Հ.Կ.Խաչի երախտաւորին՝ Տալիթա Մէքթուպճեանի յիշատակին

Ք­սան տա­րի ա­ռաջ ամ­բողջ յու­նա­հա­յու­թիւ­նը եւ յատ­կա­պէս ­Հայ Կա­պոյտ Խա­չի մեծ ըն­տա­նի­քը խոր ցնցու­մի են­թար­կո­ւե­ցան ի լուր մեր սի­րե­ցեալ ըն­կե­րու­հի ­Տա­լի­թա­յի սպա­նու­թեան: Ըն­կե­րու­հի ­Տա­լիթան ե­րի­տա­սարդ...

­Հայաստանի Ֆիլարմոնիկ նուագախումբի բացառիկ ելոյթը Աթէնքի մէջ

Ա­նոնք, ո­րոնք ­Կի­րա­կի, 12 ­Նո­յեմ­բեր 2023-ին, ա­ռի­թը ու­նե­ցան ներ­կայ գտնո­ւե­լու Ա­թէն­քի հա­մեր­գաս­րա­հէն ներս, վա­յե­լե­ցին ­Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ֆի­լար­մո­նիկ նո­ւա­գա­խում­բի բարձր կա­տա­րո­ղու­թեամբ ե­լոյթ մը, որ եր­կար...

­Գոյժ

Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան կո­մի­տէն կը գու­ժէ վաս­տա­կա­ւոր ընկերոջ, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէի նախ­կին ներ­կա­յա­ցու­ցիչի եւ ան­դամի, ազ­գա­յին, կու­սակ­ցա­կան գոր­ծիչի՝ ­Շա­հան ­Ֆա­րա­ճեա­նի մա­հը, որ պա­տա­հե­ցաւ Ե­րեք­շաբ­թի, 19 ­Սեպ­տեմ­բեր 2023-ի գի­շե­րը: *** Ոչ...

Հ.Կ.­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան խօս­քը դպրո­ցա­կան վե­րա­մու­տին ա­ռի­թով

Սեպ­տեմ­բե­րը դպրո­ցա­կան վե­րա­մու­տի ա­միս է, ակմ­բա­յին ու ժո­ղո­վա­կան կեան­քի վե­րաշ­խու­ժաց­ման եւ միու­թե­նա­կան աշ­խա­տանք­նե­րու ծրագ­րու­մի ա­միս: ­Բա­րի եւ յա­ջող աշ­խա­տանք­նե­րով լի տա­րեշր­ջա­նի մաղ­թանք­ներ կ­՚ուղ­ղենք քոյր միու­թիւն­նե­րուն...

Դաւիթ Իշխանեան ընտրուեցաւ Արցախի Հանրապետութեան Ազգային Ժողովի նախագահ

Արցախի Հանրապետութեան (Ա.Հ.) Ազգային ժողովի (Ա.Ժ.) պատգամաւորներու նախաձեռնութեամբ 7 Օգոստոսին գումարուած է Ա.Հ. Ա.Ժ. արտահերթ նստաշրջան՝ Ա.Հ. Ա.Ժ. նախագահի ընտրութեան օրակարգով։ Ա.Հ Ա.Ժ. նախագահի տեղակալ...

«Հայրս եւ ես մէկ ենք» (Յով. 10/30)

«Ե­րու­սա­ղէ­մի մէջ, նա­ւա­կա­տի­քի տօ­նը կը կա­տա­րո­ւէր եւ ձմեռ էր։ ­Յի­սուս կը շրջէր ­Տա­ճա­րին ­Սո­ղո­մո­նի սրա­հին մէջ։ Եւ Հ­րեա­նե­րը շուր­ջը հա­ւա­գո­ւե­ցան ու ը­սին. «­Մին­չեւ ե՛րբ...

Բողոքի ցոյց — Արցախը մինակ չէ՛

Բողոքի ցոյց՝ Ատրպէյճանի կողմէ Բերձորի արգելափակումի դէմ Չորեքշաբթի, 21 Դեկտեմբեր 2022-ին, երեկոյեան ժամը 7-ին, Եւրոպական Խորհուրդի ներկայացուցչութեան առջեւ (Վասիլիսիս Սոֆիաս 2, Աթէնք)։ Հինգշաբթի, 22 Դեկտեմբեր 2022-ին, երեկոյեան ժամը...

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի բո­ղո­քին վրայ, ­Կորն­թո­սի քա­ղա­քա­պե­տը չե­ղեալ կը...

­Մեր նա­խորդ թի­ւե­րով հա­ղոր­դած էինք, թէ ­Հա­րա­ւա­յին ­Քո­րէա­յի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած հնա­մեայ քա­ղաք­նե­րու մա­սին հա­մաշ­խար­հա­յին ժո­ղո­վին մաս­նակ­ցող ­Կորն­թո­սի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը ատր­պէյ­ճա­նա­կան պա­տո­ւի­րա­կու­թեան հետ ստո­րագ­րած...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Հայ դատի յանձնախումբի բողոքի նամակը Կորընթոսի քաղաքապետութեան

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը իր հիաս­թա­փու­թիւ­նը եւ ան­հանգս­տու­թիւ­նը կը յայտ­նէ ­Կո­րըն­թո­սի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան ո­րո­շու­մին առն­չու­թեամբ, ստո­րագ­րե­լու գոր­ծակ­ցու­թեան նա­խադ­րու­թիւն ար­տա­յայ­տող հա­մա­ձայ­նա­գիր մը Ար­ցա­խի ­Շու­շի քա­ղա­քին...

Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հօր այ­ցե­լու­թիւ­նը ­Թե­սա­ղո­նի­կէ

ԺԱՄԱՆՈՒՄ ԵՒ ԴԻՄԱՒՈՐՈՒՄ Ե­րեք­շաբ­թի, 25 ­Հոկ­տեմ­բեր 2022-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5։00-ին, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մի Ա­ռաջ­նորդ՝ ­Գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Ս. արք. ­Խա­չե­րեան, ի­րեն ըն­կե­րա­կից ու­նե­նա­լով ­Թե­սա­ղո­նի­կէի նո­րան­շա­նակ...
- Advertisement -