­Կի­րա­կի` 19 ­Դեկ­տեմ­բեր 2021­-ին, մեծ շու­քով պի­տի կա­տա­րո­ւի ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան տօ­նը։ ­Պի­տի պա­տա­րա­գէ, յա­ւուր պատ­շա­ճի քա­րո­զէ ու մա­տա­ղօրհ­նու­թիւ­նը կա­տա­րէ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ՝

ԳԵՐՇ. Տ. ԳԵՂԱՄ Ս. ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆ

­Պա­տա­րա­գի եր­գե­ցո­ղու­թիւ­նը պի­տի կա­տա­րո­ւի քա­ռա­ձայն, ե­կե­ղեց­ւոյս դպրաց դա­սին կող­մէ, դպրա­պե­տու­թեամբ պրն. ­Քե­րոբ Է­քի­զեա­նի եւ եր­գե­հո­նի ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ տիկ. ­Լիա­նա ­Սա­րեա­նի։

Ս­կիզբ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մեր­գու­թեան ժա­մը 9։30­-ին,
իսկ ս. պա­տա­րագ ժա­մը 10։00­-ին։

Ուր­բաթ՝ 17 ­Դեկ­տեմ­բե­րի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 4-­ին, պի­տի կա­տա­րուի մա­տաղ­ցու ոչ­խար­նե­րու եւ ա­ղի օրհ­նու­թիւ­նը։ Ա­նոնք ո­րոնք կը փա­փա­քին մա­տաղ­ցու ոչ­խար նո­ւի­րել կամ այլ նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւն կա­տա­րել, թող բա­րե­հա­ճին հե­ռա­ձայ­նել ե­կե­ղեց­ւոյ գրա­սե­նեա­կը հե­տե­ւեալ թի­ւե­րուն.­ 210 4915823 եւ 6977547343։

Այ­սու կը հրա­ւի­րենք հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դը, մաս­նա­կից դառ­նա­լու իր ե­կե­ղեց­ւոյ տօ­նախմ­բու­թեան եւ հո­գե­նո­րոգ մթնո­լոր­տի մը մէջ բաժ­նե­լու օ­րո­ւան խոր­հուր­դը, ինչ­պէս նաեւ վե­րա­նո­րո­գե­լու իր ուխ­տը։
­Հարկ է յար­գել ա­ռող­ջա­պա­հա­կան նա­խա­րա­րու­թեան դա­սա­ւո­րում­նե­րը։

Թա­ղա­յին ­Խոր­հուրդ եւ ­Տիկ­նանց ­Մար­մին