Մինչ ներ­հա­յաս­տա­նեան ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րը ի­րենց վրայ սե­ւե­ռած են աշ­խար­հի տար­բեր յայտ­նի լրա­տո­ւա­մի­ջոց­նե­րու ու­շադ­րու­թիւ­նը, բրի­տա­նա­կան հե­ղի­նա­կա­ւոր BBCն­ ըն­թեր­ցող­նե­րուն կը ներ­կա­յաց­նէ վեց հե­տաքրք­րա­կան փաստ ­Հա­յաս­տա­նի մա­սին:
-­Հա­յաս­տա­նէն դուրս ապ­րող հա­յե­րը ա­ւե­լի շատ են, քան պե­տու­թեան մէջ բնա­կող­նե­րը
Լ­րա­տո­ւա­մի­ջո­ցը նկա­տել տո­ւած է, որ երկ­րի բնակ­չու­թիւ­նը մօտ ե­րեք մի­լիոն է, սա­կայն քա­նի մը մի­լիոն ալ կը բնա­կի ար­տա­սահ­ման: «­Մեծ հա­մայնք­ներ կան ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու, ­Ռու­սիոյ եւ Ֆ­րան­սա­յի մէջ»,- կը գրէ BBC` ա­ւելց­նե­լով, որ հա­յե­րը վեր­ջերս կ­՛եր­թան ­Ռու­սիա, քա­նի որ ան մօտ է եւ ա­նոնք կը խօ­սին ռու­սե­րէն:
-Ա­րա­րատ լե­ռը ազ­գա­յին խորհր­դա­նիշ է
«­Նոյ­նիսկ երբ ա­նի­կա կը գտնո­ւի ­Թուր­քիոյ տա­րած­քին… ձիւ­նա­ծածկ գա­գաթ ու­նե­ցող լե­ռը կ­՛ե­րե­ւի ­Հա­յաս­տա­նի մայ­րա­քա­ղաք Ե­րե­ւա­նի հո­րի­զո­նին, Աս­տո­ւա­ծա­շուն­չին մէջ ա­նի­կա կը նշո­ւի որ­պէս վայր մը, ուր ջրհե­ղե­ղէն ետք կանգ ա­ռաւ ­Նո­յի տա­պա­նը»,- կը գրէ լրա­տո­ւա­մի­ջո­ցը:
-Ան աշ­խար­հի ա­մե­նա­վաղ քրիս­տո­նէա­կան քա­ղա­քակր­թու­թիւն­նե­րէն է
BBC կը գրէ, որ ­Հա­յաս­տա­նը ա­ռա­ջին եր­կիրն է, որ 4րդ ­դա­րու սկիզ­բը պաշ­տօ­նա­պէս ըն­դու­նած է քրիս­տո­նէու­թիւ­նը որ­պէս կրօն, եւ որ հայ­կա­կան ե­կե­ղե­ցին բա­ցար­ձա­կա­պէս ինք­նա­վար է միւս քրիս­տո­նէա­կան ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն:
-­Շախ­մա­տի ու­սու­ցու­մը պար­տա­դիր է
2011 թո­ւա­կա­նէն ­Հա­յաս­տա­նի մէջ ե­րե­խա­նե­րը պար­տա­դիր ու­նին շախ­մա­տի դա­սեր: Եր­կի­րը ծնունդ տո­ւած է շատ կրան­մայս­թըր­նե­րու եւ ներ­կա­յիս ա­նի­կա դպրոց­նե­րուն մէջ ու­նի ո­րա­կա­ւո­րում ու­նե­ցող ա­ւե­լի քան 3000 շախ­մա­տի ու­սու­ցիչ­ներ:
-Ան կը հպար­տա­նայ իր քո­նեա­կով
Բ­րի­տա­նա­կան լրա­տո­ւա­մի­ջո­ցը կը գրէ, որ Երկ­րորդ աշ­խար­հա­մար­տի ժա­մա­նակ ­Խորհր­դա­յին ­Միու­թեան ա­ռաջ­նորդ Իո­սիֆ Ս­թա­լի­նը ­Մեծ Բ­րի­տա­նիոյ վար­չա­պետ Ո­ւինս­թըն ­Չըր­չը­լին, որ­պէս նո­ւէր քա­նի մը տաս­նեակ ան­գամ հայ­կա­կան քո­նեակ ու­ղար­կած է: ­Շատ տա­րի­ներ անց` 2013ին ­Ռու­սիոյ նա­խա­գահ Վ­լա­տի­միր ­Փու­թին Բ­րի­տա­նիոյ վար­չա­պետ ­Տէյ­վիտ ­Քե­մը­րո­նին տո­ւաւ հայ­կա­կան քո­նեա­կի շիշ մը` վեր­յի­շե­լով այդ պատ­մու­թիւ­նը:
-­Շատ յայտ­նի մար­դիկ ու­նին հայ­կա­կան ար­մատ­ներ:
Լ­րա­տո­ւա­մի­ջո­ցը ա­նոնց շար­քին կը յի­շա­տա­կէ յայտ­նի ֆրան­սա­հայ ե­րա­ժիշտ ­Շառլ Ազ­նա­ւու­րը, կրանտ­մայս­թըր ­Կա­րի ­Քաս­փա­րո­վը, եր­գիչ ­Շե­րը եւ  ­Քիմ ­Քար­տա­շեա­նը: