27 ­Սեպ­տեմ­բեր 2020-էն ի վեր Ար­ցա­խի հայ­րե­նի հո­ղին եւ ժո­ղո­վուր­դին վրայ Ատր­պէյ­ճա­նա­կան բա­նա­կին կող­մէ շղթա­յա­զեր­ծո­ւած զի­նո­ւո­րա­կան լայ­նա­ծա­ւալ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը կը շա­րու­նա­կո­ւին: Այս ծան­րակ­շիռ պայ­ման­նե­րուն տակ, հայ­րե­նի հո­ղը ո­գի ի բռին պաշտ­պա­նող հայ­րե­նի քա­ջա­րի բա­նա­կին զօ­րա­կից ըլ­լա­լու եւ ա­ղօթ­քի ճամ­բով ա­մե­նա­զօր Աս­տու­ծոյ ա­պա­ւէ­նը հայ­ցե­լու եւ ջեր­մե­ռանդ հա­ւատ­քով մո­մա­վա­ռու­թիւն կա­տա­րե­լու հա­մար,
ա­մէն Եր­կու­շաբ­թի, ­Չո­րեք­շաբ­թի եւ Ուր­բաթ օ­րե­րը ­Թե­միս բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րը բաց պի­տի ըլ­լան կ­.ե. ժա­մը 6 – 8, եւ ­Կի­րա­կի օ­րե­րը ս. պա­տա­րա­գէն ետք՝ մին­չեւ կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 1:

Եր­կու­շաբ­թի, ­Չո­րեք­շաբ­թի եւ Ուր­բաթ օ­րե­րը ե­րե­կո­յեան
ժա­մը 7:00-ին, բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս
պի­տի կա­տա­րո­ւի ԽԱՂԱՂԱԿԱՆ ԺԱՄԵՐԳՈՒԹԻՒՆ:

­Դի­ւան Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի