Մամլոյ Հաղորդագրութիւն
Հայ Օգ­նու­թեան ­Միու­թիւ­նը կը հո­վա­նա­ւո­րէ ­Զո­հո­ւած ­Հե­րոս­նե­րու ­Զա­ւակ­նե­րը

Ի տես Ար­ցա­խեան երկ­րորդ պա­տե­րազ­մին, ­Հայ Օգ­նու­թեան ­Միու­թիւ­նը (Հ.Օ.Մ.) «Որ­բախ­նամ» ծրա­գի­րը վե­րա­նո­ւա­նեց «­Զո­հուած ­Հե­րոս­նե­րու ­Զա­ւակ­ներ» ծրա­գիր: Այ­սօր հա­րիւ­րա­ւոր հայ ե­րե­խա­ներ մնա­ցած են զուրկ հայ­րա­կան գուր­գու­րան­քէ: Առ այդ, կոչ կ’ուղ­ղենք մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն, որ­պէս­զի ստանձ­նեն ան­չա­փա­հաս ե­րե­խա­նե­րու խնա­մա­կա­լու­թիւ­նը: ­Տա­րե­կան 330 ա­մե­րի­կեան տո­լա­րի յատ­կա­ցու­մը կրնայ ե­րե­խա­յի մը կեան­քը բա­րե­փո­խել, ո­րուն հայ­րը զոհո­ւե­ցաւ յա­նուն հայ­րե­նի­քի պաշտ­պա­նու­թեան:
­Հայ Օգ­նու­թեան ­Միու­թեան կող­մէ «Որ­բախ­նամ» ծրա­գի­րը հաս­տա­տո­ւած էր 1992 թո­ւա­կա­նին, նպա­տակ ու­նե­նա­լով Ս­պի­տա­կի երկ­րա­շար­ժին (1988) եւ Ար­ցա­խեան ա­զա­տագ­րա­կան պայ­քա­րին հե­տե­ւան­քով որ­բա­ցած ե­րե­խա­նե­րուն հո­գա­տա­րու­թիւ­նը հո­վա­նա­ւո­րել: Ար­դէն մօտ 30 տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին 7.400 ծնո­ղա­զուրկ ե­րե­խա­ներ հո­վա­նա­ւո­րո­ւած են՝ ի պա­տիւ ա­ւե­լի քան 4.900 աշ­խար­հաս­փիւռ խնա­մա­կալ­նե­րու: 2012 թո­ւա­կա­նին նշո­ւե­ցաւ այս ծրագ­րին 20-ա­մեա­կը, որ­մէ ան­մի­ջա­պէս ետք ծրա­գի­րը ան­ցաւ իր յա­ջորդ փու­լին:
Ծ­րագ­րին սկզբնա­կան օ­րէն մին­չեւ այ­սօր ա­ւե­լի քան 5.300.000 ա­մե­րի­կեան տո­լար յատ­կա­ցո­ւած է այս նպա­տա­կով:
Իւ­րա­քան­չիւր հո­վա­նա­ւոր պար­տի հա­մա­ձայն գտնո­ւիլ իր նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւն­նե­րը կա­տա­րե­լու մին­չեւ ե­րե­խան լրաց­նէ 18 տա­րի­քը:
­Յա­ւե­լեալ տե­ղե­կու­թեանց հա­մար կա­րե­լի է դի­մել ձեր շրջա­նի Հ.Օ.Մ.ի միա­ւո­րին կամ ուղ­ղա­կի այ­ցե­լել Հ.Օ.Մ.ի կայ­քէ­ջը՝ www.ars1910.org/ars-sponsorships:
Ար­ցա­խեան պա­տե­րազ­մին ա­ռա­ջին իսկ օ­րէն, Հ.Օ.Մ.ը իր մար­դա­սի­րա­կան եւ բա­րե­սի­րա­կան ծրա­գիր­նե­րուն ընդ­մէ­ջէն, զա­նա­զան մի­ջոց­նե­րով կ’օ­ժան­դա­կէ տե­ղա­հան ե­ղած Ար­ցա­խա­հայ ըն­տա­նիք­նե­րուն, ե­րե­խա­նե­րուն, զոհուած ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րու ըն­տա­նիք­նե­րուն, վի­րա­ւոր զի­նո­ւոր­նե­րուն եւ Ե­րե­ւա­նի «­Հե­րա­ցի» հի­ւան­դա­նո­ցին վե­րա­կանգ­նո­ղա­կան բաժ­նին: