ԵՌԱԳՈՅՆ.com կը յայտ­նէ, որ կը ստեղ­ծէ ման­կա­պա­տա­նե­կան ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէն կայք մը (Armlands.com, ­Հայ­կա­կան Աշ­խարհս), որ կը նե­րա­ռէ եր­կու բա­ժին՝ 4-8 եւ 9-16 տա­րե­կան­նե­րու հա­մար։ ­Կայ­քը կը նե­րա­ռէ հա­մա­պա­տաս­խան տա­րի­քի հաս­ցէա­տէր­նե­րը հե­տաքրք­րող հա­մա­պար­փակ նիւ­թեր, տե­սա­նիւ­թեր, լու­րեր ե­ւայլն։ ­Կայ­քի ձե­ւա­ւոր­ման աշ­խա­տանք­նե­րը պի­տի սկսին ­Փետ­րո­ւար 21ին (լե­զո­ւի տօ­նին), իսկ այն հան­րու­թեան պի­տի ներ­կա­յա­ցո­ւի 2018 թո­ւա­կա­նի ­Փետ­րո­ւար 21ին։