­Սի­րե­լի ծխա­կան­ներ եւ յար­գե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ,
­Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի «­Սուրբ ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դը ձեր ու­շադ­րու­թեան կ­՚ու­զէ յանձ­նել, թէ անց­նող տա­սը տա­րի­նե­րուն, ­Յու­նաս­տա­նի տնտե­սա­կան տագ­նապն ու ներ­կայ պսա­կա­ձեւ ժահ­րի պատ­ճա­ռած ըն­կե­րա­յին-տնտե­սա­կան դժո­ւա­րին պայ­ման­նե­րը, ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուրդս լուրջ եւ ճքնա­ժա­մա­յին տնտե­սա­կան ա­նել կա­ցու­թեան մը մատ­նած են: Ա­ռա­ւել, պե­տու­թեան կող­մէ սահ­մա­նո­ւած նոր օ­րէն­քին հա­մա­ձայն, մին­չեւ ­Հոկ­տեմ­բեր 2020ի ա­ւար­տը, հարկ է որ ե­կե­ղե­ցին որ­պէս հո­գե­ւոր հաս­տա­տու­թիւն գոր­ծե­լու ար­տօ­նա­գիր ձեռք ձգէ: Այս ան­հե­տաձգե­լի գոր­ծո­ղու­թիւ­նը, նիւ­թա­կան մեծ պար­տա­ւո­րու­թեան մը առ­ջեւ կը դնէ ­Խոր­հուրդս, ո­րը ներ­կայ նիւ­թա­կան վի­ճա­կով ան­կա­րե­լի է զայն դի­մագրա­ւել:
Առ այդ՝ ու­նե­նա­լով ­Թե­միս Ազ­գա­յին վար­չու­թեան հա­մամ­տու­թիւ­նը, կը դի­մենք հան­գա­նա­կու­թեան եւ կոչ կ’ուղղենք մեր պա­տո­ւա­կան ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն, ի­րենց կա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն հա­մա­ձայն, նիւ­թա­կան ներդ­րու­մը կա­տա­րե­լու եւ օգ­նա­կան հան­դի­սա­նա­լու մեր բո­լո­րին սրտե­րուն մէջ դրօշ­մո­ւած՝ շրջա­նիս միակ հայ­կա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր ծա­ռա­յու­թիւնն ու ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը շա­րու­նա­կե­լու հա­մար:
Այս­պէս ու­րեմն՝ ե­կե­ղեց­ւոյս ­Թա­ղա­յին խոր­հուրդն ու ­Տիկ­նանց մարմնոյ ան­դամ-ան­դա­մու­հի­նե­րը, հե­ռա­խօ­սով կա­պի մէջ պի­տի մտնեն մեր սի­րե­լի ծխա­կան­նե­րուն եւ հայ­րե­նա­կից­նե­րուն հետ, բա­ցատ­րե­լու եւ ներ­կա­յաց­նե­լու հա­մար ներ­կայ դժո­ւա­րու­թիւն­նե­րը եւ ըն­դու­նե­լու ի­րենց սի­րա­յօ­ժար նո­ւէր­նե­րը:

Ս­տո­րեւ, տրա­մադ­րու­թեան տակ կը դնենք ե­կե­ղեց­ւոյս դրամատ­նա­յին հա­շի­ւի թի­ւը բո­լոր ա­նոնց, ո­րոնք կը փա­փա­քին առ­ցանց (web banking) ճամ­բով կա­տա­րել ի­րենց սրտա­բուխ նո­ւէր­նե­րը.-

­Յու­նաս­տա­նի մեր նո­ւի­րա­տու­նե­րուն հա­մար՝
IEPOΣ NAOΣ AΓIOY IΩANNOY ΠPOΔPOMOY — ΘPHΣKEYTIKO NOMIKO ΠPOΣΩΠO GR4702600330000230201676719 EUROBANK S.A.

Ար­տա­սահ­մա­նի մեր նո­ւի­րա­տու­նե­րուն հա­մար՝
IEROS NAOS AGIOU IOANNOY PRODROMOY – THRISKEVTIKO NOMIKO PROSOPO GR4702600330000230201676719 -//-
BIC/Swift code: ERBKGRAAXXX EUROBANK S.A.

­Յա­ւե­լեալ տե­ղե­կու­թիւն­նե­րու հա­մար դի­մել ե­կե­ղեց­ւոյ գրա­սե­նեակ՝
(0030)2109215452 – (0030)6974431561
e.mail: sourpgarabed@hotmail.com

ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
«Ս. ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ԿԱՐԱՊԵՏ» ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ
ՆԷՈՍ ԳՈԶՄՈՍ(ՖԻՔՍ)