­Հո­գե­հան­գիստ

0
86

Եր­ջան­կա­յի­շա­տակ Տ. Տ. Գ­րի­գոր ­Պետ­րոս Ի. ­Կա­թո­ղի­կոս ­Պատ­րիար­քի մա-հո­ւան առ­թիւ՝ ­Հայր ­Յով­սէփ Թ.Ծ.Վ. ­Պէ­զա­զեան սուրբ եւ ան­մահ պա­տարագ ու հո­գե­հանգստեան պաշ­տօն պի­տի կա­տա­րէ ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի ­Հայ կաթո­ղի­կէ «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, ­Կի­րա­կի՝ 6 ­Յու­նիս 2021, առա­ւօ­տեան ժա­մը 10:30-ին։
­Հա­ւարտ սուրբ պա­տա­րա­գի ցա­ւակ­ցու­թիւն­ներ
պի­տի ըն­դու­նո­ւին ե­կե­ղեց­ւոյ դահ­լի­ճին մէջ, մին­չեւ ժա­մը 13:00։

­Հայր ­Յով­սէփ Թ.Ծ.Վ. ­Պէ­զա­զեան
Ա­ռա­քե­լա­կան ­Կա­ռա­վա­րիչ
­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ ­Հա­մայն­քի