­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի ազ­գա­յին վար­ժա­րան­նե­րուն հա­մար՝
*Վ­կա­յեալ օգ­նա­կան ման­կա­պար­տիզ­պա­նու­հի, կի­սա­ժամ աշ­խա­տան­քի կար­գով, 2020-2021 դպրո­ցա­կան տա­րեշր­ջա­նին հա­մար: ­
*Մաք­րող, լիա­ժամ աշ­խա­տան­քի կար­գով, 2020-2021 դպրո­ցա­կան տա­րեշր­ջա­նին հա­մար (­«Զա­ւա­րեան» վար­ժա­րան):
­*Վա­րորդ­ներ, կի­սա­ժամ աշ­խա­տան­քի կար­գով, 2020-2021 դպրո­ցա­կան տա­րեշր­ջա­նին հա­մար (­«Յա­կո­բեան» վար­ժա­րան):

­Հե­տաքրք­րո­ւող­նե­րը կրնան ի­րենց դի­մում­նե­րը յանձ­նել
Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դի­ւա­նին ժա­մը 10։00էն մին­չեւ 14։00,
հե­ռա­ձայն 2103252067 մին­չեւ ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 22 ­Յու­լիս 2020 կամ
հա­մա­ցան­ցի մի­ջո­ցաւ ու­ղար­կել հե­տե­ւեալ հաս­ցէին.- prelacy@otenet.gr

­Դի­ւան Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի