Ոչ եւս է ընկ. Բաբգէն Գասապեան

­Խոր ցա­ւով ի­մա­ցանք, թէ ե­րէկ՝ Եր­կու­շաբ­թի, 19 ­Փետ­րո­ւա­րին, իր աչ­քե­րը փա­կեց Հ.Կ.­Խա­չի «­Ճէ­նա­զեան» միջ­նա­կարգ ազգ. վար­ժա­րա­նի նախ­կին տնօ­րէն եւ «Լ. Եւ Ս. ­Յա­կո­բեան» ազգ....

Տխրունի — Պերճուհի Գզիրեան

­Հինգ­շաբ­թի, 1 ­Փետ­րո­ւար 2024-ին, հո­ղին յանձ­նո­ւե­ցաւ Հ.Կ.­Խա­չի բա­րե­րա­րու­հի եւ հա­ւա­տա­րիմ ան­դամ ­Պեր­ճու­հի Գ­զի­րեան: ­Յու­ղար­կա­ւո­րու­թիւ­նը կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Ֆիք­սի Ս. ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ Տ....

­Տխրունի — Սոնիա Գլնճեան

Եր­կու­շաբ­թի, 20 ­Նո­յեմ­բեր 2023-­ին, հի­ւան­դու­թեան շրջան մը դի­մագ­րա­ւե­լէ ետք, իր աչ­քե­րը փա­կեց Ք­սան­թիի հայ­կա­կան գա­ղու­թի նո­ւի­րեալ եւ ե­րախ­տա­շատ ազ­գա­յին­նե­րէն՝ ­Սո­նիա Գլն­ճեան։ Ն­կա­րագ­րով զուարթ ու...

Ահարոն Ստեփանեան «Ազատ Օր»-ի անխոնջ գրաշարապետը (մահուան 50-ամեակ)

50 տա­րի ա­ռաջ, 25 ­Նո­յեմ­բեր 1973-ին, ­Նի­քէա­յի պե­տա­կան հի­ւան­դա­նո­ցին մէջ իր աչ­քե­րը կը փա­կէր յու­նա­հայ գա­ղու­թի մա­մու­լի ա­մէ­նէն հա­րա­զատ ու նո­ւի­րեալ սպա­սար­կու­նե­րէն մէ­կը՝ Ա­հա­րոն...

Պարոն Մարգար Շարապխանեանը՝ անզուգական տնօրէնն եւ մենտորը

ՐԱՖՖԻ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ Ար­ցա­խի ճգնա­ժա­մա­յին օ­րե­րուն, երբ կը պատրաս­տո­ւէինք նշել ­Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի զոյգ ան­կա­խու­թիւն­նե­րը վար­ժա­րա­նէն ներս, եր­կու օր ան­գուն կը մտա­ծէի թէ ի՞նչ պատ­գամ պի­տի...

Շահան Ֆարաճեան

Շա­հան ­Ֆա­րա­ճեան ­Մա­հո­ւան գոյ­ժը ան­գամ մը եւս իր մրայլ գոյ­նը թա­փեց մեր հո­գի­նե­րուն մէջ։ Ա­միս­նե­րու վրայ եր­կա­րող հի­ւան­դու­թիւ­նը կը մա­շեց­նէր ընկ. ­Շա­հան ­Ֆա­րա­ճեա­նի պար­թեւ մար­մի­նը,...

Պատրիկ Սարգիսեան՝ Յունաստանի Հ.Մ.Ը.Մ.-ի վաստակաշատ ատենապետը

­Պատ­րիկ ­Սար­գի­սեան՝ ­Յու­նաս­տա­նի Հ.Մ.Ը.Մ.-ի վաս­տա­կա­շատ ա­տե­նա­պե­տը   Այս տա­րի կը նշո­ւի մա­հո­ւան 50-ա­մեա­կը ­Յու­նաս­տա­նի Հ.Մ.Ը.Մ.-ի վաս­տա­կա­ւոր ծա­ռա­յո­ղի մը՝ ­Պատ­րիկ ­Սար­գի­սեա­նի, որ իր աչ­քե­րը փա­կեց 30 Օ­գոս­տոս 1973-ին։...

Տ. Մատթէոս քհնյ. Բարաղամեան (Մահուան 50-ամեակին առթիւ)

ՊԱՐԷՏ ՔՀՆՅ. ԽԱՉԵՐԵԱՆ 50 տա­րի ա­ռաջ, յա­ռա­ջա­ցած տա­րի­քի մէջ, իր աչ­քե­րը փա­կեց ­Գո­քի­նիոյ Ս. ­Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ սի­րո­ւած եւ յար­գո­ւած հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. ­Մատ­թէոս քհնյ. ­Բա­րա­ղա­մեան։ Ա­ւա­զա­նի...

­Ծա­ղիկ ­Գա­զան­ճեան

2 Օ­գոս­տո­սին, Ա­թէն­քի մէջ իր աչ­քե­րը փա­կեց յու­նա­հա­յու­թեան սի­րո­ւած երգ­չու­հի, օ­փե­րա­յի տա­ղան­դա­ւոր մե­նա­կա­տար եւ հայ մշա­կոյ­թի սպա­սար­կու ­Ծա­ղիկ ­Գա­զան­ճեան։ ­Հայ­կա­կան մշա­կու­թա­յին գան­ձա­րա­նին վրայ իւ­րա­յա­տուկ...

Մահազդ Ծա­ղիկ ­Գա­զան­ճեանի

Ոչ եւս է համ­բա­ւա­ւոր երգ­չու­հի ­ Ծա­ղիկ ­Գա­զան­ճեան ­Դառն կսկի­ծով ի­մա­ցանք յու­նա­հայ համ­բա­ւա­ւոր եւ սի­րո­ւած երգ­չու­հի ­Ծա­ղիկ ­Գա­զան­ճեա­նի մա­հը, որ պա­տա­հե­ցաւ 2 Օ­գոս­տո­սին՝ հի­ւան­դու­թեան դէմ եր­կար...
- Advertisement -