Կ­­’ու­զո­ւի

0
17

Հայ ­­Կա­պոյտ ­­Խա­չի «Լ. եւ Ս. ­­Յա­կո­բեան» ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նին հա­մար դպրո­ցա­կան ինք­նա­շար­ժի վա­րորդ, կի­սա­ժամ աշ­խա­տան­քի կար­գով, 2021-2022 դպրո­ցա­կան տա­րեշր­ջա­նին հա­մար:
­­Հե­տաքրք­րո­ւող­նե­րը կրնան ի­րենց դի­մում­նե­րը յանձ­նել Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դի­ւա­նին ժա­մը 10։00էն մին­չեւ 14։00 հե­ռա­ձայն 2103252067 կամ հա­մա­ցան­ցի մի­ջո­ցաւ ու­ղար­կել հե­տե­ւեալ հաս­ցէին.- prelacy@otenet.gr

Ազ­գա­յին ­­Վար­չու­թիւն