ՃՐԱԳԱԼՈՅՑ
­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 5 ­Յու­նո­ւար 2022-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7։00­-ին,
Ս. պա­տա­րագ եւ Ս. Ծնն­դեան նա­խա­տօ­նակ
ու ա­ւե­տում ­Գո­քի­նիոյ ու ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի (­Ֆիքս) ե­կե­ղե­ցինե­րուն մէջ։

Ս. ԾՆՈՒՆԴ ԵՒ ԿԱՐԳ ՄԿՐՏՈՒԹԵԱՆ
ՈՒ ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԱՅՏՆՈՒԹԵԱՆ
ՏԵԱՌՆ ՄԵՌՈՅ ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ
­Հինգ­շաբ­թի՝ 6 ­Յու­նո­ւար 2022­-ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:00­-ին,

Ս. պա­տա­րագ եւ ա­պա ­Կարգ Մկր­տու­թան
­Տեառն ­Մե­րոյ ­Յի­սու­սի Ք­րիս­տո­սի Ա­թէն­քի, ­Գո­քի­նիոյ
ու ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի (­Ֆիքս) ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ։

ՅԻՇԱՏԱԿ ՄԵՌԵԼՈՑ
Ուր­բաթ՝ 7 ­Յու­նո­ւար 2022­-ի ա­ռա­ւօ­տեան

Ս. պա­տա­րագ ա­պա հոգե­հան­գիստ ­Գո­քինիոյ
ու ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի (­Ֆիքս) ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ։
Ս­կիզբ Ս. պա­տա­րա­գի ­Գո­քի­նիա ժա­մը 9։30-­ին
­Նէոս ­Գոզ­մոս (­Ֆիքս) ժա­մը 10։00-ին
***
ԳԵՐԵԶՄԱՆՕՐՀՆԷՔ
Ս. Ծնն­դեան տօ­նի մե­ռե­լո­ցի օ­րո­ւան ա­ռի­թով՝
Գ­ոք­ին­իոյ ու Ն­էոս Գ­ոզմ­ոս­ի (Ֆ­իքս) հոգ­եւոր հով­իւն­եր­ը
պիտ­ի կատ­ար­են գեր­եզմ­ան­օրհն­էք։
Փ­ափ­աք­ողն­եր­ը կրնան կապ հաստատ­ել
ժամ­ադր­ութ­իւն ապ­ահ­ով­ել­ու համ­ար։
***
Հ­արկ է յիշ­եցն­ել, թէ Քոր­ոն­ա համ­աճ­ար­ակ­ի պատճ­առ­ով,
եկ­եղ­եց­իներ­էն ու գեր­եզմ­ան­ատ­ուն­եր­էն
ներս կը յարգ­ու­ին առ­ողջ­ապ­ահ­ութ­եան նախ­ար­ար­ութ­եան ցուցմունքն­երն ու դաս­աւ­որ­ումն­եր­ը։

ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ