­Յայտարարութիւն

0
458

Յար­գե­լի ծնողք,
­Ձեր նկա­տո­ղու­թեան կ’ու­զենք յանձ­նել, թէ ման­կա­պար­տէ­զի ­Կո­կոն եւ ­Ծա­ղիկ դա­սա­րան­նե­րու ինչպէս նաեւ նա­խակր­թա­րա­նի Ա­ռա­ջին դա­սա­րա­նի ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը սկսած են եւ պի­տի տե­ւեն մին­չեւ ­Յու­նիս 2021։
Այն ծնող­նե­րը, որոնք կ’ու­զեն ար­ձա­նագ­րել ի­րենց զա­ւակ­նե­րը եւ կամ ո­րե­ւէ լու­սա­բա­նու­թեան կա­րի­քը ու­նին, կրնան դի­մել հե­տե­ւեալ ե­լեկտ­րո­նա­յին հաս­ցէ­նե­րուն, որ­պէս­զի տնօ­րէ­նու­թեանց հետ ժա­մադ­րուին.-

«Լ.եւ Ս. ­Յա­կո­բեան» վար­ժա­րան.- s.hagopianvarjaran@gmail.com
«Զաւարեան» վարժարան.- mail@dim-kyan-stavr-nikaias.att.sch.gr

Հ.Կ.Խ. ազգային վարժարաններուն
տնօրէնութիւնք