­Միջ­մաս­նա­ճիւ­ղա­յին 18-րդ­ ընդ­հա­նուր բա­նա­կում

0
124

­Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ՝
Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Յու­նաս­տա­նի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան
կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝
Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Յու­նաս­տա­նի Շր­ջա­նա­յին Ս­կաու­տա­կան խոր­հուր­դին
­
Տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ
9-էն 13 Օ­գոս­տոս 2021-ին
Այ. Անտ­րէա­յի բա­նա­կա­վայ­րէն ներս:

­Մաս­նակ­ցու­թեան հա­մար դի­մել տեղ­ւոյն սկաու­տա­կան խոր­հուրդ­նե­րուն,
Շր­ջա­նա­յին Ս­կաու­տա­կան խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պե­տու­հի քոյր ­Սո­ֆիա ­Մի­քա­յէ­լեա­նին՝ 6977467875, ինչ­պէս նաեւ Շրջա­նա­յին խմբա­պետ եղբ. Օն­նիկ Ա­ւա­գեա­նին՝ 6938084714:

Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Յու­նաս­տա­նի Շր­ջա­նա­յին Ս­կաու­տա­կան խոր­հուրդ