­Հինգ­շաբ­թի՝ 29 ­Մար­տին բա­ցու­մը կա­տա­րո­ւե­ցաւ սպա­ռա­զի­նու­թեան եւ պաշտ­պա­նա­կան ար­հես­տա­գի­տու­թեանց ArmHiTec 2018 մի­ջազ­գա­յին ցու­ցա­հան­դէ­սին: ­Կազ­մա­կեր­պիչ­ներն էին ­Հա­յաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւնն ու «Ե­րե­ւա­նի մա­թե­մա­տի­կա­կան մե­քե­նա­նե­րի գոր­ծա­րան» ըն­կե­րու­թիւ­նը:
ArmHiTec-2018 մի­ջազ­գա­յին ցու­ցա­հան­դէ­սին ներ­կա­յա­ցո­ւած էին ­Հա­յաս­տա­նի եւ այլ եր­կիր­նե­րու նո­րա­գոյն ռազ­մա­կան սար­քե­րը, ռազ­մար­դիւ­նա­բե­րա­կան ձեռ­նար­կու­թիւն­նե­րու նո­րա­րա­րա­կան մշա­կում­նե­րը: ­Ցու­ցա­հան­դէ­սի բա­ցու­մին ներ­կայ էր նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեան:
Ա­նօ­դա­չու թռչող սար­քեր, ա­կա­նոր­սիչ­ներ, զրա­հա­պատ մե­քե­նա­ներ, հրա­սայ­լեր, ցած թռչող ուղ­ղա­թիռ­ներ: Այս զի­նա­տե­սակ­նե­րը եւ ա­ւե­լին ցու­ցադ­րո­ւած են «Արմ­հայ­թէք-2018» երկ­րորդ մի­ջազ­գա­յին ցու­ցա­հան­դէ­սին:
­Հայ­կա­կան 34, ինչ­պէս նաեւ 14 եր­կիր­նե­րէ ա­ւե­լի քան 30 ըն­կե­րու­թիւն­ներ ներ­կա­յա­ցու­ցած են ի­րենց ար­տադ­րան­քը:
­Ցու­ցա­հան­դէ­սին ներ­կա­յա­ցո­ւած էին սահ­մա­նը վե­րահս­կե­լու ա­լիք­ներ որ­սա­ցող սար­քա­ւո­րում­ներ, ո­րոնք կրնան աշ­խա­տիլ հա­մա­ցան­ցով:
«Արմ­հայ­թէք-2018»ը նպա­տակ ու­նի երկ­խօ­սու­թեան ար­դիւ­նա­ւէտ հար­թակ դառ­նա­լու մաս­նա­կից եր­կիր­նե­րու զի­նո­ւո­րա­կան­նե­րու, գի­տա­կան եւ գոր­ծա­րար շրջա­նակ­նե­րու մի­ջեւ,- կը հա­ւաս­տիաց­նեն կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րը, իսկ պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար ­Վի­գէն ­Սարգ­սեան յայ­տա­րա­րեց, թէ պաշտ­պա­նա­կան ար­դիւ­նա­բե­րու­թեան զար­գա­ցու­մը ­Հա­յաս­տա­նի տնտե­սու­թեան ա­ռա­ջըն­թա­ցի գե­րա­կայ ուղ­ղու­թիւն­նե­րէն է:

«ՌԱՔԶՄ ԻՆՖՕ»Ն ԿԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԷ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐ ԶԻՆԱՏԵՍԱԿՆԵՐ

ArmHiTec-2018 ցու­ցա­հան­դէ­սին դրսում ցու­ցադ­րո­ւած է շրջուն յե­նե­րա­նա­յին սար­քի վրայ տե­ղադ­րո­ւած «Իգ­լա» զե­նի­թահր­թի­ռա­յին հա­մա­լիր, ո­րի վրայ էլ տե­ղադ­րո­ւած է հայ­կա­կան ար­տադ­րու­թեան նոր ջեր­մա­տե­սիլ նշա­նոց: Իսկ հա­մա­լի­րի կող­քին մե­քե­նայ, ո­րը ­Հա­յաս­տա­նում ար­դիա­կա­նա­ցո­ւել եւ դար­ձել է հա­կա-օ­դա­յին պաշտ­պա­նու­թեան (Հ.Օ.Պ.) կա­ռա­վար­ման հա­մա­կարգ: ­Մի­ջոց­նե­րի մա­սին մեզ պատ­մեց ­Զե­նի­թահր­թի­ռա­յին հա­մա­լի­րի դա­սա­կի հրա­մա­նա­տար ­Լո­ռե­ցեան ­Վահ­րամ:
«­Մեր գիտ­նա­կան­նե­րը մշա­կել են մե­քե­նան մի քա­նի ա­միս ի­րանց մօտ պա­հե­լուց հա­մալ­րել են կարճ ա­լիք եւ գեր­կարճ ա­լիք ըն­դու­նի­չով, ըն­դու­նիչ-հա­ղոր­դի­չով, լա­րա­յին կա­պով, ո­րը ա­մե­նա­յու­սա­լին է: Մտ­նել-լսել հա­ւա­նա­կա­նու­թիւ­նը 0 է: ­Հա­մալ­րո­ւած է նաեւ օ­դա­յին ի­րադ­րու­թեան պլան­շե­տով, էս­տեղ գծո­ւե­լու է ­Հա­յաս­տա­նի քար­տէ­զը եւ այլն: «­Ներ­սում նստե­լու է գծագ­րո­ցա­վա­րը, ո­րը մտի­տով նշե­լու է նշա­նա­կէ­տը, ուղ­ղու­թիւ­նը, բարձ­րու­թիւ­նը եւ այլն: Եւ ե­թէ նոյ­նիսկ կա­պը կո­րի, կա­րո­ղա­նա­լու է գոր­ծո­ղու­թիւ­նը կա­տա­րել: Ս­տեղ­ծել են նաեւ զէն­քե­րի հա­մար նա­խա­տե­սո­ւած տեղ, էս մա­սում դրո­ւե­լու է «­Մաուգ­լի» գի­շե­րա­յին նշա­նո­ցը: ­Մե­քե­նա­յում ա­պա­հո­վե­լու է 220 վոլտ հո­սանք, կայ 5 տե­ղա­նոց վրան, սե­ղան-ա­թոռ, սպասք: «­Մի ա­միս կա­րե­լի է սրա­նով քա­ղա­քակր­թու­թիւ­նից կտրուած մաս­նակ­ցել մար­տա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րի ա­ռանց ո­րե­ւէ էա­կան մի­ջամ­տու­թեան կամ օգ­նու­թեան ակն­կա­լիք­նե­րի: ­Մե­քե­նա­յի ա­ռա­ջին տար­բե­րակն է: «Իգ­լա» հա­մա­կար­գի վրայ տե­ղադ­րո­ւած է ջեր­մա­տե­սիլ նշա­նո­ցը, ո­րը հայ­կա­կան նոր ար­տադ­րանք է, թոյլ է տա­լիս գի­շե­րա­յին կամ վատ տե­սա­նե­լիու­թեան պայ­ման­նե­րում յայտ­նա­բե­րե­լու սար­քը, տե­ղում ո­րո­շե­լու սար­քի կոր­դի­նատ­նե­րը, կա­տա­րե­լու ար­ձա­կում, նշա­նա­կա­կէ­տի ոչն­չա­ցում»:
«Իգ­լան» յար­մա­րա­ցո­ւած է շրջուն յե­նե­րա­նա­յին սար­քի վրայ (­Շուս), ո­րը թոյլ է տա­լիս հրա­ձի­գին ա­ռա­ւել եր­կար ժա­մա­նա­կով կա­տա­րե­լու մար­տա­կան հեր­թա­պա­հու­թիւն եւ անհ­րա­ժեշ­տու­թեան դէպ­քում ար­ձա­կե­լու հրթի­ռը:
­Զե­նի­թահր­թի­ռա­յին հա­մա­լի­րը մօտ 20 կգ. է, ա­հա­գին դժո­ւար է ու­սին եր­կար պա­հե­լով եր­կար ժա­մա­նակ պա­հե­լով մար­տա­կան հեր­թա­պա­հու­թիւն ա­նել, իսկ էս ­Շու­սը փրկու­թիւն է, շատ ծանր չէ, շատ հեշտ է, յար­մար է մեր լանդ­շաֆ­տին, լեռ­նա­յին պայ­ման­նե­րում օգ­տա­գոր­ծե­լուն ու ռու­սա­կան ա­նա­լոգ­նե­րից էլ ա­ւե­լի է­ժան է»:
­Հայ­կա­կան բա­նա­կը հա­մալ­րո­ւել է նաեւ Ա.Թ.Ս.ներ (ա­նօ­դա­չու թռչող սար­քեր) որ­սա­ցող «­Ռե­պել­լենտ» հա­մա­լիր­նե­րով
ArmHiTec2018 ցու­ղա­հան­դէ­սին ներ­կա­յա­ցո­ւել է «­Ռե­պել­լեն­տը» մի­ջին եւ փոք­րա­չափ Ա.Թ.Ս.նե­րի դէմ պայ­քա­րի հա­մա­լի­րը: ­Տե­ղադ­րո­ւած է շփման գծում: ­Հա­մա­լի­րի մա­սին ­Ռազ­մին­ֆո­յին պատ­մեց Հ.Հ. Զ.Ու. զին­ծա­ռա­յող ­Դաւ­թեան Եու­րի:
«­Հա­մա­լի­րը ար­դա­րաց­նում եւ ար­դէն ար­դա­րաց­րել է ի­րեն: ­Մի քա­նի ա­միս է ար­դէն զօր­քե­րում է»,- նշում է Եու­րի:
­Նա­խա­տե­սո­ւած է ա­նօ­դա­չու թռչող սար­քե­րի յայտ­նա­բեր­ման ու ճնշման հա­մար: ­Հա­մա­կար­գը կա­րող է ճնշել ա­մէն տե­սա­կի ա­նօ­դա­չու սարք:
­Ներ­կա­յաց­նում ենք հա­մա­լի­րի ո­րոշ հնա­րա­ւո­րու­թիւն­ներ. ­Հա­մա­լի­րը նա­խա­տե­սո­ւած է հե­տա­խու­զա­կան, հա­րո­ւա­ծա­յին, ա­հա­բեկ­չա­կան եւ այլ գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ ի­րա­կա­նաց­խող Ա.Թ.Ս.նե­րին ար­դիւ­նա­ւէտ հա­կազ­դե­լու հա­մար: ­Հա­մա­լի­րը ա­պա­հո­վում է տա­րածք­նե­րի եւ յա­ճա­խա­կա­նա­յին տի­րոյ­թի է­լեկտ­րո­նա­յին հե­տա­խու­զու­մը, ա­նօ­դա­չու թռչող սար­քե­րի ճա­ռա­գայթ­նե­րի յայտ­նա­բեր­մամբ դրանց տար­բե­րա­կու­մը, ու­ղեկ­ցու­մը ու դրանց ղե­կա­վար­ման եւ տե­ղե­կու­թիւն­նե­րի փո­խա­նակ­ման ու­ղի­նե­րի ու ար­բա­նեա­կա­յին նա­ւար­կու­թեան հա­մա­կար­գե­րի նշա­նա­ռու կամ ար­գե­լա­փա­կող ռա­դիօ-է­լեկտ­րո­նա­յին ճնշու­մը:
Ա.Թ.Ս.ի ճնշման հե­ռա­ւո­րու­թիւ­նը մին­չեւ 15 կմ. է, վեր-գետ­նեայ ղե­կա­վար­ման կէ­տե­րի ճնշման հե­ռա­ւո­րու­թիւ­նը մին­չեւ 10 կմ.:
ArmHiTeC. ցուց­հան­դէ­սին ներ­կա­յա­ցո­ւել է նաեւ հայ­կա­կան ար­տադ­րու­թեան մա­հա­պարտ Ա.Թ.Ս.:
PRO MAQ ըն­կե­րու­թիւ­նը ArmHiTec-2018 ցու­ցա­հան­դէ­սի ժա­մա­նակ ներ­կա­յաց­րել է սե­փա­կան մշակ­ման մա­հա­պարտ «Հ­րէշ» (HREESH) ա­նօ­դա­չու թռչող սար­քը: ­Սար­քի մա­սին ­Ռազ­մին­ֆո­յին պատ­մեց PRO MAQի ին­ժե­ներ ­Սար­գիս ­Հայ­րա­պե­տեան:
Ա­նօ­դա­չուն աշ­խա­տում է է­լեկտ­րա­կան իմ­պել­լեր շար­ժի­չով: ­Յար­ձա­կո­ղա­կան Ա.Թ.Ս. է, մա­հա­պարտ: ­Նա­խա­տե­սո­ւած է հա­կա­ռա­կոր­դի թի­րախ­նե­րը խո­ցե­լու հա­մար:
Այժմ սար­քը փոր­ձար­կում­նե­րի փու­լում է, բայց ոչ դրա մար­տա­կան գլխի­կը:
«Զ.Ու. շար­քեր դե­ռեւս չի հա­մալ­րել, սա­կայն հե­ռան­կարն ու­նի: ­Բո­լոր կոն­ցեպտ­նե­րը հաս­ցո­ւե­լու են ա­ւար­տին, ո­րոշ­նե­րը ար­դէն լիար­ժէք պատ­րաստ են ներդր­մա­նը զօր­քե­րում, ո­րոշ­ներն էլ դեռ փոր­ձա­րա­րա­կան փու­լում են:
­Մե­խա­նի­կա­կան բո­լոր մա­սե­րը ամ­բող­ջու­թեամբ տե­ղա­կան ար­տադ­րու­թեան են, ինչ­պէս նաեւ է­լեկտ­րո­նա­յին ղե­կա­վար­ման հա­մար կեն­սա­կան կա­րե­ւոր բո­լո­րը հան­գոյց­նե­րը: Ար­տադ­րո­ւել, նա­խագ­ծո­ւել են ­Հա­յաս­տա­նում, բա­ւա­կան բարդ ալ­գո­րիթմ­ներ են ներդ­րո­ւել դրանց աշ­խա­տան­քի մէջ: ­Սար­քե­րը հա­մար­ւում են տար­բեր ազ­դե­ցու­թիւն­նե­րից գեր-պաշտ­պա­նո­ւած հա­մա­կար­գեր:
Ա­ռա­ջադ­րան­քի չե­ղարկ­ման պա­րա­գա­յում ա­նօ­դա­չուն ու­նի ետ վե­րա­դառ­նա­լու հնա­րա­ւո­րու­թիւն: