Ն­կա­տի ու­նե­նա­լով վեր­ջին ա­միս­նե­րուն ու յատ­կա­պէս եւ մաս­նա­ւո­րա­բար վեր­ջին օ­րե­րուն ­Քո­րո­նա հա­մա­ճա­րա­կի քա­նա­կի տա­րա­ծու­մը ­Սե­լա­նի­կէն ներս, կ’ու­զենք տե­ղե­կաց­նել մեր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն, որ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­կան խոր­հուրդն ու ե­կե­ղե­ցա­սի­րաց ­Տիկ­նաց միու­թիւ­նը, այս տա­րի եւս շա՜տ ա­ւե­լի հա­մեստ
պայ­ման­նե­րու տակ պի­տի նշէ իր ե­կե­ղեց­ւոյ հիմ­նադ­րու­թեան տօ­նը։
Առ այդ, ­Կի­րա­կի՝ 21 ­Նո­յեմ­բեր 2021-ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30-ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պի­տի մա­տու­ցո­ւի ս. եւ ան­մահ ­Պա­տա­րագ եւ կա­տա­րո­ւի մա­տա­ղի օրհ­նու­թիւն։

Ս. ­Պա­տա­րա­գը պի­տի մա­տու­ցէ եւ մա­տա­ղի օրհ­նու­թիւ­նը կա­տա­րէ՝
ԳԵՐՊ. Տ. ՍՏԵՓԱՆՈՍ Ծ. ՎՐԴ. ՓԱՇԱՅԵԱՆ
(հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Սե­լա­նի­կի)

­Յայտ­նենք, որ տե­ղի պի­տի չու­նե­նան նաեւ հա­ւաք­նե­րը, ե­լոյթ­ներն ու պաշ­տօ­նա­կան ընթ­րի­քը։ ­Պի­տի բա­ւա­րա­րո­ւինք մա­տու­ցել ս. ­Պա­տա­րագ եւ շա՜տ քիչ քա­նա­կու­թեամբ մա­տաղ պատ­րաս­տել, խստա­գոյնս հե­տե­ւե­լով պե­տու­թեան կող­մէ սահ­մա­նո­ւած հա­կա-հա­մա­ճա­րա­կա­յին կա­նոն­նե­րուն, որ­պէս­զի մեր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն ա­պա­հո­վու­թիւնն ու ա­ռող­ջու­թիւ­նը պահ­պա­նո­ւին։

ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԷԻ «Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ»
ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԹԱՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

­Կի­րա­կի՝ 21 ­Նո­յեմ­բեր 2021-ին
­նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ՝
Հ.Գթ.Խաչի Թեսաղոնիկէի «ԱՆԻ» մասնաճիւղին
Ա­րիւ­նա­տո­ւու­թիւն՝
ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 9։30-13։30
«­Տէր ­Զա­քա­րեան» սրա­հէն ներս