի ա­րե­ւա­համ բա­ռը» աշ­խար­հով մէկ յա­ւեր­ժա­ցու­ցած ան­զու­գա­կան Ե­ղի­շէ ­Չա­րեն­ցի։ ­Չա­րեն­ցի ա­րա­րած այդ մէկ...

12 Մարտ 1918. Թրքական զօրքը գրաւեց Կարինը

12 ­Մար­տի այս օ­րը, 101 տա­րի ա­ռաջ, թրքա­կան բա­նա­կը ամ­բող­ջու­թեամբ գրա­ւեց նո­րոգ ա­զա­տագ­րեալ հա­յա­պատ­կան ­Կա­րին (Էրզ­րում) բեր­դա­քա­ղա­քը, որ իր ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան դիր­քով տի­րա­պե­տու­թեան բա­նա­լին էր...

ԴՐՕ (Դրաստամատ Կանայեան, 1884-1956)

­Մարտ 8ի այս օ­րը կ­՛ո­գե­կո­չենք մա­հո­ւան 63րդ ­տա­րե­լի­ցը մեր ժո­ղո­վուր­դի ան­մա­հա­նուն հե­րոս­նե­րէն ԴՐՕի, որ ար­ժա­նա­ւո­րա­պէս կը մարմ­նա­ւո­րէ հա­յոց նո­րա­գոյն պատ­մու­թեան «մրրկա­ծին» մար­տա­կա­նը եւ դաշ­նակ­ցա­կան...

ԹԷՈԴԻԿ (Թէոտորոս Լէպճինճեան, 1873-1928)

­Մարտ 5ի ծնունդ է հայ մտքի եւ գրա­կա­նու­թեան հսկա­նե­րէն ­Թէո­դի­կի (­Թէո­տո­րոս Գ­րի­գո­րի ­Լէպ­ճին­ճեան), որ ապ­րե­ցաւ եւ գոր­ծեց հայ ժո­ղո­վուր­դի նո­րա­գոյն պատ­մու­թեան ա­մէ­նէն բախ­տո­րոշ ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին՝...

4 ­Մարտ 1922

­Մարտ 4ի այս օ­րը, 97 տա­րի ա­ռաջ, ­Լե­նին-­Քե­մալ մեղ­սակ­ցու­թեան զի­նու զօ­րու­թեամբ հա­զիւ «բազ­մած» ­Հա­յաս­տա­նի մա­նուկ ­Հան­րա­պե­տու­թեան ղե­կին՝ նո­րե­լուկ պոլ­շե­ւիկ­նե­րու «­Յեղ­կոմ»ը հրա­պա­րա­կեց տխրահռչակ հրա­մա­նա­գիր մը...

1 Մարտ 2008

Յուշատետրի այս էջը գրուած եւ լոյս տեսած էր տարի մը առաջ՝ Մարտ 1ի պատմական նշանակութեամբ եւ ողբերգական տարողութեամբ իրադարձութեանց տասներորդ տարելիցին առիթով։ Թէեւ Մարտ...

27 Փետրուար 1988, Սումկայիթ

«­Փետ­րո­ւա­րի 27. ժա­մը 5ին թուր­քե­րի ամ­բո­խը ներ­խու­ժեց հա­րե­ւան հինգ յար­կա­նի շէն­քը... Ես իմ աչ­քե­րով տե­սել եմ միայն ­Սա­շա­յի եւ նրա տիկ­նոջ՝ Ա­ւա­գեան ­Լո­լա­յի ու...

Խոջալու. 25-26 Փետրուար 1992

­Փետ­րո­ւա­րի վեր­ջին այս օ­րե­րուն, մինչ պա­հան­ջա­տէր հա­յու­թիւ­նը աշ­խար­հով մէկ կ­’ո­գե­կո­չէ յի­շա­տա­կը ­Սում­կա­յի­թի մէջ, 27 ­Փետ­րո­ւար 1988ին, Ատր­պէյ­ճա­նի գոր­ծած «մաք­րազտ­ման» սպան­դին տաս­նեակ հա­զար­նե­րով զոհ գա­ցած...

ԱՆԴՐԱՆԻԿ (Օզանեան, 1866-1927)

­Փետ­րո­ւար 25ի այս օ­րը հայ ժո­ղո­վուր­դը կը տօ­նէ ծննդեան տա­րե­դար­ձը հա­յոց պատ­մու­թեան ա­մէ­նէն փա­ռա­հեղ դէմ­քե­րէն ու նո­ւի­րա­կան ա­նուն­նե­րէն մէ­կուն, ի­րա­ւա՛մբ Ա­մե­նայն ­Հա­յոց ՀԵՐՈ­Սի կո­չու­մին...

21 Փետրուար. Մայրենի Լեզուի Միջազգային Օրը

21 ­Փետ­րո­ւա­րին, քա­ղա­քա­կիրթ ողջ մարդ­կու­թեան հետ, հա­յաշ­խար­հը եւս կը նշէ «­Մայ­րե­նի լե­զո­ւի մի­ջազ­գա­յին օր»ը։ 21րդ ­դա­րու նո­րա­մու­ծու­թիւն­նե­րէն է մայ­րե­նի լե­զու­նե­րուն յա­տուկ Օր նո­ւի­րե­լու հա­մաշ­խար­հա­յին նա­խան­ձախնդ­րու­թիւ­նը։ 21...
- Advertisement -