Ա­ւագ ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 28 Ապ­րիլ 2021, կ­.ե. ­Ժա­մը 7:00-ին
10 հո­գի­նե­րու ներ­կա­յու­թեամբ եւ նոյն ժա­մա­նակ ԶՈՒ­Մի սփռու­մով

Ա­ւագ ­Հինգ­շաբ­թի՝ 29 Ապ­րիլ 2021, կ­.ե. ­Ժա­մը 7:00-ին
­Հա­ղոր­դու­թեան ­Պաշ­տա­մունք
նոյ­նա­ժա­մա­նակ՝ 9 հո­գի­նե­րու ներ­կա­յու­թեամբ
(ա­ռանց ԶՈՒ­Մի սփռու­մի)
­Տե­ղեակ պա­հել հե­ռա­ձայ­նով կամ ցան­ցով… 210 4907867

Ա­ւագ Ուր­բաթ՝ 30 Ապ­րիլ 2021, կ­.ե. ­Ժա­մը 7:00-ին
­Խա­չե­լու­թեան ­Պաշ­տա­մունք
10 հո­գի­նե­րու ներ­կա­յու­թեամբ եւ նոյն ժա­մա­նակ ԶՈՒ­Մի սփռու­մով

­Յա­րու­թեան ­Պաշ­տա­մունք, 2 ­Մա­յիս, կ­.ա. 11:00-ին
10 հո­գի­նե­րու ներ­կա­յու­թեամբ եւ նոյն ժա­մա­նակ ԶՈՒ­Մի սփռու­մով

***
­Հարկ է նշել, թէ ­Քո­րո­նա հա­մա­ճա­րա­կի պատ­ճա­ռով,
պե­տա­կան կա­նոն­նե­րը…

1. Եր­կու դի­մակ­ներ գոր­ծա­ծել
­2. Հե­ռա­ւո­րու­թիւն­նե­րը պա­հել
3.Պաշ­տա­մուն­քի ըն­թաց­քին, ե­կե­ղե­ցիէն ներս պի­տի ար­տօ­նո­ւի յա­տուկ թի­ւով հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րու մուտ­քը պե­տա­կան ցուց­մունք­նե­րուն հի­ման վրայ։