Ն­կա­տի ու­նե­նա­լով այն ի­րո­ղու­թիւ­նը, որ ­Հա­յաս­տա­նի մէջ մար­դա­սի­րա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­ներ ի­րա­կա­նաց­նող Աչ­քի Խ­նամ­քի ­Հայ­կա­կան Ծ­րա­գի­րը (Ա.Խ.Հ.Ծ. — The Armenian EyeCare Project), վեր­ջին 25 տա­րի­նե­րուն ըն­թաց­քին, հա­րիւր հա­զա­րա­ւոր քա­ղա­քա­ցի­նե­րու ձրի սպա­սար­կու­թիւն­ներ մա­տու­ցած է եւ յատ­կա­պէս շա­քա­րախ­տէ տա­ռա­պող ա­ւե­լի քան 3000 քա­ղա­քա­ցի­նե­րու կեն­սա­կան ծա­ռա­յու­թիւն­ներ տրա­մադ­րած՝ կու­րու­թե­նէ փրկե­լով զա­նոնք, ուս­տի ­Շա­քա­րախ­տի ­Հա­մաշ­խար­հա­յին ­Հիմ­նար­կը ո­րո­շած է 200,000 տո­լա­րի նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւն մը կա­տա­րել Ա.Խ.Հ.Ծ.ին։
Այս մա­սին կը հա­ղոր­դէ «Աս­պա­րէզ» օ­րա­թեր­թը։ Այդ գու­մա­րը պի­տի օգ­տա­գոր­ծո­ւի յատ­կա­պէս շա­քա­րախտ ու­նե­ցող­նե­րուն մօտ աչ­քի հի­ւան­դու­թեանց ա­ռաջ­քը առ­նե­լու եւ ա­նոնց խնամք ա­պա­հո­վե­լու նպա­տա­կով՝ 2017էն մին­չեւ 2020 ի­րա­կա­նա­նա­լիք ծրա­գիր­նե­րուն հա­մար։
Աչ­քի Խ­նամ­քի ­Հայ­կա­կան Ծ­րա­գի­րի հիմ­նա­դիր տոքթ. ­Ռա­ճըր Օ­հա­նէ­սեան ող­ջու­նած է այս նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւ­նը, ո­րուն շնոր­հիւ կա­րե­լի պի­տի ըլ­լայ բազ­մաց­նել ծրա­գի­րին տրա­մադ­րե­լիք սպա­սար­կու­թիւն­նե­րը։ ­Յայտ­նենք, որ բա­րե­գոր­ծա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեանց գոր­ծու­նէու­թիւ­նը ար­ժե­ւո­րող «Charity Navigator» հե­ղի­նա­կա­ւոր կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը, վեր­ջերս, իր բարձ­րա­գոյն ար­ժե­ւո­րու­մը տո­ւած էր Աչ­քի խնամ­քի հայ­կա­կան ծրա­գի­րին։