Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին, այ­սու կը հա­ղոր­դենք, թէ ­Կի­րա­կի՝ 26 ­Դեկ­տեմ­բեր 2021-ին, թե­մի մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ պի­տի նշո­ւի քրիս­տո­նեայ ե­կե­ղեց­ւոյ ա­ռա­ջին սար­կա­ւագ ու նախավ­կայ Ս. Ս­տե­փա­նո­սի տօ­նը։
Ուս­տի կը հրա­ւի­րենք հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դը ներ­կայ գտնո­ւե­լու կե­նա­րար սուրբ պա­տա­րա­գին եւ ըմ­բոշխ­նե­լու օ­րո­ւան խոր­հուր­դը։
­Հարկ է յի­շեց­նել, թէ ­Քո­րո­նա հա­մա­ճա­րա­կի պատ­ճա­ռով, ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս կը յար­գո­ւին ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան ցուց­մունք­ներն ու դա­սա­ւո­րում­նե­րը։

Կ­րօ­նա­կան ­Ժո­ղով