­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ­Նա­խա­գահ Ն. Վ. Պրն. Ար­մէն ­Սար­գի­սեան, ­Հայ Ե­կե­ղեց­ւոյ եր­կու ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պետ­նե­րու հետ հա­մա­խոր­հուրդ, ­Կի­րա­կի՝ 22 ­Նո­յեմ­բե­րը յայ­տա­րա­րած է Ար­ցա­խեան ա­զա­տա­մար­տի ըն­թաց­քին հայ­րե­նի­քի պաշտ­պա­նու­թեան հա­մար նա­հա­տա­կո­ւած հե­րոս­նե­րու յի­շա­տա­կի օր:
Ի հե­տե­ւումն ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պետ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կո­սի ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան թե­մե­րուն ուղ­ղո­ւած շրջա­բա­րա­կան գի­րին, այ­սու մեր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն կը յայտ­նենք, թէ ­Կի­րա­կի՝ 22 ­Նո­յեմ­բեր 2020-ին, թե­միս բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս, յա­ւարտ սուրբ եւ ան­մահ պա­տա­րա­գի հո­գե­հանգս­տեան հան­դի­սա­ւոր պաշ­տօն պի­տի կա­տա­րո­ւի նա­հա­տակ հե­րոս­նե­րու հոգ­ւոյ խա­ղա­ղու­թեան հա­մար:
Ն­կա­տի ու­նե­նա­լով քո­րո­նա վա­րա­կի կան­խազ­գու­շաց­ման պե­տա­կան ար­գե­լա­փակ­ման տնօ­րի­նում­նե­րը, Ս. ­Պա­տա­րա­գի ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րը կը շա­րու­նա­կո­ւին կա­տա­րո­ւիլ դռնփակ:
Ս. ­Պա­տա­րա­գի ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րու ուղ­ղա­կի սփռում (live streaming) կը կա­տա­րո­ւի Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի եւ իւ­րա­քան­չիւր ե­կե­ղեց­ւոյ ­Դի­մա­տետ­րի (facebook) է­ջե­րէն:
Ա­թէն­քի Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ Ա­թո­ռա­նիստ ­Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ ա­րա­րո­ղու­թեանց պի­տի հան­դի­սա­պե­տէ ­Թե­միս Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զա­նը ­Հայ­րը՝ ­Գե­րաշ­նորհ Տ. ­Գե­ղամ Ս. Արք. ­Խա­չե­րեան:

­Խունկ ու ա­ղօթք հայ­րե­նի­քի նա­հա­տակ­նե­րու լոյս հո­գի­նե­րու յի­շա­տա­կին:

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ