­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 24 ­Յու­նո­ւար 2018ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 3ին, հիւ­րըն­կա­լու­թեամբ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տուա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Տիկ­նանց ­Միու­թեան, ե­կե­ղեց­ւոյս կից գտնո­ւող «­Հա­յաս­տան» սրա­հէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ «­Սի­րոյ ­Սե­ղան» եւ հա­ւա­քոյթ-ճաշ՝ ի պա­տիւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի նո­րան­շա­նակ հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս Վրդ. ­Փա­շա­յեա­նի եւ տեղ­ւոյն նոր ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րուն, ներ­կա­յու­թեամբ ­Հայր ­Սուր­բին, ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դի հին եւ նոր ան­դամ­նե­րուն, ինչ­պէս նաեւ՝ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Ազգ. ­Վար­չու­թեան ան­դա­մու­հիին։
Առ այդ, ­Տիկ­նանց ­Միու­թեան կող­մէ պատ­րաս­տո­ւած էին ա­ղան­դեր­ներ, հա­մա­դամ ա­ռատ ճա­շեր, ըմ­պե­լիք­ներ եւ ա­նու­շե­ղէն։ «­Սի­րոյ ­Սե­ղան»ին շուրջ ստեղ­ծո­ւե­ցաւ ու­րախ մթնո­լորտ, մեծ ըն­տա­նի­քի ջեր­մու­թիւն եւ լաւ ժա­մանց։
Ա­ւար­տին, բո­լո­րը միաս­նա­բար ի­րա­րու հա­մար կա­տա­րե­ցին բա­րե­մաղ­թու­թիւն­ներ՝ ­Նոր ­Տա­րո­ւան եւ Ս. Ծնն­դեան տօ­նե­րուն ա­ռի­թով, ինչ­պէս նաեւ շնոր­հա­կա­լա­կան եւ ե­րախ­տա­գի­տա­կան սրտի խօս­քեր եւ բա­րի աշ­խա­տանք մաղ­թե­ցին յա­ռա­ջի­կայ տա­րի­նե­րուն կա­տա­րո­ւե­լիք կա­րե­ւոր աշ­խա­տանք­նե­րուն, ո­րոնք միաս­նա­կամ ո­գիով պի­տի կա­տա­րո­ւին հա­մայն­քի բա­րօ­րու­թեան եւ ան­սա­սա­նու­թեան ի խնդիր։
Ի վեր­ջոյ, ներ­կա­նե­րուն բուռն փա­փա­քին ըն­դա­ռա­ջե­լով՝ առ­նո­ւե­ցաւ յի­շա­տա­կե­լի խմբան­կար մը։
Առ այդ, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դը իր խո­րին շնոր­հա­կա­լու­թիւ­նը կը յայտ­նէ ­Տիկ­նանց ­Միու­թեան ան­դա­մու­հի­նե­րուն, ի­րենց այս մտայ­ղա­ցու­մին հա­մար եւ կը մաղ­թէ յա­րա­տեւ վե­րելք, յա­ջո­ղու­թիւն եւ փա­փաք­նե­րու ի­րա­կա­նա­ցում։