­Յար­գե­լի հա­ւա­տա­ցեալ­ներ,
­Սուրբ Ծնն­դեան եւ ­Նոր ­Տա­րո­ւայ տօ­նա­կան օ­րե­րը այս տա­րի շատ ա­ւե­լի հա­մեստ կեր­պով պի­տի ապ­րինք, նախ եւ ա­ռաջ իբր զօ­րակ­ցու­թիւն մեր ­Հայ­րե­նի­քին՝ ­Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի, ինչ­պէս նաեւ ի յար­գանս Ար­ցա­խի նա­հա­տակ­նե­րուն։
­Միւս կող­մէն, «­Քո­րո­նա» ժահ­րի պատ­ճա­ռաւ, հրա­ւի­րո­ւած ենք յար­գե­լու ­Յու­նաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան ցուց­մունք­նե­րը, մեզ­մէ ա­մէն մէ­կուն ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան հա­մար։
— Այս տա­րի մի­միայն ե­կե­ղե­ցա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւն­ներ տե­ղի պի­տի ու­նե­նան։
— Ե­կե­ղե­ցա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րը պի­տի կա­տա­րո­ւին դռնփակ, բա­ցի ­Տօն ­Սուրբ Ծնն­դեան՝ 25.12.2020 եւ ­Տօն ­Յայտ­նու­թեան՝ 6.1.2021 օ­րե­րու ­Սուրբ ­Պա­տա­րագ­նե­րէն՝ միայն 5 ան­ձի մաս­նակ­ցու­թեամբ։ ­
Նե­րո­ղա­միտ պի­տի գտնո­ւիք, որ պի­տի չկա­րե­նանք ըն­դու­նիլ ա­ւե­լի քան 5 ան­ձի ներ­կա­յու­թիւ­նը։
— Օրհ­նու­թիւն ստա­նա­լու հա­մար, վե­րո­յի­շեալ եր­կու տօ­նա­կան օ­րե­րու ըն­թաց­քին, ե­կե­ղեց­ւոյ դռնե­րը բաց պի­տի մնան ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10-էն մի­ջեւ կէ­սօ­րո­ւան 1:30, միշտ նկա­տի առ­նե­լով, որ միեւ­նոյն ժա­մա­նակ միայն 5 հո­գի կրնան ներ­կայ գտնո­ւիլ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ։
— «­Դի­մակ»ի գոր­ծա­ծու­թիւ­նը միշտ անհ­րա­ժեշտ է։

Ուր­բաթ` 1 ­Յու­նո­ւար 2021՝ ­
Տօն Տ­նօ­րէ­նու­թեան եւ ա­նո­ւան ­Տեառն մե­րոյ ­Յի­սու­սի Ք­րիս­տո­սի։
­Չո­րեք­շաբ­թի` 6 ­Յու­նո­ւար 2021՝
ՏՕՆ ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԱՏՆՈՒԹԵԱՆ։
Ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:30-ին եւ 12:30ին
­Սուրբ ­Պա­տա­րագ­ներ եւ Ջ­րօրհ­նէք։
­Հինգ­շաբ­թի՝ 7 ­Յու­նո­ւար 2021՝ Օր ­Մե­ռե­լոց։
Եր­կու­շաբ­թի՝ 18 ­Յու­նո­ւար 2021՝
Ք­րիս­տո­նեա­նե­րու ­Միու­թե­նա­կան Ա­ղօթք։

Ք­րիս­տոս Ծ­նաւ եւ ­Յայտ­նե­ցաւ, ­Ձե­զի մե­զի մեծ Ա­ւե­տիս

­Դի­ւան ­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ Ե­կե­ղեց­ւոյ