Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին, ստո­րեւ կը ծա­նու­ցենք ­Թե­միս ե­կե­ղե­ցի­նե­րու Ա­ւագ ­Շաբ­թո­ւան ա­րա­րո­ղու­թեանց ժա­մա­նա­կա­ցոյ­ցը։ ­Բո­լոր ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն ու­ղիղ սփռում (live streaming) պի­տի կա­տա­րո­ւի ե­կե­ղե­ցի­նե­րու դի­մա­տետ­րի (facebook)-ի է­ջե­րէն։
­Հարկ է նշել, թէ ­Քո­րո­նա հա­մա­ճա­րա­կի պատ­ճա­ռով, ա­րա­րո­ղու­թեանց ըն­թաց­քին ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս պի­տի ար­տօ­նո­ւին յա­տուկ թի­ւով հա­ւա­տացեալ­նե­րու մուտ­քը զոյգ դիմակով: Իւ­րա­քան­չիւր 25 մ. քռկի. վրայ մէկ հո­գի։

ԱՒԱԳ ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ՝ 27 Ապ­րիլ 2021 — ՏԱՍԸ ԿՈՒՍԱՆԱՑ
Ե­րե­կո­յեան ժա­մեր­գու­թիւն կ­.ե. ժա­մը 6։00-ին:
­Սոյն ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը Ատ­տի­կէի մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ՝ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հօր եւ մաս­նակ­ցու­թեամբ քա­հա­նայ հայ­րե­րուն։

ԱՒԱԳ ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ՝ 29 Ապ­րիլ 2021
Ս. հա­ղոր­դու­թեան ­Պա­տա­րագ կ­.ա. ժա­մը 10:00-ին:
Ոտն­լո­ւայ կ­.ե. ժա­մը 5։00-ին:
­Խա­ւար­ման գի­շեր կ­.ե. ժա­մը 6։30-ին:

ԱՒԱԳ ՈՒՐԲԱԹ՝ 30 Ապ­րիլ 2021
­Կարգ ­Թաղ­ման կ­.ե. ժա­մը 6։00-ին:

­Պե­տու­թեան ա­ռող­ջա­պա­հա­կան խիստ պայ­ման­նե­րուն պատ­ճա­ռով, այս տա­րի պի­տի չկազ­մա­կեր­պո­ւի թա­փօ­րի շրջա­գա­յու­թիւ­նը։ Ուս­տի ա­րա­րո­ղու­թե­նէն ետք, ե­կե­ղե­ցի­նե­րը բաց պի­տի մնան մին­չեւ ժա­մը 9։00-ը, որ­պէս­զի փա­փա­քող հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րը ա­ռի­թը ու­նե­նան ե­կե­ղե­ցի գա­լու, ի­րենց ա­ղօթ­քը կա­տա­րե­լու եւ ­Յի­սու­սի գե­րեզ­մա­նին տա­կէն անց­նե­լու։

ԱՒԱԳ ՇԱԲԱԹ՝ 1 ­Մա­յիս 2021 — ՃՐԱԳԱԼՈՅՑ
­Մար­գա­րէա­կան ըն­թեր­ցում­ներ կ­.ե. ժա­մը 6։00-ին:
Ա­պա Ս. ­Պա­տա­րագ

ԿԻՐԱԿԻ՝ 2 ­Մա­յիս 2021 — Ս. ԶԱՏԻԿ
Ս. ­Պա­տա­րագ կ­.ա. ժա­մը 10։00-ին:

ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ՝ 3 ­Մա­յիս 2021 — ՄԵՌԵԼՈՑ
Ս. ­Պա­տա­րագ ա­պա հո­գե­հան­գիստ կ­.ա. ժա­մը 10։00-ին:

ՀԱՂՈՐԴՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԵՐ

Ա­ւագ ­Շաբ­թո­ւան ա­րա­րո­ղու­թեանց ըն­թաց­քին, Ատ­տի­կէի մեր ե­կե­ղե­ցինե­րէն ներս, հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին Ս. ­Հա­ղոր­դու­թիւն պի­տի տրո­ւի հետե­ւեալ օ­րե­րուն ու ժա­մե­րուն.-

Ա­ւագ ­Հինգ­շաբ­թի կ­.ա. ժա­մը 8։00-էն 9։00
Ա­ւագ ­Շա­բաթ կ­.ա. ժա­մը 8։00-էն 9։00

ԳԵՐԵԶՄԱՆՕՐՀՆԷՔ

Ս. ­Զատ­կո­ւան տօ­նի ­Մե­ռե­լո­ցի օ­րո­ւան ա­ռի­թով եկ­եղ­եց­ին­եր­ու հոգեւոր հով­իւն­եր­ը պիտ­ի կատ­ար­են գեր­եզմ­ան­օրհն­էք։ Փ­ափ­աք­ողն­եր­ը կրնան կապ հաստ­ատ­ել ժամ­ադր­ութ­իւն ապ­ահ­ով­ել­ու համ­ար։

Յ­ուն­աստ­ան­ի Հ­այ­ոց Թ­եմ­ի Կր­օն­ակ­ան Ժ­ող­ով