ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

0
261

­Մեր ժո­ղո­վուր­դի սի­րե­լի զա­ւակ­նե­րուն ու­շադ­րու­թեան կ’ու­զենք յանձ­նել, թէ Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի գրա­սե­նեա­կը կը շա­րու­նա­կէ գոր­ծել կա­նո­նա­ւոր ձե­ւով։
­Մինչ այդ, ­Քո­րո­նա ժահ­րի վա­րակ­ման դէմ շա­րու­նա­կո­ւող պե­տա­կան սպա­սար­կու­թեանց նա­խազ­գու­շա­կան մի­ջո­ցա­ռում­նե­րուն առ ի գոր­ծադ­րու­թիւն, խնդրենք ո­րե­ւէ սպա­սար­կու­թեան հա­մար նա­խա­պէս հե­ռա­ձայ­նել 2103252067 թի­ւին կամ email ղրկել prelacy@otenet.gr հաս­ցէին։

Դի­ւան Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի