Ս. ­Զա­տիկ՝ տօն ա­զա­տագ­րու­թեան

«Այ­սօր զսպա­սէք չա­րա­չա­րա­նաց ե­լից Իս­րա­յէ­լի փո­խե­ցեր ի փրկու­թիւն հոգ­ւոց ­Զա­տիկ սուրբ յա­րու­թեան քո Ք­րիս­տոս»։ ­Շա­րա­կան ­Հին Կ­տա­կա­րա­նի եբ­րա­յե­ցի­նե­րուն պա­սէ­քի տօ­նը յի­շա­տակն էր Ե­գիպ­տո­սի գե­րու­թե­նէն ա­զա­տագր­ման՝...

­Հայ Ա­ւետ. Հա­մաշ­խար­հա­յին խոր­հուր­դի Ս. Զատ­կո­ւայ պատ­գա­մը

Ս. Յա­րու­թեան ներ­գոր­ծու­թիւ­նը Ս. Զա­տի­կը, որ նաեւ Ս. Յա­րու­թեան Տօն կը կո­չո­ւի, Ք­րիս­տո­նէա­կան ե­կե­ղե­ցի­նե­րու մե­ծա­գոյն տօնն է: Ք­րիս­տո­սի մե­ռել­նե­րէն յա­րու­թիւն ա­ռած ըլ­լա­լու ի­րո­ղու­թիւ­նը ու­ժեղ հա­ւաս­տիք...

Պահեցողութիւն

­Պա­րէտ Քհնյ. ­Խա­չե­րեան Դար­ձեալ քա­ռաս­նօ­րեայ պա­հե­ցո­ղու­թեան ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի մէջ կը գտնո­ւինք։ ­Մեր ե­կե­ղեց­ւոյ ա­մե­նէն եր­կար տե­ւո­ղու­թիւն ու խոր նշա­նա­կու­թիւն ու­նե­ցող պահքն է ան։ Այդ իսկ պատ­ճա­ռով...

Ս. Ծ­նուն­դը՝ հրա­ւէր ու­րա­խու­թեան եւ խա­ղա­ղու­թեան

«­Խոր­հուրդ ­Մեծ եւ սքան­չե­լի» (­Շա­րա­կան)։ ­Դա­րե­րու խոր­քէն եւ մեր հայ­րե­րու սրտի, մտքի եւ հո­գիի զու­լալ ա­կունք­նե­րէն բխած սրբա­զան շա­րա­կա­նա­գի­րի այս բա­ռե­րը կը գո­վեր­գեն աս­տո­ւա­ծա­յին սի­րոյն մար­դոց...

Սրբալոյս Միւռոնը հայ եկեղեցւոյ միութեան խորհրդանիշ է

­Կա­մօքն Աս­տու­ծոյ¸ 1 ­Յու­լիս 2022-ին¸ ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ Սր­բազ­նա­գոյն ­Կա­թո­ղի­կոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պետ կա­նո­նա­կան ա­ղօթ­քով եւ մեր հա­ւա­տոյ հայր Ս. Գրի­գոր ­Լու­սա­ւոր­չի...

Վերանորոգման հրամայականը

­Մեր Փրկ­չին ­Յի­սու­սի Ք­րիս­տո­սի Հ­րա­շա­փառ ­Յա­րու­թեան ա­ռա­ւօ­տը մարդ­կու­թեան այն հիաս­քանչ ա­ռա­ւօտն է¸ ո­րուն ի տես կը զմայ­լինք¸ կը հիա­նանք այն­պէս ինչ­պէս ան­կաս­կած պի­տի սքան­չա­նա­յինք¸...

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կո­սին Ս. ­Զատ­կո­ւան ­Պատ­գա­մը

­Յա­րու­ցեալ Ք­րիս­տո­սը Ապ­րի՛լ` Իբ­րեւ ­Կեան­քի Ու­ղե­ցոյց Ք­րիս­տո­սի հետ ապ­րած, ա­նոր երկ­րա­ւոր կեան­քի բո­լոր դրո­ւագ­նե­րուն հա­ղոր­դա­կից դար­ձած, ա­նոր ու­սու­ցում­նե­րը լսած ու հրաշք­նե­րուն ա­կա­նա­տես ե­ղած ա­շա­կերտ­նե­րուն հա­մար...

Մա­տեան Ող­բեր­գու­թեան

Ս­տո­րեւ կը ներ­կա­յաց­նենք Գ­րի­գոր ­Նա­րե­կա­ցիի «­Մա­տեան Ող­բեր­գու­թեան» հրա­շա­լի եր­կի՝ Ք­րիս­տո­սի ­Չար­չա­րա­նաց հետ կա­պո­ւած գլու­խը յու­նա­րէն լե­զո­ւով։ ­Նա­րե­կա­ցիի ե­զա­կի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւ­նը ամ­բող­ջու­թեամբ յու­նա­րէ­նի թարգ­մա­նո­ւած է Ա­րա...

«Յիսուս, Պոնտոս Պիղատոսի օրով, չարչարուեցաւ, խաչուեցաւ, մեռաւ եւ թաղուեցաւ… երրորդ օրը...

- Ի՞նչ է կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը ­Յի­սու­սի զատ­կա­կան խոր­հուր­դին։ ­Յի­սու­սի չար­չա­րանք­նե­րէն, մա­հէն, յա­րու­թե­նէն եւ փա­ռա­ւո­րու­թե­նէն բաղ­կա­ցած զատ­կա­կան խոր­հուր­դը քրիս­տո­նեայ հա­ւատ­քին կեդ­րո­նը կը գրա­ւէ, ո­րով­հե­րեւ Աս­տու­ծոյ փրկչա­կան ծրա­գի­րը...

Երկրորդ արտաքսում

­Պա­րէտ Քհնյ. ­Խա­չե­րեան Աս­տու­ծոյ կա­րե­ւո­րա­գոյն ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րէն մին կը հան­դի­սա­նայ աշ­խար­հը։ Ան հրա­շա­լի է, գե­ղե­ցիկ ու հմա­յիչ։ Երկ­նա­յին ծրագ­րին ամ­բող­ջաց­ման հա­մար, Աս­տո­ւած ստեղ­ծեց նաեւ մար­դի­կը, ա­նոնց...
- Advertisement -