­Սի­րե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ,
Ար­ցա­խեան պա­տե­րազ­մին զո­հո­ւած զի­նո­ւոր­նե­րու ե­րե­խա­նե­րուն խնա­մա­տա­րու­թիւն ա­պա­հո­վե­լու հա­մար, ­Հայ Օգ­նու­թեան ­Միու­թեան (Հ.Օ.Մ.) ­Կեդ­րո­նա­կան ­վար­չու­թիւ­նը հաս­տա­տած է «­Զո­հո­ւած ­Հե­րոս­նե­րու ­Զա­ւակ­ներ» ծրա­գի­րը:
­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ­Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան, մարզ­պե­տե­րու եւ գիւ­ղա­պե­տե­րու գոր­ծակ­ցու­թեամբ, կա­րե­լի ե­ղած է հա­ւա­քագ­րել փաս­տա­թուղ­թեր եւ մին­չեւ օրս ցան­կագ­րել 550 ծնո­ղա­զուրկ ե­րե­խա­ներ Հ.Օ.Մ.ի ­Կեդ­րո­նա­կան ­վար­չու­թեան մօտ: Աշ­խա­տան­քը կը շա­րու­նա­կո­ւի:
­Վե­րոն­շեալ ծրագ­րի նպա­տակն է՝ իւ­րա­քան­չիւր ե­րե­խա­յի հո­գա­տա­րու­թիւ­նը հո­վա­նա­ւո­րել, նո­ւի­րա­բե­րե­լով տա­րե­կան սակ՝ 300 եւրօ: Ծ­րա­գի­րը սկիզբ կ’առ­նէ 2021 թո­ւէն:
Ըստ կա­րե­լիու­թեան, հնա­րա­ւոր է նաեւ՝ եր­կու կամ ե­րեք հո­գիով միաս­նա­բար ստանձ­նել հո­վա­նա­վո­րել ե­րե­խայ մը:
­Կան­խա­յայտ շնոր­հա­կա­լու­թիւն՝ ձեր քա­ջա­լե­րան­քին հա­մար:
Ա­ռա­ջին ան­գա­մը չէ, որ Հ.Օ.Մ.ը իր գուր­գու­րոտ ձեռ­քը կ­’եր­կա­րէ նման նպա­տա­կով:
­Ծա­նօթ է Հ.Օ.Մ.ի «Որ­բախ­նամ» ծրա­գի­րը, որ հաս­տա­տո­ւած էր 1992-ին, Ս­պի­տա­կի երկ­րա­շար­ժէն եւ Ար­ցա­խեան ա­զա­տագ­րա­կան պատե­րազ­մէն ծնո­ղա­զուրկ մնա­ցած հա­յոր­դի­նե­րուն հա­մար: ­Գո­հու­նա­կու­թեամբ կը հաս­տա­տէինք, թէ այդ ծրա­գի­րը ար­դէն հա­սած էր իր լրու­մին, տա­րի­նե­րով հո­գա­տա­րու­թիւն ցու­ցա­բե­րե­լով հա­րիւ­րա­ւոր հայ ե­րե­խա­նե­րու մին­չեւ ի­րենց չա­փա­հաս դառ­նա­լը: ­Վեր­ջին տա­րի­նե­րուն փո­խա­րի­նո­ւած էր՝ ու­սա­նող մը հո­վա­նա­ւո­րե­լու ծրագ­րով:
Սր­տի ցա­ւով, բայց միեւ­նոյն գուր­գու­րան­քով կը մեկ­նար­կէ ներ­կա­յիս «­Զո­հո­ւած ­Հե­րոս­նե­րու ­Զա­ւակ­ներ» Հ.Օ.Մ.ի ծրա­գի­րը:

Բոլոր հայրենակիցները, որոնք կը փափաքին երեխայ մը հովանաւորել, կրնան դիմել Հ.Կ.Խաչի Շրջ. վարչութեան յառաջացուցած
յանձնախումբի հետեւեալ ընկերուհիներուն.-

Իսկուհի Ճամուզեան՝ 2109219988, Ֆլորա Չերչեան՝ 6939197566,
Նոյեմի Եզեկիէլեան՝ 6939408800, Եղիս Պէքէրէճեան՝ 2109421717,
Ատրինէ Գնունի՝ 2106231010:

Հ.Կ.Խաչի Շրջ. վարչութիւն