Washington Postի անդ­րա­դար­ձ (նկարներ)

«­Լու­սան­կար­ներ, ո­րոնք ցոյց կու տան ա­ռա­ջին կին կռո­ւող­նե­րը՝ քա­նի մը տաս­նա­մեա­կի պատ­մու­թիւն ու­նե­ցող հա­կա­մար­տու­թեան ըն­թաց­քին»: Ըստ Panorma.amի՝ այս­պէս վեր­նագ­րո­ւած է Washington Postի հայ­կա­կան բա­նա­կին...

Այ­վա­զովս­կի

­Յով­հան­նէս Այ­վա­զովս­կիի «­Կոս­տանդ­նու­պո­լոյ եւ ­Վոս­փո­րի նե­ղու­ցի տե­սա­րա­նը» կտա­ւը ճանչ­ցուած է իբ­րեւ վեր­ջին հինգ տա­րո­ւան ա­մե­նա­թանկ նկար­նե­րէն մէ­կը: «­Կոս­տանդ­նու­պոլ­սոյ եւ ­Վոս­փո­րի նե­ղու­ցի տե­սա­րա­նը» կտա­ւը, զոր...

Armlands.com

ԵՌԱԳՈՅՆ.com կը յայտ­նէ, որ կը ստեղ­ծէ ման­կա­պա­տա­նե­կան ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէն կայք մը (Armlands.com, ­Հայ­կա­կան Աշ­խարհս), որ կը նե­րա­ռէ եր­կու բա­ժին՝ 4-8 եւ 9-16 տա­րե­կան­նե­րու հա­մար։ ­Կայ­քը...

Ե­րե­ւա­նեան հան­րա­կառ­քի մը մէջ

ՑՈՂԻԿ ԱՇԸԳԵԱՆ - «­Հայ­րե­նիք» Ե­րե­ւա­նի ­Կո­մի­տաս պո­ղո­տա­յէն դէ­պի Օ­փե­րա գա­ցող հան­րա­կառ­քին մէջ նստած էր Ա­նին: ­Մա­յի­սեան ի­րիկ­նա­մուտ էր. գա­րու­նը՝ դրան սե­մին: ­Հան­րա­կառ­քը այդ­քան լե­ցուն չէր...

­Կով­կա­սեան ըն­ձա­ռիւ­ծ

«­WWF-­Հա­յաս­տա­նի (Բ­նու­թեան ­Հա­մաշ­խար­հա­յին ­Հիմ­նարկ) եւ ­Զան­գե­զուր ­Կեն­սո­լոր­տա­յին ­Հա­մա­լի­րին կող­մէ ի­րա­կա­նա­ցո­ւող դի­տար­կու­մին ար­դիւն­քով՝ լու­սան­կա­րա­չա­կան սար­քը նկա­րած է ­Կով­կա­սեան ըն­ձա­ռիւծ մը, որ ա­մե­նայն հա­ւա­նա­կա­նու­թեամբ WWFի կող­մէ...

Նոր հրա­տա­րա­կու­թիւն

Անգ­լե­րէ­նով գրո­ւած եւ 240 է­ջե­րու վրայ տա­րա­ծո­ւած Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կո­սի յի­շեալ գիր­քին նպա­տակն է, ինչ­պէս ինք կը յի­շեց­նէ գիր­քի նե­րա­ծա­կա­նին մէջ, դա­րա­ւոր հայ ե­կե­ղե­ցին...

­Կեանքն ու մա­հը

ԱՐՓԻԿ ՓԱՓԱԽՉԵԱՆ ­Կեանքն ու մա­հը քայ­լում էին ի­րար հետ։ ­Կեանքն ա­սաց. - ­Նա­յի՛ր, ի՜նչ գե­ղե­ցիկ է մեր շրջա­պա­տը. ա­մէն ան­գամ, ա­մէն ծաղ­կի, ծա­ռի, ա­մէն ծնուն­դին կեանք...

Տօ­նական Հայաստան

ԺԱԳ ՏԱՄԱՏԵԱՆ Ան­գամ մը եւս ­Հա­յաս­տա­նի հա­րա­զատ­նե­րը կան­չե­ցին մեզ, որ միաս­նա­բար փո­խենք տա­րին հայ­րե­նի­քին մէջ: Եր­կար մտա­ծե­լէ ետք, գե­րակշ­ռե­լով կա­րօ­տը, ո­րո­շե­ցինք ըն­դա­ռա­ջել ազ­նիւ հրա­ւէ­րին: ­Դեկ­տեմ­բեր 30ի...

ԱՐԴԻ Տառատեսակի Թողարկում

Հա­մազ­գա­յին ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թիւ­նը այ­սու կու գայ հայ գրա­սէր հան­րու­թեան եւ հա­յե­րէ­նի ու­սուց­ման մար­զին մէջ մաս­նա­գէտ­նե­րու ու­շադ­րու­թեան յանձ­նե­լու, թէ առ...

Հայ­կա­կան այ­բու­բե­նով զար­դա­րո­ւած ման­կա­կան որ­մազդ

Հայ մա­նուկ­նե­րուն հա­մար «Ա­զատ Օր»ի խմբագ­րու­թիւ­նը պատ­րաս­տած է սքան­չե­լի որ­մազդ (ա­ֆիշ) մը, որ պի­տի զար­դա­րէ ա­նոնց ման­կա­կան սե­նեակ­նե­րուն պա­տե­րը եւ, միա­ժա­մա­նակ, հայ ե­րե­խա­նե­րուն կա­նու­խէն պի­տի վար­ժեց­նէ...
- Advertisement -