­Միօ­րեայ պտոյտ դէ­պի ­Փա­լէա Է­փի­տաւ­րօ

0
91

«­Հա­մազ­գա­յին»ի Ատ­տի­կէի «­Սօս ­Վա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ միօրեայ պտոյտ ­Կի­րա­կի՝ 27 ­Յու­նիս 2021-ին, դէ­պի ­Փա­լէա Է­փի­տաւ­րո­յի գե­ղե­ցիկ ծո­վափ­նեայ գիւ­ղը, ուր փա­փա­քող­նե­րը կրնան նաեւ լո­ղալ։
­Ճա­նա­պար­հին՝ կանգ պի­տի առ­նենք ­Կորնթո­սի նե­ղուց­քը, ա­պա պի­տի այ­ցե­լենք «Ս. Աս­տո­ւա­ծած­նի ­Քա­լա­միու» 17-րդ ­դա­րու կա­նա­չա­պատ յու­նա­կան վան­քը։ ­Պի­տի շա­րու­նա­կենք դէ­պի ­Փա­լէա Է­փի­տաւ­րո­յի գիւ­ղը եւ վե­րա­դար­ձին՝ ժա­մա­նում Իսթ­միա­յի ծո­վա­փը:
­Մեկ­նում՝ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 8:00-ին ­Ֆիք­սի «­Քոս­թիս» ա­նու­շա­վա­ճա­ռին մօտ, ­Լա­ղու­մի­ծի 59 եւ ժա­մը 8։30-ին ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղե­ցիէն՝ ­Պե­լոեան­նի փո­ղոց։
­Մաս­նակ­ցու­թիւն՝ 15 եւ­րօ, նա­խակր­թա­րա­նի եւ միջ­նա­կար­գի ա­շա­կերտ­նե­րուն հա­մար՝ 10 եւ­րօ, մնի­չեւ 6 տա­րե­կան՝ անվ­ճար։ ­
Պի­տի պահ­պա­նո­ւին բո­լոր ա­ռող­ջա­պա­հա­կան կա­նոն­նե­րը COVID-19-ին հան­դէպ. դի­մա­կը պար­տա­դիր է։
Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­ներ՝ մին­չեւ 20 ­Յու­նիս։ ­
Հե­տաքրք­րո­ւող­նե­րը կրնան հե­ռա­ձայ­նել հե­տե­ւեալ թի­ւե­րուն՝ ­Լի­լիթ Ար­զու­մա­նեան 6992290162, ­Սե­ւան ­Մա­նո­յեան 6987960183 եւ Հ­ռիփ­սի­մէ ­Կա­րա­պե­տեան 6945012529:

ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ