ՏՕՆ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՍՈՒՐԲ ԽԱՉԻՆ

0
13

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին այ­սու կը հա­ղոր­դենք, թէ ­Կի­րա­կի` 12 սեպտեմբեր 2021-ին, ­Թե­միս մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս պի­տի նշո­ւի ­Վե­րաց­ման ­Սուրբ ­Խա­չի տա­ղա­ւար տօ­նը։
Ա­ւար­տին պի­տի նշո­ւի տա­ղա­ւար տօ­նի ­Մե­ռե­լո­ցի հո­գե­հան­գիս­տը՝ փո­խան Եր­կու­շաբ­թիի։
Ուս­տի կը հրա­ւի­րենք հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դը, մաս­նա­կից դառնա­լու ա­րա­րո­ղու­թեան ու ըմ­բոշխ­նե­լու օ­րո­ւան խոր­հուր­դը։
­Հարկ է նշել, թէ ­Քո­րո­նա հա­մա­ճա­րա­կի պատ­ճա­ռով, ա­րա­րո­ղու­թեանց ըն­թաց­քին ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս պի­տի ար­տօ­նո­ւի յա­տուկ թի­ւով հա­ւա­տացեալ­նե­րու մուտ­քը, օ­րո­ւան պե­տա­կան ցուց­մունք­նե­րուն եւ դա­սա­ւո­րում­նե­րուն հի­ման վրայ։

ԳԵՐԵԶՄԱՆՕՐՀՆԷՔ

­Այ­սու կը փո­խան­ցենք մեր ժո­ղո­վուր­դին, ­Վե­րա­ց­ման Սուրբ ­Խա­չի տօ­նի Մե­ռե­լո­ցի օ­րո­ւան ա­ռի­թով, եկ­եղ­եց­ին­եր­ու հոգ­եւ­որ հով­իւն­եր­ը պիտ­ի կատարեն գերեզման­օրհն­էք։
Փ­ափ­աք­ողն­եր­ը կրնան կապ հաստ­ատ­ել ժամ­ադր­ութ­իւն ապահովելու համ­ար։
Հ­արկ է, գեր­եզմ­ան­ատ­ան մէջ եւս յարգ­ել պետ­ակ­ան առ­ողջ­ապ­ահ­ակ­ան դաս­աւ­որ­ումն­եր­ը։

Կր­օն­ակ­ան Ժ­ող­ով