­Սի­րե­լի ծխա­կան­ներ,

­Նէոս ­Գոզ­մոս (­Ֆիքս)ի «Ս. ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վի­ւը, ­Թա­ղա­յին խոր­հուրդն ու ­Տիկ­նանց մար­մի­նը, նախ՝ կը շնոր­հա­ւո­րեն ձեր ­Նոր ­Տա­րին եւ Ս. Ծ­նուն­դը, մաղ­թե­լով բո­լո­րին ա­ռողջ եւ եր­ջա­նիկ եր­կար տա­րի­ներ, ա­պա կը տե­ղե­կաց­նենք թէ այս տա­րի, դժբախտա­բար, բո­լո­րիս ծա­նօթ «­Քո­րո­նա» ժահ­րի հա­մա­վա­րակ­ման պատ­ճա­ռով, եւ գոր­ծադ­րե­լով պե­տա­կան ա­ռող­ջա­պա­հա­կան մար­մին­նե­րուն օ­րէնք­ներն ու ո­րո­շում­նե­րը, կա­րե­լի պի­տի չ­’ըլ­լայ մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն ներ­կա­յու­թեամբ տօ­նել զայն՝ Ե­պիս­կո­պո­սա­կան հան­դի­սա­ւոր Ս. ­Պա­տա­րա­գով եւ մա­տա­ղօրհ­նու­թեամբ:

­Հե­տե­ւա­բար, ­Կի­րա­կի՝ 17 ­Յու­նո­ւար 2021-ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:00-ին,
պի­տի մա­տու­ցո­ւի դռնփակ (ա­ռանց ժո­ղո­վուր­դի) Սուրբ եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ,ո­րուն պի­տի հան­դի­սա­պե­տէ եւ պատ­գա­մէ
­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ
ԳԵՐԱՇՆՈՐՀ Տ. ԳԵՂԱՄ Ս. ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆ

Ս. ­Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ հո­գե­հանգս­տեան յա­տուկ պաշ­տօն՝ ե­կե­ղեց­ւոյս հան­գու­ցեալ քա­հա­նա­նե­րու, սար­կա­ւագ­նե­րու, դպիր-դպրու­հի­նե­րու, ­Թա­ղա­յին խոր­հուրդ­նե­րու եւ ­Տիկ­նանց մար­մին­նե­րու մէջ ծա­ռա­յող­նե­րու եւ բա­րե­րար­նե­րու յի­շա­տա­կին։
Առ այդ, կոչ կ’ուղ­ղենք մեր ժո­ղո­վուր­դի հա­ւա­տա­ցեալ զա­ւակ­նե­րուն, ի­րենց ա­պա­հով բնա­կա­րան­նե­րէն մաս­նա­կից դառ­նա­լու հա­մա­ցանց (Internet)ի ճամ­բով սոյն հո­գե­պա­րար ­Սուրբ ­Պա­տա­րա­գին եւ լսե­լու Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հօր հայ­րա­կան պատ­գա­մը։

­Սի­րե­լի ծխա­կան­ներ,
­Հա­կա­ռակ ա­նոր, որ հա­մա­ճա­րա­կին պատ­ճա­ռով ե­կե­ղեց­ւոյս ա­նուա­նա­կո­չու­թեան տօ­նին ա­ռի­թով մա­տա­ղի պատ­րաս­տու­թիւն տե­ղի պիտի չու­նե­նայ, շնոր­հա­կա­լու­թեամբ պի­տի ըն­դու­նինք -փոխան մատա­ղի- ձեր սրտա­բուխ նո­ւի­րա­տու­թիւն­նե­րը:

Ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը պի­տի սփռո­ւի «Live Streaming»-ով, ե­կե­ղեց­ւոյս ­Դի­մա­տետ­րի «Facebook»-ի է­ջէն: https://www.facebook.com/St-Garabed-Armenian-Apostolic-Church-Neos-Kosmos-Athens-Greece-118582618215064

«Ս. ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ԿԱՐԱՊԵՏ» ԵԿԵՂԵՑԻ