­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի ազ­գա­յին վար­ժա­րան­նե­րուն հա­մար դպրո­ցա­կան ինք­նա­շար­ժի ու­ղեկ­ցող, կի­սա­ժամ աշ­խա­տան­քի կար­գով, 2020-2021 դպրո­ցա­կան տա­րեշր­ջա­նին հա­մար:
­Հե­տաքրք­րո­ւող­նե­րը կրնան ի­րենց դի­մում­նե­րը յանձ­նել Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դի­ւա­նին, ժա­մը 10։00էն մին­չեւ 14։00, հե­ռա­ձայն 2103252067 կամ հա­մա­ցան­ցի մի­ջո­ցաւ ու­ղար­կել հե­տե­ւեալ հաս­ցէին.- prelacy@otenet.gr

Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րան