­Քո­րո­նա հա­մա­ճա­րա­կի կան­խար­գիլ­ման հա­մար շա­րու­նա­կո­ւող պե­տա­կան սպա­սար­կու­թեանց խիստ մի­ջո­ցա­ռում­նե­րուն հե­տե­ւե­լով, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի Կ­րօ­նա­կան ժո­ղովի տնօ­րի­նու­մով, ստո­րեւ կը ներ­կա­յաց­նենք յա­ռա­ջի­կայ տօ­նա­կան օ­րե­րուն ­Թե­միս ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս կա­տա­րո­ւե­լիք ա­րա­րո­ղու­թեանց ժա­մա­նա­կա­ցու­ցա­կը:
Ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րը՝ ըստ հնա­րա­ւո­րու­թեան, պի­տի շա­րու­նա­կո­ւին ուղ­ղա­կիօ­րէն սփռո­ւիլ «live streaming» Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի եւ ե­կե­ղե­ցի­նե­րու դի­մա­տետ­րի է­ջե­րէն:

Ամանորի Ս. Պատարագ

Ուր­բաթ՝ 1 ­Յու­նո­ւար 2021-ին ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11։00­-ին։

ՃՐԱԳԱԼՈՅՑԻ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳ

Երեք­շաբ­թի՝ 5 ­Յու­նո­ւար 2021-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7։00-­ին,
Ս. ­Պա­տա­րագ եւ Ս. Ծնն­դեան նա­խա­տօ­նակ ու ա­ւե­տում դռնփակ։

Ս. ԾՆՈՒՆԴ ԵՒ ԿԱՐԳ ՄԿՐՏՈՒԹԵԱՆ
ԵՒ ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԱՏՆՈՒԹԵԱՆ
ՏԵԱՌՆ ՄԵՌՈՅ ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 6 ­Յու­նո­ւար 2021­-ի, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:00­-ին,
Ս. ­Պա­տա­րագ եւ ա­պա՝ ­
Կարգ Մկր­տու­թան ­Տեառն ­Մե­րոյ ­Յի­սու­սի Ք­րիս­տո­սի։

Այս տա­րի, հե­տե­ւե­լով պե­տա­կան հան­րա­յին
ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան թե­լադ­րանք­նե­րուն, ա­րա­րո­ղու­թեան
ա­ւար­տին օրհ­նո­ւած ջուր պի­տի չբաժ­նո­ւի:

ՅԻՇԱՏԱԿ ՄԵՌԵԼՈՑ

­Հինգ­շաբ­թի՝ 7 ­Յու­նո­ւար 2021-­ի, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 9։30­-ին,
Ս. պա­տա­րագ ա­պա հո­գե­հան­գիստ դռնփակ։

ԳԵՐԵԶՄԱՆՕՐՀՆԷՔ

Ս. Ծնն­դեան տօ­նի մե­ռե­լո­ցի օ­րո­ւան ա­ռի­թով, մեր հոգ­եւ­որ
հով­իւն­եր­ը պիտ­ի կատ­ար­են գեր­եզմ­ան­օրհն­էք։ Փ­ափ­աք­ողն­եր­ը կրնան կապ հաստատ­ել ժամ­ադր­ութ­իւն ապ­ահ­ով­ել­ու համ­ար։
Հ­արկ է նշել, թէ աչալրջութ­եամբ պէտք է հետ­եւ­իլ
պետ­ակ­ան հանր­այ­ին առ­ողջապահութ­եան թել­ադր­անքն­եր­ուն:
* * *
Կ’ա­ղօ­թենք առ Ա­մե­նա­կա­րող Աս­տո­ւած, որ շու­տա­փոյթ փա­րա­տէ աշ­խար­հա­սա­սան այս հա­մա­ճա­րա­կի պա­տու­հա­սը եւ ան­դոր­րու­թիւն պա­գե­ւէ հա­մայն մարդ­կու­թեան:

Բա­րի եւ ու­րախ տօ­ներ:

ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ