2 Սեպտեմբեր 1991. Արցախի Անկախութեան եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան հռչակումը Ն.

­Սեպ­տեմ­բեր 2ին հայ ժո­ղո­վուր­դը նշեց 28րդ ­տա­րե­դար­ձը մե­րօ­րեայ ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի իր դա­րա­կազ­միկ նո­ւա­ճում­նե­րէն ա­մէ­նէն հպար­տա­ռի­թին՝ ա­զատ, ան­կախ ու դեռ միաց­ման սպա­սող Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան հռչա­կու­մին։ 2 ­Սեպ­տեմ­բեր...

Ինտրա (Տիրան Չրաքեան, 1875-1921)

­Հայ գրա­կա­նու­թեան ե­զա­կի, այ­լեւ տա­րօ­րի­նակ տա­ղանդ­նե­րու փա­ղան­գին մէջ իր ա­ռանձ­նա­յա­տուկ տե­ղը ու­նի Ինտ­րա, ո­րուն նա­հա­տա­կու­թեան 98րդ ­տա­րե­լի­ցը կ­՚ո­գե­կո­չենք ­Յու­նիս 6ի այս օ­րը։ ­Թէեւ թրքա­կան ցե­ղաս­պան...

Պերճ Պռօշեան (1837-1907)

­Յու­նիս 3ի այս օ­րը, 182 տա­րի ա­ռաջ, աշ­տա­րա­կե­ցի դեր­ձակ Ս­տե­փան ­Տէր-Ա­ռա­քե­լեա­նի ըն­տա­նե­կան հա­մեստ ու չքա­ւոր եր­դի­քին տակ, ծնաւ ա­րու զա­ւակ մը՝ ­Յով­հան­նէս ա­նու­նով, որ...

30 Մայիս 1918. Հայաստանի պետական անկախութեան իրաւական հռչակման Օրը

Երբ 1968ին, ­Մա­յի­սեան ­Հե­րո­սա­մարտ­նե­րու յիս­նա­մեա­կին ա­ռի­թով, մեծն ­Պա­րոյր ­Սե­ւակ հնչե­ցուց զան­գե­րը հա­յոց ազ­գա­յին յի­շո­ղու­թեան՝ սթա­փեց­նե­լով, որ «­Սե­րունդ­ներ դուք ձեզ ճա­նա­չէք ­Սար­դա­րա­պա­տից», ըստ էու­թեան հայ­րե­նի...

Սարգիս Մանասեան (1880? — 1920)

«­Հայ­դու­կը իր մաու­զէ­րով եւ ա­րիւ­նով պի­տի տի­րա­նայ ա­զա­տու­թեան ու հայ­րե­նի հո­ղե­րուն»… Այս­պի­սի՛ նշա­նա­բա­նով իր կեան­քը ի­մաս­տա­ւո­րեց հայ ու­սու­ցի­չի իւ­րա­յա­տուկ տի­պար մը մարմ­նա­ւո­րած ­Սար­գիս ­Մա­նա­սեա­նը, որ...

Գուրգէն Ալէմշահ (1907-1947)

22 ­Մա­յի­սի այս օ­րը, 112 տա­րի ա­ռաջ, Օս­մա­նեան ­Կայս­րու­թեան հա­յա­հոծ ­Պար­տի­զակ ա­ւա­նին մէջ (­Նի­կո­մի­տիա), լոյս աշ­խարհ ե­կաւ հայ­կեան հան­ճա­րի ե­րաժշ­տա­կան շնորհ­նե­րով օժ­տո­ւած մա­նուկ մը,...

­Սի­մոն Վ­րա­ցեան (1882-1969)

­Մա­յիս 21ի այս օ­րը, յի­սուն տա­րի ա­ռաջ, յա­ռա­ջա­ցեալ տա­րի­քի մէջ եւ յետ-եր­կա­րա­տեւ հի­ւան­դու­թեան, յոգ­նա­բեկ ու նո­ւա­ղուն իր աչ­քե­րը առ­յա­ւէտ փա­կեց հայ ժո­ղո­վուր­դի ար­դի պատ­մու­թեան...

Պետրոս Դուրեան (1851-1872). Մահուան դէմ պայքարին հանճարեղ երգիչը Ն.

­Մա­յիս 20ի այս օ­րը, 168 տա­րի ա­ռաջ, ­Պոլ­սոյ հա­յադ­րոշմ Ս­կիւ­տար թա­ղա­մա­սին մէջ, լոյս աշ­խարհ ե­կաւ հայ գրա­կա­նու­թեան վա­ղա­մե­ռիկ հան­ճա­րը՝ ­Պետ­րոս ­Դու­րեան, որ միայն 21...

Ֆրիտեոֆ Նանսէն (1861-1930)

­Մա­յիս 13ի այս օ­րը կ’ո­գե­կո­չենք մա­հո­ւան 89րդ ­տա­րե­լի­ցը նոր­վե­կիա­ցի մեծ մար­դա­սէր Ֆ­րի­տեոֆ ­Նան­սէ­նի, որ հայ ժո­ղո­վուր­դի պատ­մու­թեան է­ջե­րուն ար­ժա­նի տեղ գրա­ւած հա­յա­սէր օ­տար­նե­րու փա­ղան­գին...

8-9 Մայիս 1992, Շուշիի ազատագրումը.

8-9 ­Մա­յի­սը պատ­մա­կան յի­շար­ժան թո­ւա­կան դար­ձաւ եւ փա­ռա­ւոր իր տե­ղը գրա­ւեց հա­յոց յու­շա­տետ­րին մէջ 1992ին, երբ Ար­ցախ աշ­խար­հի հի­նա­ւուրց բեր­դա­քա­ղաք ­Շու­շին ա­զա­տագ­րո­ւե­ցաւ հայ ժո­ղո­վուր­դի...
- Advertisement -